SAL7393, Act: V°251.1-R°252.1 (435 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°251.1-R°252.1  
Act
, eerste helft in nederl, vervolgens in latijn
Date: 1500-02-07

Transcription

2019-12-15 by helga peeters
Item willem sone wijlen s(er)vaes egnoy woenen(de)/
te meylhem inden name en(de) tot behoef he(n)nekens/
ene [vacat] kinde(re)n he(re)n jans wijlen egnoy p(ri)est(er)s/
in p(rese)ntien vand(en) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) en(de)/
bij manissen ende orlofve vand(en) selve(n) meye(r) en(de)/
vo(n)niss(en) der scepen(en) heeft opgedragen met wettig(er)/
verthienissen de goede nae bescreven Te weten(e)/
een huys ende hof mett(er) schue(re)n stallen bachuyse/
boeg(ar)d(en) wy(n)nen(de) landen en(de) den toebehoirten gelege(n)/
te meylhem bijde plaetsse ald(air) tussche de strate/
ald(air) te twee sijden janne del haye en(de) willem(me)/
mottart t(er) and(er) zijd(en) It(em) noch een stuck wynne(n)ts/
lants groot omtrint (½) boend(er) gelegen ald(air) tussche(n)/
de goede des he(re)n van meylhem t(er) eende(re) en(de)/
de beke ald(air) t(er) and(er) zijden It(em) eene(n) bosch van o(m)trint/
vii dach(mael) tussche(n) tvoirs(creven) half boend(er) t(er) eend(ere) en(de)/
den voetpat van loeven(e) te geldenake(n) w(er)t gaen(de)/
t(er) ande(re) Item noch een block van omtrint drie/
dach(mael) geheeten le courtil al vingne tusschen de/
strate te gobb(er)tingues w(er)t gaen(de) en(de) den wijng(ar)t ald(air)/
Expo(si)[to] imp(ositus) e(n)gelb(er)tus egnoy no(m)i(n)e et ad opus/
dictoru(m) joh(ann)is et ge(r)trudis p(ro)liu(m) na(tura)liu(m) d(ic)ti quo(n)d(am)/
d(omi)ni joh(ann)is egnoye p(er) mo(nicionem) sub tali forma et/
conditione q(uod) eedem p(ro)les d(ic)ta bona non poteru(nt)/
aliena(r)e vende(re) nec ypotheca(r)e et si aliqua earu(n)d(em)/
p(ro)liu(m) decede(re)t absq(ue) p(ro)le l(egi)tima post se r(e)linquen(ti)/
aut ad r(e)ligionen non accede(re)t et ibidem non/
p(er)mane(re)t q(uod) portio alicuius deceden(tis) cedet alteri/
sup(er)stiti Et si ambe decede(re)nt sine natio(n)e l(egi)tima/
post se relinquen(tes) aut in mo(na)sterio non intrave(r)it/
et p(er)ma(n)serit q(uod) eo ca(s)u ead(em) bona cede(re) debebu(n)t/
et devolvi ad proxi(mi)ores he(re)des d(i)c(t)i d(omi)ni joh(ann)is/
egnoy p(ro)nu(n)c in hu(m)anis ex(iste)nt(es) Salvo dicto
//
wil(he)lmo suo libero usufructu in medietate p(re)d(i)c(t)e/
domus pomerii et clausure t(er)re cu(m) p(er)tinen(tiis) (con)tigue/
iacen(tibus) necnon in p(re)d(i)c(t)o integro di(mi)dio bonnario/
t(er)re et medietate silve p(re)d(i)c(t)e Et in eve(n)tu(m) m(ate)r/
d(i)c(t)i wil(he)lmi eundem wil(he)l(m)um suu(m) filiu(m) sup(er)vix(er)it/
q(uod) eo ca(s)u ip(s)a si(mi)l(ite)r h(ab)ebit suu(m) usufructu(m) in eisdem/
bonis prout ip(s)e wil(he)lmus h(ab)ebat p(ro)viso q(uod) d(i)c(t)e/
p(ro)les ex una et wil(he)lm(us) aut eius m(ate)r eo defu(n)cto/
ab alia h(ab)ebu(n)t int(er)tene(re) d(i)c(t)am domu(m) cum p(er)tinen(tiis)/
mediatim et mediatim de tecto p(ar)ietib(us) sub one(r)ib(us)/
ecia(m) mediati(m) et me(dia)[ti(m)] inde debit(is) et eun(tibus) tam illi(us)/
floreni renen(sis) pens(ionis) que(m)s? d(i)c(t)us ingelb(er)t(us) habet/
ad ead(em) q(uam) aliis de(bi)[t(is)] inde eun(tibus) cor(am) borch zedele(re)/
febr(uarii) vi[ta]
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt