SAL7393, Akte: V°65.2-R°66.1 (115 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°65.2-R°66.1  
Act
Datum: 1499-09-03

Transcriptie

2018-12-26 door helga peeters
Item symon p(ro)keels in deen zijde ende katlijne/
van houwart sijn wettige huysvr(ouwe) wed(uwe) meest(er)/
arnts wijle(n) claes huers voirma(n)s met willem(me)/
claes hue(re)n sone inden name van hem en(de) van /
arnde claes zijne(n) brued(er) in dand(er) zijde in p(rese)ntia/
hebben gekint en(de) gelijt dat zij bij middele toe/
doene en(de) ond(er)wijse(n) van goed(en) ma(n)nen en(de) vrind(en)/
ov(er)comen en(de) eensworden zijn der pointen en(de) vorw(er)d(en)/
nae bescr(even) die zij malcande(re)n geloeft hebben tacht(er)/
volgen(e) te voldoene en(de) tond(er)houden(e) yerst want de/
voirs(creven) gehuyssche(n) eene wijle tijts hen van malca(n)de(re)n/
gehouden hebben om seke(re) differe(n)tien willen tussche(n)/
hen beyden wesen(de) t(er) saken van hue(re)r beyd(er) goed(en)/
Soe heeft de voirs(creven) katlijne geloeft dat zij den/
selven symoen(e) hue(re)n man die niet gestelt en es/
om buyte(n) te dorpe groot bedrijf te houden(e) volgen/
sal te loeven(en) d(air) hij woenachtich en(de) bij hem aldair/
comen inne woenen(e) ende dat zij metten selven/
symoen(e) hue(re)n man ende t(er) ander zijd(en) de selve/
symon met huer alsoe met malcande(re)n leeven/
sulle(n) soe man ende wijf sculdich zijn te doen(e)/
ende dat ten lancsten tusschen dit en(de) paesschen/
naistc(omende) op alsoe nochtan oft soe gebuerde dat/
zij met malcande(re)n niet eens gedragen en consten/
bij e(n)nige(n) m(er)kelijcken reden(en) d(air) tussche(n) comen(de) ende/
dat symon docsuyn d(air)af wae(re) en(de) katlijne dat bewijse(n)/
conste dat katlijne in dien gevalle wed(er)om sal moge(n)/
inne trecken te lynthe(re) van dair zij sceyden sal acht(er)volgen(de)
//
den tractate tusschen hen voirmaels gepass(eer)t voe(r)/
scepen(en) van lynthe(re) Item hebbe(n) oic geloeft de selve/
gehuyssche(n) malcande(re)n tond(er)houden(e) tvoirs(creven) tractaet/
voe(r) scepen(en) van lynthe(re) als voe(r) tussche(n) hem gepass(eer)t/
It(em) dat oic de voirs(creven) kathe(li)ne sal moegen doen/
hue(re)n vryen wille met huer(er) haven en(de) erve(n) ende/
hue(r) p(ro)fijt d(air)mede doen en(de) desgelijcx de voirs(creven)/
symon metten sijne(n) Item heeft oick geco(n)senteert en(de)/
gewillecoirt de voirs(creven) symoen dat der voirs(creven) katlijne(n)/
kynde(re)n huer altemet sullen moegen comen besueken/
soe kinde(re) huer(er) moed(er) behoe(re)n te doene en(de) oft zij/
sieck oft cranck wae(re) dat de selve kinde(re) dan bij huer/
sullen moegen comen soe dat behoirlijc es niet/
tegenstaende alsulk(en) saulveg(ar)de als de selve symon/
voirmaels geimpetreert en(de) v(er)cregen mach hebben/
cor(am) borch blanck(art) septembr(is) t(er)cia
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt