SAL7393, Act: V°183.2 (344 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°183.2  
Act
Date: 1499-12-18

Transcription

2019-07-31 by helga peeters
Allen dat joh(ann)es heyms getransporteert en(de) ov(er)geg(even)/
heeft ende mits desen transporteert en(de) gheeft/
over den voirs(creven) he(re)n deken en(de) cap(it)le tot behoeff/
vand(en) voirs(creven) dist(ri)butien en(de) jairgetijde des voirs(creven)/
he(re)n do(m)inici wijlen de baxadoins alsulken twee/
burgun(dische) gulden(en) erffel(ijcke) rinten vallen(de) jairl(ijcks) den/
vierden dach van m(er)te als willem bloems sone/
wijlen arnts ende ka(tli)[ne] stamelarts zijn huysvr(ouwe)/
woenen(de) te binswijck inde p(ro)chie van wiltsele/
bekint hebben voir scepen(en) van loeven(en) sculdich te/
zijne joh(ann)ese heyms voirs(creven) a(n)no xiiii[c] lxxxix m(ar)cii/
quarta metgaders oick alsulken acht(er)stellen van vijf/
ja(r)en lestleden d(air)af gevallen ende ombet(aelt) uutstaen(de)/
met oic zijnd(er) actien vand(en) beleide bij hem bij he(n)/
d(air)voe(r) gedaen opten [vacat] dach [vacat] a(n)no [vacat]/
totten goeden have en(de) erve der selv(er) gehuysschen/
constitue(re)nde d(air)om ende mechtich maken(de) de voirs(creven)/
hee(re)n deken ende cap(it)le den voirs(creven) scepen(en)/
br(ieven) ende dbeleyt voirs(creven) d(air) uuyt gespruyt tot/
behoirl(ijcke) executien te stellen(e) en(de) met rechte te/
vervolgen om de voirs(creven) rinte en(de) acht(er)stellen/
gevallen ende voirtane vallen(de) d(air) mede opde/
voirs(creven) gehuysschen ende hue(r) goede te v(er)halen(e)/
in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) absq(ue)/
calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt