SAL7393, Act: V°323.2-V°324.1 (539 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°323.2-V°324.1  
Act
Date: 1500-03-23

Transcription

2020-06-14 by helga peeters
It(em) jan truydens ende marie zijn huysvr(ouwe) woenen(de)/
te dutsele in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) ende bekint dat/
zij genome(n) hebbe(n) bij ja(n)ne ende mathijse van willebri(n)gen/
gebrude(re)n als procur(eur)s van huer(er) moeder wed(uwe) he(n)ricx/
wijle(n) van willebringe(n) thof der selv(er) wed(uwe) gelege(n)/
te dutsele metten huyse en(de) hove wi(n)nen(de) landen beempd(en)/
en(de) eeusselen soe v(er)re die hen bewesen zijn te houden/
te hebbe(n) en(de) te gebruycke(n) van halfm(er)te lestlede(n) eene(n)/
t(er)mijn van xii ja(r)en lanck due(re)nde deen nae dande(r) sond(er)/
middel v(er)volgen(de) behalve(n) dat zij van malcande(re)n zulle(n)/
moege(n) scheid(en) ten uuytgaen(e) vanden yerste(n) negen ja(r)en/
behoud(elijc) dat de ghene die alsoe scheid(en) woudde dat/
den ande(re) (½) ja(r)e te voe(re)n cundige(n) sal Elcx jairs d(ai)renbynne(n)/
de wynnen(de) land(en) om en(de) voe(r) vier mudden rogs ende/
een mudde t(ar)wen pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na b(e)n(e) p(re)parate/
me(n)su(r)e lovan(iensis) Alle ja(r)e sint andries misse apostels/
te betalen(e) en(de) te loeven(e) tot d(er) wed(uwen) huyse te leve(re)n
//
quol(ibe)t ass(ecutu)m Ende es vorweerde oft de voirs(creven) jan/
e(n)nige t(ar)wee selve woudt opde voirs(creven) landen dat/
hij dmudde t(ar)we(n) jairl(ijcx) due(ren)de soude moegen betale(n)/
Ende de voirs(creven) beemde(n) en(de) eeusselen om en(de) voe(r)/
acht holl(ansche) guld(en) te xvi stuv(er)s tstuck alle ja(r)e/
s(in)te m(er)tens misse te betalen(e) d(er) voirs(creven) wed(uw)[en]/
quol(ibe)t ass(ecutu)m Ende es conditie en(de) vorweerde dat/
de voirs(creven) wed(uwe) en(de) jan truydens jairl(ijcx) hebben/
zulle(n) half en(de) half allet oeft dat opde goede/
wassen zal dwelc zij ten gelijcke(n) cost afdoen/
zulle(n) ende dat sal jan truydens d(er) wed(uwen) hellicht/
sculdich zijn jairlijcx te loeven(e) tot hue(re)n huyse te/
leve(re)n Item dat de voirs(creven) jan truydens de voirs(creven)/
landen wel en(de) loffelijck wi(n)ne(n) werve(n) en(de) meste(n)/
sal gelijck regenoete(n) bove(n) en(de) beneden en(de) ten/
afscheiden(e) te weten(e) den ruggen aert besaeyt/
laten wel en(de) lofelijck op zijn vier getijdige vore(n)/
en(de) den zomer art o(m)megedaen op een vore gelijck/
hij die bevonde(n) heeft Item dat jan truyde(n)s sal jairl(ijcx)/
de strate(n) ende wege(n) houde(n) ende tzijne(n) laste alse/
dat de goede d(air) voe(r) niet bescadicht en wordde(n)/
Ende sal hij moege(n) truncken soe v(er)re men gewoenl(ijc)/
es te truncke(n) mair int op gaen(de) hout en sal hij /
gheene(n) sacht hebben Item de grechte(n) en(de) wat(er)leyd(en)/
sal jan ruyme(n) ende veege(n) op zijne(n) cost It(em) dat/
jan jairlijcx leve(re)n xx busselen walms ende alsme(n)/
die ald(air) v(er)dect dan sal hij den werclude(n) de(n) mont/
cost geven ende de wed(uwe) de dachue(re)n betalen en(de)/
des sal jan aenhalen den leem dieme(n) d(air) v(er)plecke(n)/
sal Item de wed(uwe) heeft ja(n)ne geleent xvii/
rins g(ulden) te xx stuv(er)s ende seven stuv(er)s die hij/
gelooft heeft te restitue(re)n jairl(icx) te bamisse twee/
rinsg(ulden) tot dat de geheel so(m)me volbetaelt zij
//
Item es oick bevorweert dat soe wa(n)neer jan der/
wed(uwe) e(n)nighe hout oft anders vuert dat hij niet sculd(ich)/
en es van doene dat de wed(uwe) he(m) van elk(er) vracht/
van twee p(er)den geven sal ii(½) stuv(er)s ende van drie/
p(er)den drie stuv(er)s It(em) dat jan de huysinghe ond(er)/
houden sal vand(en) underst(er) rijckelen ned(er)werts/
tzijne(n) coste Ende alle dese vorweerd(en) cor(am)/
borch zedele(re) m(ar)tii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
Date: 1500-05-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-14 by helga peeters
It(em) mathijs va(n)/
willebringen /
heeft geco(n)se(n)teert/
dese pechti(n)ge/
te a(n)nichileren(e)/
alsoe v(er)re alst/
hem aengaet/
maii iiii[ta] a(nn)[o] xv[c]/
xiiii xv/
Si(mi)liter joh(ann)es/
de willebringen/
(con)sensit det...?/
actum maii vii[a] /
a(nn)[o] p(re)[d(ict)o]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt