SAL7393, Act: V°144.2-R°147.1 (262 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°144.2-R°147.1  
Act
Date: 1499-11-14

Transcription

2019-04-09 by helga peeters
Condt zij allen lieden dat de edele en(de) voirsienige/
vr(ouwe) anne van trasegniez duwagiere van rennes/
vr(ouwe) van sinte m(er)tens in p(rese)ntia heeft uuytgegeven/
merten(e) yden hue(r) hoff tot eversberge gelegen geheete(n)/
thoff van kersbeke dwelc de selve m(er)ten yden/
inder manie(re)n nabescreven tegen der selver m(ijn) vr(ouwe)/
bekint genomen te hebben(e) eenen t(er)mijn van/
tweelf jae(re)n eenparlijc due(re)nde in ald(er) manie(re)n/
gelijc cornelijs stroebant hier voirmaels tselve/
hoff genomen hadde wair aff een cyrograff/
en(de) vorw(er)de van cornelijse gemaict was de welke/
m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) oft huer rintmeest(er) bij he(n) hebben/
soe dat cyrograff inhoudt ende begrijpt innegaen(de)
//
de voirs(creven) xii jae(re)n te halfmerte lestleden behoudelijc/
in desen dat de navolgen(de) pointen die hier inne/
staen en(de) inde oude vorw(er)de bij cornel(ijs) strobant/
geschiet niet besproken noch he(m) toegeseet en sijn/
den selven m(er)ten geacht(er)volght sullen wordden/
Inden yerste(n) es ond(er)sproken dat de wynne hebben/
sal alle alsulke wynnen(de) lande eeusele(n) en(de) beempd(en)/
als cornel(ijs) plach te houden(e) den t(er)mijn van xii/
jae(re)n voirs(creven) deen nae dander v(er)volgen(de) uuyt en(de)/
innegaen(de) te halfmerte elcx jairs om ende voe(r)/
tachtentich rinsgulden(en) te twintich stuv(er)s tstuck/
welke lxxx r(ins)g(ulden) ten prijse als voe(r) hij jairlijcx/
geven en(de) betalen sal m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) oft hue(re)n rintm(eester)/
ald(air) in hue(re)n name dair dierste payme(n)t aff/
vallen sal ende v(er)schijnen te kersmesse naistcomen(e)/
ende alsoe voirts van jae(re) te jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
van xii jae(re)n due(re)nde It(em) sal noch de voirs(creven)/
m(er)ten sculdich zijn m(ijn) vr(ouwe) te betalen bynne(n) den/
voirs(creven) xii jae(re)n de so(m)me van lxxxv r(ins) guld(en)/
en(de) acht stuv(er)s eens die hij m(ijn) vr(ouwe) sculdich/
es van oude(n) pachten te weten(e) jairlijcx te kersmesse/
vii r(ins)g(ulden) ii st(uvers) en(de) een pl(a)c(ke) en(de) dat boven de/
lxxx r(ins)g(ulden) voirs(creven) It(em) noch en(de) d(air)enboven sal de wi(n)ne/
geven die vanden gasthuyse van sinte goedele(n) te/
bruessele alsulken pacht alsmen gheeft vanden drie/
boende(re)n lants die men te pachte van hen houden(de)/
es It(em) sal de wynne noch gehouden zijn m(ijn) vr(ouwe)/
jairlijcx te betalen vier steene(n) vlas van seven/
pond(en) den steen wel bereyt alsoe behoirlijc is/
It(em) sal noch de wynne gehouden zijn alle jae(re) de/
wijng(ar)tstaken diemen totten wijng(ar)de behoeft te/
halen(e) goets tijts soe dat bij he(m) in sijn ae(n)halen/
gheen gebreck en zij Item de wynne sal/
noch alle jae(re) twee dag(en) gehouden sijn mest
//
oft eerde te vue(re)n opde wijng(ar)den en(de) de wijng(ar)de(r)/
sal gehouden zijn dat hulpen te layen(e) It(em) sal de/
wynne noch gehouden zijn alle jae(re) een voed(er) wijns/
te nyvelle te vueren(e) ende desgelijcx tsout den/
vlaemsche(n) keese droge(n) visch en(de) ande(re) provan(de)/
diemen tantwerpen oft te mechelen coept en(de) die/
men jairlijcx in m(ijn) vr(ouwen) huys behoeft te mechele(n)/
te halen(e) en(de) te nyvele te vueren(e) tsijnd(er) cost/
en(de) die ydel vaten desgelijcx te nyvele te halen(e)/
tegen datmense beseghen sal den wijn opte vaten/
en(de) al sonder argelist It(em) alle dooft dat bynnen/
den wynhove wast dat sal de wyn alleen hebbe(n)/
ende dooft dat int hoefken wast voe(r) de brugge/
en(de) acht(er) swynne(n) schue(r) dat aen dwat(er) es dair/
en sal de wynne gheene(n) sacht inne hebben/
noch desgelijcx inde plaetsse It(em) allet stroe dat/
vand(en) lande comen sal den voirs(creven) hove toebeh(oirende)/
en(de) oick vand(en) pachtlande dat sal de wynne/
int hoff bringen en(de) met sijne(n) beeste(n) d(air)inne/
slijten en(de) mest d(air) af moten maken en(de) opde/
lande vue(re)n slants meesten p(ro)fijte alsoe wel/
op de verste lande als opde naiste It(em) de wy(n)ne/
moet alle jae(re) een boend(er) lants oft meer bij also/
dats noot wae(re) mergelen met mergele dat hij/
op sij(n)sselfs lant graven sal oft met witten/
m(er)gele oft ten mi(n)sten een boender lants mesten/
met meste dat hij buyten sal moten coepen/
sonder vand(en) meste vand(en) hove te nemen(e) ende/
dat moet hij doen slants meesten p(ro)fijte en(de)/
bij weten van m(ijns) vr(ouwen) rintm(eeste)r Ende alle beken/
grechten en(de) wat(er)loepen aende voirs(creven) goede staen(de)/
sal de wy(n)ne gehouden zijn te ruymen(e) en(de) te/
verheffen(e) en(de) te v(er)maken(e) Ende dies sal de wynne/
moege(n) truncken alle truncboome(n) die de wynne(n)/
gewoenlijck zijn te truncken(e) eene(n)yegelijk(en) in zijne(n)
//
tijde mair de willige(n) niet ouder de drie/
jae(re)n en(de) trunchout niet ouder zijn vi jae(re)n en(de)/
alle droge willegen sal de wynne moeghen/
afhouwen en(de) v(er)berren mair dies moet de/
wynne alle jae(re) setten xxv leven(de) poten en(de) die/
houden wassen(de) nae zijn macht It(em) de wynne/
sal moegen houwen alsulken scaerhout als/
steet op die beemdekens die hij houdt sonder/
aen e(n)nich opgaen(de) hout te moegen truncken/
oft te houden en(de) oic sonder die wijden int staer/
broeck en(de) achter den eycken berch d(air) en sal de/
wynne gheene(n) sacht inne hebben en(de) tscaerhout/
en mach de wynne mair eens houwen bynne(n)/
sijne(n) jairschae(re)n te weten(e) bynne(n) den tweelf/
jae(re)n voirs(creven) It(em) noch sal de wy(n)ne gheven alle/
jae(re) ii[c] bussele(n) walms goet en(de) cusbair o(m)me/
de huysingen vand(en) voirs(creven) hove mede te decken/
en(de) te r(e)p(ar)e(re)n ende de wynne moet en(de) es gehoud(en)/
den deckers die den selven gelev(er)den walm v(er)decken/
sullen den cost te geven(e) te doen dienen de/
roeden en(de) teenen te besorghen(e) ende m(ijn) vr(ouwe)/
sal de dachue(re)n betalen It(em) de wynne moet de/
huysingen der voirs(creven) wy(n)ni(n)gen toebehoiren(de) houden/
van wande(n) ende van dake vand(er) ond(er)ster/
rijkelen ned(er)weerts ende allen den leem die/
men behoeven sal bynnen den hove te v(er)besighen(e)/
dien sal de wynne sculdich zijn aen te hallen(e)/
en(de) alsmen plect aen die huysingen die hij/
besicht soe moet hij den pleckers den cost/
geven en(de) doen dienen en(de) alsmen bynne(n) den/
selve(n) hove yet metsen plecken ty(m)me(re)n oft/
lappen woude oft moeste van ouden werke/
soe sal de wyn sculdich zijn den calck savel/
leem oft thout aen te halen en(de) ofme(n) e(n)nige/
steene(n) behoefde d(air) en soude de wynne niet
//
inne gehouden zijn aen te halen(e) voird(er) dan/
drie voede(re)n eens Item hier nae volgen de/
p(er)ceelen die m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) m(er)ten(e) yden hue(re)n/
wynne toegeseet heeft de welke huer de/
wynne h(ier) voirmaels niet en plach te hebben(e)/
Inden yersten soe sal merten hebben den eycke(n)/
berch gelijc hij gelegen es It(em) de vivers sal/
m(er)ten oick hebben om sijn p(ro)fijt d(air) mede te doen(e)/
It(em) noch sal de wynne hebben mijns he(re)n beemt/
vi dach(mael) groot zijnde om sijne(n) wille mede te/
doene It(em) de voirs(creven) wynne heeft geloeft m(ijn)/
vr(ouwe) te setten ende te stellen tot eene(n) borghe twee/
rinsg(ulden) erfrinte(n) die hij heeft met oic alle sijn/
have en(de) erve? en(de) d(air)af m(ijn) vr(ouwe) voirs(creveen) ke(n)nesse/
en(de) sekerh(eit) te doene voir wet dairt behoe(re)n sal/
bij alsoe oft gebreck wae(re) in hem van betali(n)gen/
oft and(er)ssins van des voirs(creven) steet om alsdan/
die rinte(n) en(de) goeden te moegen v(er)coepen tot/
m(ijn) vr(ouwen) p(ro)fijt en(de) sculden behoef Item het is/
vorw(er)de wa(n)neer dlant besayt es datmen/
alsdan tselve lant visite(re)n sal hoe vele/
dats besayt sijn sal ende alsoe vele als die/
wynne besayt vinden sal soe vele moet/
hij wed(er)om te sijne(n) afsceyden laten en(de) niet/
meer Item de voirs(crevn) wynne vant in zijn/
yerste innecome(n) besayt te weten(e) opden g(ro)ten/
couthe(r) drie boende(re)n t(ar)wen en(de) twee boende(re)n/
rogs opt selve velt It(em) noch (½) boend(er) opden/
cleyne(n) perre rogs It(em) noch drie boende(re)n aen/
der kinder bosch gelegen oic rogge te weten(e)/
tsame(n) viii(½) boend(er) ende alsoe vele soe moet/
die wynne laten te sijne(n) afsceyden(e) besayt/
en(de) met sijne(n) getijdig(e) voren It(em) noch (½) boend(er)/
opden cleyne(n) savel te weten(e) met sijne(n) getidege(n)
//
voren ende niet besayet It(em) drie dach(mael) acht(er)/
tgasthuys gelegen en(de) al met vier voren/
geerrijt en(de) niet besayet It(em) noch soe es/
de wynne voirs(creven) sculdich twee boende(re)n lants/
te mesten(e) opde cleyn couthe(r) gelegen ende/
die o(m)me te doen doen(e) en(de) te erriene tot /
sijne(n) afscheiden(e) Ende alle dese vorweerden (et)c(etera)/
cor(am) cav(er)chon hubrechts nove(m)br(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt