SAL7394, Act: R°296.3-R°297.1 (464 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°296.3-R°297.1  
Act
Date: 1501-04-26

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Inder saken gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tusschen gieli(se) van cav(er)chon den jongen t(er) eenre/
ende der weduwe(n) meest(er) jans wijlen van raveschote/
verwerdersse t(er) ande(re) aengaen(de) eene(n) seke(re)n wege/
en(de) doerganck dien de besitters vand(er) beckerien/
ald(aer) willen gebruycken toebeh(oirende) der werdi(n)nen jans/
van buets(ele) gelegen inde borchstrate naist en(de) bijd(en)/
goeden des voirs(creven) giel(is) bij hem gecocht tegen den/
voirs(creven) meeste(re)n janne wijlen van raveschote/
Seggen(de) de selve aenlegge(r) dat de besitters vand(en)/
huyse der werdynne(n) des voirs(creven) jans van buetsele/
den wech in ande(re)n manie(re)n wouden gebruycken/
dan meest(er) jan hem hadde te kynnen gegeven/
dat de voirseten bij sijns vaders tijde dien gebruyct/
/ hadden ende hoe dat om de wairheyt in dien/
te weten(e) de voirs(creven) giel(is) eene seke(r) v(er)gaderi(n)ghe/
met sijne(n) vrinden ald(aer) gehouden hadde Aldair/
meest(er) jan sandt jacoppe(n) wittema(n) sijne(n) procur(eur)/
ten ynde datmen jacoppen van raveschote brued(er)/
des voirs(creven) meest(er) jans d(aer)op aenhoe(re)n soude ende/
dat de selve jacop ald(aer) cleerde hoe sijn vader/
tselve erve beseten hadde ende plach te besitten(e)/
Te weten(e) dat de ghene die inde beckerie d(aer)naist/
woenachtich wae(re)n acht(er) ter doren vand(er) selv(er) beckerie(n)/
ghingen met twee eemers om ter voeren te comen(e)/
lancx de want vand(er) stalle ald(aer) staende en(de) alsoe/
acht(er)o(m)me den stalle totter voe(re)n toe ende dat de/
ghene die inde beckerie woenden gheen recht/
voirde(r) en hadden dan alsoe voirs(creven) es dwelck de/
selve gielis p(rese)nteerde te thoenen(e) bijd(en) ghene(n)/
die d(aer) bij ende over wae(re)n geweest Sustine(re)nde/
alsoe tot zijnd(er) co(n)clusien dat de weduwe voirs(creven)/
inden name van meeste(re)n janne voirs(creven) die/
hem derve voirs(creven) v(er)cocht hadde d(aer)inne houden/
soud(en) en(de) sculdich wae(r) te houden(e) te weten(e) dat/
hem gheen voirde(r) ongebruyck dan ind(er) manie(re)n/
als boven v(er)clairt steet gebue(re)n en soude ende/
tot dien dat zij he(m) d(aer) af soude doen behoirlijke/
guedinge en(de) vestich(eit) opde vuege(n) en(de) manie(re)n de/
voirs(creven) meest(er) jan tselve erve hem v(er)cocht/
hadde te weten(e) op drie rinsgul(den) s(jae)[rs] die/
hij d(aer)op behouden hadde De voirs(creven) wed(uw)[e]/
de co(n)trarie sustine(re)nde ende des voirs(creven) es ont/
kynnen(de) heeft doen seggen datmen niet bevi(n)d(en)/
en soude hoe meest(er) jan huer man giel(is) derve/
op seke(r) vuegen mocht ten erfchijse gegeven/
hebben d(aer)af de guedinge alnoch niet gebuert/
en was dat vanden weege voirs(creven) verredent/
/ soude sijn geweest oft meest(er) jan overgegeven/
soude hebben des bijd(en) voirs(creven) giel(ise) voe(r) v(er)haelt/
was hopen(de) alsoe vand(en) voirnemen(en) desselfs/
giel(is) ongehouden te zijne Ende hebben alsoe/
de wethoude(re)n aenhoirt de clernisse des voirs(creven)/
giel(is) tot eene(n) seke(re)n gelegen(en) dage die welke/
sijns v(er)mets genoech geheel en(de) inder maten/
voirs(creven) volcomen es nae recht ende p(ar)tien/
alsoe in wersijden hebben hue(r) sake gesloten/
Es bijden selve(n) raide op al int lange gelet/
zijnde uutgesproken en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven)/
weduwe en(de) huer kinde(re) de behoirl(ijcke) guedinge en(de)/
vestich(eit) vand(er) erven voirs(creven) sculdich sullen sijn te/
doene hem genoech wesen(de) ende dat den wech/
vander beckerien ald(aer) geuseert sal wordden ende/
sculdich sal zijn over den gront te gane d(aer) q(ue)stie/
af es inder maten de wairheyt gedragen heeft/
behalven den besitters der selv(er) ende dien die toebeh(oeren)/
hue(r) recht in dien het zij van op ande(r) manie(re)n/
oft hoe wijt oft breet de selve beckerie dien/
behoirt te hebben(e) Actum in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) abs(oloens)/
substituto ijssche burg(imagis)[tr(is)] et aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer