SAL7393, Act: V°178.2-R°179.1 (335 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°178.2-R°179.1  
Act
Date: 1499-12-13

Transcription

2019-07-26 by helga peeters
Op heden zijn gecomp(ar)eert bijden raide vand(er)/
stadt goessen van baussele en(de) jouff(rouwe) marie/
en(de) m(ar)griete zijn sust(er)s ende hebben gep(rese)nteert acht(er)/
volgende der t(er)mi(n)atien gegeven xxiiii octobr(is)/
lestleden hue(re)n eedt en(de) ve(r)ificatie(n) te doene van/
alsulken questien en(de) gescillen als zij uuytstaende/
hebben gehadt tegen mariss(en) van ned(er)he(m) ald(air)/
willem van leefdale als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) mariss(en)/
comp(ar)e(re)nde heeft aenhoirt en(de) aensien de ve(r)ifica(ti)[e]/
en(de) cleernisse bijd(en) brued(er) en(de) suste(re)n voirs(creven) gedaen/
de welke bij hue(re)n behoirl(ijcke) eede verclairt hebbe(n)
//
Te weten(e) de voirs(creven) goessen dat de rinte/
van twee rinsgulden(en) d(air) inne hij gericht es/
es dueghdelijck en(de) sonder fraude oft argelist gebuert/
en(de) bij sijne(n) vader wettelijck vercregen en(de) de behoirl(ijcke)/
pe(n)ni(n)g(en) d(air)af aende bekynners betaelt ende dat/
hij d(air)af in possessien es geweest en(de) wel bet(aelt)/
totten daige van heden soe bijd(en) wed(uw)[en] jans/
wijlen van baussele soe van hue(re)n kinde(re)n ende de/
voirs(creven) gesuste(re)n hebben gecleert oick bij eede dat/
zij vand(en) lijfpen(sien) van xix r(ins)g(ulden) en(de) vi st(uvers) lijfpen(sien)/
op huer(er) beyder liven staen(de) nae uuytwijsen(e) der/
scepen(en) brieven d(air)af wesen(de) sijn geweest in possessie(n)/
behalven van zindert den ja(r)e van lxxxix h(er)werrts/
d(air)op zij bekinden gehaven te hebben(e) lxxi r(ins)gul(en)/
xiiii(½) st(uvers) ende dat zij vanden surplus noch in/
gebreke zijn dat zij oic and(er)s niet en wisten/
dan huer vader en(de) moeder aen janne van/
baussele en(de) jouffr(ouwe) a(n)nen tollers de hootpe(n)ni(n)g(en)/
d(air)af bet(aelt) hadden ende dat de moed(er) van hen d(air)aff/
in hue(re)n leven(e) in possessien hadde geweest/
soe aen janne hue(re)n sone in zijnd(er) tijt en(de) nae van/
zijne(n) nac(omelingen) dwelc als voe(r) in p(rese)ntien vand(en)/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) mariss(en) van nederhem gebuert es/
die dair luttel oft niet tege(n) en seyde mair/
dat aenhoirde ende aensach Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi/
p(rese)ntib(us) oliviers substituto buets(ele) burg(imagis)[tr(is)] lyefke(n)rode/
borch scab(inis) et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] dece(m)br(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt