SAL7393, Act: V°136.4-R°139.1 (252 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°136.4-R°139.1  
Act
Date: 1499-11-12

Transcription

2019-04-02 by helga peeters
Item lod(ewijck) de voeght in p(rese)ntia heeft getra(n)sporteert/
en(de) ov(er)gegeven en(de) mits desen tra(n)sporteert en(de) gheeft
//
over he(ren) gielijse van cortbeke al(ia)s mu(n)te(re) priest(er)/
tot behoef der kercken van s(in)[t] jacops te loeven(en)/
de so(m)me van xxiii r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuck/
en(de) drie gelijcke stuv(er)s uuyt en(de) van alsulken lix/
r(ins)g(ulden) ende xii stuv(er)s eens als pet(er) rogge den/
selven lod(ewijcke) bekinde sculdich te zijne voe(r) scepen(en)/
van loeven(en) opten viii[te(n)] dach van mey lestleden/
geven(de) den selven he(re)n giel(ijse) tot behoef als voe(r)/
volc(omen) macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteit de selve xxiii/
r(ins)g(ulden) iii st(uvers) opden selven pete(re)n te manen/
teysschen optebue(re)n ende tontfangen de scep(enen) br(ieven) d(air)aff/
zijnde dien aengaen(de) te beleyden en(de) die met rechte/
texeque(re)n en(de) te v(er)volgen als zij die gevallen ende/
verschenen sullen zijn ende dit voe(r) de geheele aff/
quijting(e) van alsulken twee r(ins)g(ulden) erff(elijck) als de voirs(creven) /
lodewijck de voeght bekint heeft sculdich te zijne/
h(er)ma(n)ne yeven voe(r) scepen(en) van loeven(en) xii augusti/
a(n)no xc[o] te quijten met alsulken pe(n)ni(n)gen als/
cours hadden a(n)no lxxxvii m(ar)cii xiiii op sulke/
vuege en(de) conditie nochtan dat den selven scep(enen)/
br(ieven) van twee rinsgulden(en) erffel(ijck) in zijnd(er) cracht/
en(de) macht bliven sal tot dat de voirs(creven) xxiii r(ins)g(ulden)/
en(de) drie stuv(er)s volbet(aelt) sullen zijn Ende oft gebuerde/
dat de kercke de selve xxiii r(ins)g(ulden) iii st(uvers) aend(en)/
voirs(creven) pete(re)n oft zijn goede niet verhalen en conste/
dat in dien gevalle de selve xxiii r(ins)g(ulden) iii st(uvers)/
oft tgene desmen d(air)af in gebreke wae(re) metten/
selven br(ieven) van twee r(ins)g(ulden) erff(elijck) v(er)haelt sullen/
worden opden voirs(creven) lod(ewijcke) en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de)/
hue(r) goede ende de voirs(creven) xxiii r(ins)g(ulden) iii stuv(er)s/
sal den voirs(creven) brieff van twee r(ins)g(ulden) gecass(eert) en(de)/
te nyeute gedaen ende lod(ewijck) over gelevert/
wordden promittens dictus ludovicus sat(isfacere) siquid/
prout cor(am) borch zedele(re) nove(m)br(is) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
Date: 1500-06-26
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-02 by helga peeters
h(er) giel(ijs) va(n) cortbeke/
inde(n) name va(n)d(er) kerck/
va(n) s(in)t jacops heeft/
bekint dat peet(er)/
rogge va(n) wege(n) lod(ewijc)/
de voeght der voirs(creven)/
kerck(en) geco(n)tenteert heeft/
va(n) dese(n) xxiii rinsg(ulden)/
en(de) drie stuv(er)s/
mits eene(n) mudde/
rogge erff(elijck) dwelc de/
voirs(creven) pet(er) d(er) selv(er)/
kercke(n) ov(er)gegoedt/
heeft staen(de) op zeke(re)/
pande te vaelbeke/
en(de) t(er) ande(r) zijden/
heeft lod(ewijck) voirs(creven) bekint/
dat de voirs(creven) her/
giel(ijs) hem ov(er)gelev(er)t/
heeft den scep(enen) br(ieven)/
van dese(n) twee/
r(ins)g(ulden) erff(elijck) h(ier)inne/
beg(re)pen Actu(m) xxvi/
junii a(nn)[o] xv[c]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt