SAL7394, Act: R°195.4-R°196.1 (326 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°195.4-R°196.1  
Act
Date: 1501-02-06

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Vand(er) questien en(de) geschillen wesen(de) tusschen meeste(re)n/
franssen vand(er) hulst als man ende mo(m)boir jouffr(ouwe)/
joha(n)nen lombarts sijnd(er) huysvr(ouwe) t(er) eenre ende/
derfgename(n) jans wijlen pynnock natuerlijcx te/
weten(e) joes de hertoge en(de) jan roelofs inden/
name van he(m) selven en(de) oick als p(ro)cur(eur) ph(ilip)s en(de)/
joh(ann)es pynnock gebruede(re)n sone(n) he(re)n jans pynnocx/
ridders absent zijnde de welke de selve jan roelofs/
in desen op hem genomen en(de) geloeft heeft te/
vervangen t(er) and(er) zijd(en) uuyt sake van seke(re)n/
testame(n)te en(de) legate des voirs(creven) wijle(n) joh(ann)es py(n)nock/
natuerlijcx ind(en) welk(en) der selver jouffr(ouwe) joha(n)nen/
lombarts des voirs(creven) meest(er) frans huysvr(ouwe) bij legate/
/ gemaict is oft gebuerde dat den bonten os inde/
steenstrate staende huer niet weerdt en wae(r)/
twintich rinsguld(en) s(jae)[rs] co(m)merloes dat in dien/
gevalle de erfgenamen des voirs(creven) wijle(n) joh(ann)es/
pynnock dat huer souden voldoen inder maten/
tvoirs(creven) testame(n)t dat beg(ri)pt soe de voirs(creven) p(ar)tien/
vercleerden Van welk(er) clauselen en(de) voldoeni(n)g(en)/
van dier de selve p(ar)tien in differen(cie) zijn tegen/
malcande(re)n hebben hen de selve p(ar)tien elck/
hue(re)r inden name als voe(r) gesubmitteert ende/
verbonden in arbiters om de selve clausele/
en(de) voldoeni(n)ge van dier te vercle(re)n en(de) p(ar)tien/
voirs(creven) d(aer) aff te verlijcken Te weten(e) de/
voirs(creven) meest(er) fra(n)s inden name als voe(r) in henr(icke)/
van ravescote goreelmake(r) ende de voirs(creven) joes/
de hertoge en(de) jan roelofs inden name als voe(r)/
in pete(re)n van dormale In sulcker vuegen dat/
de selve twee arbiters d(aer)af sullen doen hue(r)/
eendrechtige uuytsprake bynnen xiiii nachten/
naistcomen(de) ende oft zij niet v(er)accorde(re)n en/
consten dat de selve arbiters dan sulle(n) mogen/
nemen eenen ov(er)man tot hen in sulker manie(re)n/
dat soe wes deen arbiter metten overman accorde(re)n/
en(de) eendrechtelijck uuytspreken [sal] dat p(ar)tien voirs(creven)/
dat acht(er)volgen sullen ende al bynnen den selven/
tijde van xiiii nachten naistc(omende) Behoudelic dat in/
des(er) submissien niet begrepen en zijn alsulken xviii/
r(ins) gulden(en) (te) xviii st(uvers) als meest(er) fra(n)s soe van/
rep(ar)atien soe van grontchijse bet(aelt) heeft vand(en)/
selven huyse voirs(creven) die de selve meest(er) fra(n)s/
heysschen(de) es en(de) d(aer)af de voirs(creven) erfg(enamen) he(m) geloeft/
hebben betalinge te doene te weten(e) de voirs(creven)/
joes de ix r(ins)gul(den) ix stuv(er)s d(aer) af op in mae(n)dage/
naistcomen(de) ende de voirs(creven) jan roelofs drie r(ins)g(ulden)/
drie stuv(er)s bynnen desen dage voir hem selven/
/ Ende es bevorwert dat de voirs(creven) meest(er) frans en(de)/
zijn huysvr(ouwe) tghene des bijd(er) uuytspraken in des(er)/
hen aengeseeght sal wordden geloven sullen den voirs(creven)/
erf(genamen) voir hen en(de) hue(re)n nacomeli(n)g(en) vast en(de) geste(n)tich/
te houden en(de) tegen eene(n)yegeliken d(aer)af inne te stane/
tot eeuwigen dagen Ende dat de voirs(creven) erfgename(n)/
t(er) and(er) zijden den voirs(creven) meeste(re)n franssen en(de) zijnd(er)/
huysvr(ouwe) geloven sullen wel en(de) loffelijck te bevestigen/
en(de) te goeden bynnen der ba(n)mijlen van loeven(e) nae/
des(er) stadt recht tgene des hen bijd(er) voirs(creven) uuyt/
srpaken toegeseet sal wordden op dobbelen pandt/
Geloven(de) de voirs(creven) p(ar)tien in wersijden d(i)c(t)o m(a)g(ist)ro/
fra(n)cisco renu(n)t(ians) vast en(de) gestentich te houden/
en(de) malca(n)de(re)n te voldoene tot eeuwigen daghen/
tgene des inder manie(re)n voirs(creven) uutgesproken sal/
wordden opde pene van hondert croenen te/
xxiiii stuv(er)s tstuck bijd(en) p(ar)tien te verbue(re)n die selve/
uutsprake co(n)trarie(re)n woude aende p(ar)tie die/
acht(er)volgen(de) cor(am) buets(ele) baets febr(uarii) vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer