SAL7394, Act: R°143.2-V°143.1 (246 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°143.2-V°143.1  
Act
Date: 1500-12-15

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Nae dien pet(er) de hame(re) behoirlijc voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) heeft gevolght ende te kennen geg(even) hoe dat/
hij bij gebreke van seke(re)n renten die hij hadde opde/
stadt van bruessel verloepen van iiii(½) jae(re)n t(er) so(m)men/
van lx r(ins)g(ulden) sonder cost en(de) co(m)me(r) en(de) t(er) causen van/
dien in rastame(n)te doen leggen nae des(er) stadt/
recht seke(r) rinten diemen e(n)nigen ingeseten(en) der/
stadt van bruessele alh(ier) op dese stadt bevi(n)den soud(e)/
moegen tachter sijnde hem des gedragen(de) totten/
diene(r) en(de) vorste(r) aengaen(de) den voirs(creven) rastame(n)te/
die behoirl(ijc) gesciet te zijne en(de) de wete oic ged(aen)/
te hebben(e) den wethoude(re)n der stadt van bruessele/
/ met des(er) stadt brieve(n) hem des gedragen(de) totten/
bode te weten(e) ja(n)ne smeets v(er)sueken(de) voirts/
trecht in dien Es gewesen t(er) maniss(en) smeyers/
nae dien nyema(n)t en comp(ar)eerde en(de) in des(er) oppo/
neerde bijd(en) scepen(en) dat zij beg(er)den den vorste(r)/
taenhoe(re)n ende oic den voirs(creven) bode acht(er)volgen(de)/
den welken willem claes dienae(r) gecleert heeft/
bij zijne(n) eede de voirs(creven) rastame(n)ten bij he(m) beh(oirlijc)/
geschiet te zijne Ende jan smeets bode van des(er)/
stadt heeft oic voe(r) scepen(en) gecleert de br(ieven) vand(er)/
conden en(de) wairscouwen(en) in des(er) aende voirs(creven)/
stadt van bruess(el) gedragen te hebben(e) Bege(re)nde/
voirts de voirs(creven) pet(er) trecht in dien ende es/
alsoe gewesen bijden scepen(en) t(er) manissen smeyers/
dat de voirs(creven) pet(er) cle(re)n soude zijn scult bij eede/
en(de) d(aer)entinden recht dwelc de voirs(creven) pet(er) acht(er)/
volgen(de) den voirs(crerven) vo(n)niss(e) gedaen heeft ten heylige(n)/
te weten(e) op lx rinsg(ulden) sond(er) cost en(de) co(m)mere/
Versueken(de) alnoch ut(er)lijck hoe hij aende ger(a)steerde/
en(de) geco(m)merde rinten der ingeseten(en) van bruessele/
op dese stad rinte(n) hebben(de) en(de) ombet(aelt) uutstaen(de)/
sijn voirs(creven) geve(r)ificeerde scult soude moge(n) v(er)halen/
Es gewesen bijden scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers ten/
vervolge en(de) v(er)sueke desselfs pet(er)s dat hij zijn/
gecleerde scult met coste en(de) co(m)me(r) v(er)halen sal/
aende voirs(creven) geco(m)merde renten overt d(aer) yet d(at)/
hijt wed(er)kee(re)n sal en(de) gebraker yet dat hij dat/
sal mogen volgen met rechte Act(um) in sca(m)pno/
decembr(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer