SAL7394, Act: R°270.2 (417 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°270.2  
Act
Date: 1501-03-23

Transcription

2021-11-09 by Karel Embrechts
Item ter meerder zekerh(eit) den voirs(creven) augustijne vand(en)/
voirs(creven) erfrinten te doene heeft de voirs(creven) reyne(r)/
den selven augustijne in handen gestelt drie/
scep(enen) brieven van loeven(e) den eene(n) spreken(de)/
van twee r(ins)gul(den) erff(elijc) hem bekint bij m(er)ten(en)/
clerck geh(eten) wielant en(de) zijn medeborghen a(n)no/
xiiii[c] lxxxi oct(obris) v[ta] den ande(re)n van i(½) r(ins)gul(den)/
erffel(ijc) hem bekint bij janne en(de) reyne(re)n de/
scherme(re) p(ri)ma julii a(n)no lxxxii ende den derden/
spreken(de) van eene(n) rinsg(ulden) erff(elijc) hem bekint bij/
giel(ise) smeyers geh(eten) goirts en(de) sijn medeborghen/
a(n)no xiiii[c] lxxxi xxii octobr(is) Te dier meyni(n)g(en)/
oft de voirs(creven) aug(ustijn) in toecomen(de) tijd(en) gebreckel(ijck)/
wae(r) van bet(aling)[en] oft assignatien van zijnd(er) erfrinte(n)/
van drie rinsg(ulden) erff(elijc) voirs(creven) dat in dien gevalle/
de selve augustijn en(de) sijn nac(omelingen) tselve gebreck/
aende voirs(creven) erfrinten oft opden p(er)soen des/
voirs(creven) reyners en(de) alle(n) zijn ande(r) goed(en) sullen/
moegen verhalen ende verreycken Behoudel(ijc)/
nochtans soe wa(n)neer reyne(r) oft zijn nac(omelingen)/
de voirs(creven) drie rinsgul(den) erffel(ijc) wed(er)om gelost/
en(de) afgequeten sullen wesen dat he(m) dan de/
voirs(creven) drie scepen(en) br(ieven) ger(e)stitueert en(de) wed(er)gegeven/
sullen wordden cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer