SAL7393, Act: V°228.2-V°229.1 (394 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°228.2-V°229.1  
Act
Date: 1500-01-17

Transcription

2019-10-22 by helga peeters
Nae dien op heden comen zijn bijden raide vand(er)/
stad berbele vand(er) voe(re)n werdynne wout(er)s van berthe(m)/
t(er) eenre tegen marie(n) wed(uw)[e] wijle(n) goessens vand(er)/
voe(re)n huer(er) moed(er) t(er) and(er) zijden ald(air) de voirs(creven) berbele/
te kynne(n) gaf hoe dat zij in tijden voirleden trecken(de)/
tot huwelike(n) state huer toegeseet wa(r)en seke(re) so(m)men/
van pe(n)ni(n)gen en(de) ande(re) geluften bij huer(er) moeder voirs(creven)/
gedaen nae uutwijsen(e) der huweliker vorw(er)d(en) d(air)af/
wesen(de) bij huer geexhibeert d(air)af zij tot gheend(er) bet(alinge)/
en hadde co(n)nen geraken wes vervolgh zij d(air) o(m)me/
gedaen hadde Ende hoe dat naed(er) hant om des/
wille dat de voirs(creven) hue(r) moed(er) de tacht(er)heit in die(n)/
niet en hadde co(n)nen voldoen zij bij tusschen spreken(e)/
van e(n)nigen vrinden veraccordeert wa(r)en als dat/
voe(r) tverloep in dien en(de) ande(re) tacht(er)heyd(en) hue(r) bet(aelt)/
soud(en) wordden vijf rinsg(ulden) jairlijcx bijd(er) selver huer(er)/
moed(er) ind(er) maten de selve leste co(n)ve(n)tie inden instru(men)[te]/
vand(er) selver huwelijcker vorw(er)d(en) in diende? oic beg(re)pen/
stont bege(re)nde alsoe huer(er) moed(er) ald(air) p(rese)nt wesen(de) ond(er)wesen te wordden dat zij d(air)af vold(aen) wordde/
metten v(er)loepe in dien clagen(de) oic de selve berbele/
hue(r) armoede ende noot ende dat huer niet/
moegelijck en was niet hebben(de) te leven(e) oft/
huer selven doer te bringen(e) en(de) soude geschape(n)/
zijn meer acht(er)deels huer d(air)af te gebue(re)n seggen(de)/
oic dat huer brued(er) pet(er) en(de) bertel(meeus) de vos hue(r)/
swag(er) d(air) tegewoirdich zijnde gheen reden(en) en/
hadden hen te beclagen(e) noch huer in des(er) tegen
//
te sijne als zij wa(r)en soe de voirs(creven) berbele seide/
in dien dat zij van huwelik(en) goed(en) in pe(n)ni(n)gen/
en(de) and(er)ss(ins) in tijden voirled(en) [v(er)sien] zijn geweest ende/
dat huer bellix niet myn gebue(re)n en soude/
met meer ande(re) clacht(en) die zij in dien op dede/
conclude(re)nde als voe(r) en(de) dat huer ten mi(n)sten dacht(er)stel/
vand(en) voirs(creven) vijf gulden(en) huer bijd(er) moed(er) lest toegeseet/
van vier ja(r)en v(er)loepen gebue(re)n soude d(air)tegen/
de voirs(creven) wed(uw)[e] en(de) moed(er) der voirs(creven) berbele(n) clagen(de)/
oic hue(r) armoede ende noot bij hue(re)n kinde(re)n voirs(creven)/
seyde dat huer niet doenlijc en was dat zij/
huer(er) docht(er) voldoen soude hue(re)n eysch voirs(creven) gem(er)ct/
de tacht(er)heyt dair zij huer selven inne vant aen/
div(er)se hue(r) creditue(re)n die de selve ov(er)vielen en(de)/
gescapen wa(r)e aermoede te lijden(e) soe v(er)re zijt/
voldoen moste seggen(de) oic dat de voirs(creven) hue(r)/
docht(er) in tijden voirleden huer vele gecost hadde/
conclude(re)nde t(er) (contra)rien d(air)op de voirs(creven) berbele/
r(e)plice(re)nde bleef bij hue(re)n voirs(creven) voirnemen(e) en(de)/
seggen(de) dat huer brued(er) ende swage(r) de ghene/
wa(r)en die huer moed(er) in dien hield(en) dat zij/
niet gecrijgen en conste stellen(de) hen selven in/
alle(n) vordele(n) d(air) zij consten ende mochten p(rese)nte(re)nde/
soe v(er)re zij gecontenteert w(er)de ende in gevalle/
huer moeder voirs(creven) in e(n)nigen last van schulden/
quame oft wa(r)e mette(n) ande(re)n hue(re)n brued(er)en en(de)/
den last te dragen(e) nae p(ar)t en(de) portie en(de) oic in/
noode huer(er) moeder te succureren van huer(er) bilevi(n)gen/
en(de) and(er)ssins ende oic de selve te houden(e) metten/
hue(re)n opdat huer beliefde seggen(de) en(de) sustine(r)ende/
ut(er)lijc dat de voirs(creven) huer moeder oft huer brued(er)s/
huer de voirs(creven) gelufte niet voirgaen en souden/
als zij overlang tot hue(re)n grote(n) ongerieve gedaen/
hadd(en) met meer woirden in wersijden gealligeert/
Es get(er)mineert en(de) uutgesproken den voirs(creven) p(ar)tien/
voe(r) recht dat de voirs(creven) moeder huer schuldich/
soude zijn te co(n)tente(re)n van hue(re)n gebreken en(de)
//
toeseggen(e) lestwerve(n) bijd(er) selver huer(er) docht(er)/
gedaen en(de) de tacht(er)heyt in dien opde p(rese)ntatie(n)/
voirs(creven) bijd(er) selv(er) docht(er) der voirs(creven) huer(er) moeder/
gedaen ende gelast en(de) bevolen den voirs(creven) pete(re)n/
en(de) bart(elmeeus) de vos dat zij d(air) toe hulpen souden en(de)/
de hant d(air)aen houden als de ghene die thue(r)/
ewech hadden ende de moed(er) alsnu regeerd(e)/
dat de selve berbele ter redelijcker wijs geco(n)/
tenteert wordde van des voirs(creven) steet opde p(rese)nta(ti)[e]/
bij huer als voe(r) gep(rese)nteert act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us)/
ambob(us) burg(imagis)[tr(is)] zedele(re) roesme(re) scab(inis) et plu(r)ib[(us)] aliis/
de (con)s(ili)[o] januarii xvii Et walterus de berthe(m) et p(re)d(ic)ta/
barbara vand(er) voe(re)n eius uxor habueru(n)t que(re)las cor(am) roesme(re)/
hubrechts maii secu(n)da a(nn)[o] xv[c]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt