SAL7394, Act: V°159.4-R°161.1 (268 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°159.4-R°161.1  
Act
Date: 1501-01-11

Transcription

2021-11-03 by Karel Embrechts
Item pauwels messuens roeydrage(r) der cap(it)len van/
sinte pet(er)s te loeven(e) en(de) jouffr(ouwe) marien zijn huysvr(ouwe)/
in deen zijde ende everardt van esche als p(ro)cur(eur)/
gemechticht m(ijn) vrouwe(n) der rijngrevi(n)nen vr(ouwe) van/
rotselair inden name en(de) van wegen der selver/
renu(n)t(iantes) hinc inde p(ar)tes q(ui)buscu(m)q(ue) p(ri)vilegiis et/
libertatib[(us)] tam univ(er)sitat(is) studii lov(aniensis) q(uam) aliis q(ui)buscu(m)q(ue)/
in p(rese)ntia hebben malcande(re)n geloeft en(de) toegeseet/
tacht(er)volgen(e) en(de) te voldoene alsulcken tractaet/
/ en(de) alle pointen d(aer)inne begrepen als opten lesten/
dach aprilis a(n)no xv[c] getracteert en(de) gemaict is/
tusschen jonche(re)n b(er)nard van wailborn als gedeput(er)t/
en(de) gemechticht van m(ijn) vr(ouwen) der rijngrevi(n)nen voirs(creven)/
t(er) eende(r) ende den voirs(creven) pauwelse messuens/
en(de) jouffr(ouwe) marie(n) zijnd(er) huysvr(ouwe) t(er) ander zijden/
voe(r) augustijne opden berch janne van elsbroeck/
willemsz(one) coe(n)rarde drabbe ende lib(er)de jacops/
inder maten de cedulle d(aer)af wesende d(aer)af de/
tenue(r) van woirde te woirde h(ier) nae bescreven/
wordt inhoudt en(de) begrijpt Ende dat de selve/
p(ar)tien navolgen(de) den decrete mijns he(re)n des retoirs/
der voirs(creven) univ(er)siteyt van loeven(e) oic h(ier)nae bescr(even)/
zijnde malcande(re)n voe(r) tvoldoen vanden selven/
tractate tusschen dit en(de) sintjansmesse naistc(omende)/
vastich(eit) en(de) borchtocht stellen sulle(n) voe(r) scepen(en) van/
loeven(e) elk(er) van hen genoech zijnde Ende om/
die borchtocht en(de) vastich(eit) van wegen des voirs(creven)/
pauwels en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) alsoe te doene hebben/
de selve pauwels en(de) zijn huysvr(ouwe) alsnu v(er)obligeert/
te pande gesedt en(de) verbonden in tegewoirdich(eit) van/
smeyers van loeven(e) d(aer) over staende vand(er) heerlich(eit)/
wegen van wegen shertogen van brabant alsulcken/
xii rinsgul(den) erff(elijc) als zij jairlijcx heffen(de) zijn behalven/
een half mudde corens erff(elijc) dat zij d(aer)af bet(alen) moten/
opt goet t(er) hagen boven lynthe(r) gelegen dwelck/
giel(is) m(er)chelis houden(de) es En(de) soe v(er)re men bevonde/
dat zij de selve xii rinsgulden(en) opden last vand(en)/
voirs(creven) halve(n) mudde core(n)s erff(elijc) dat zij d(aer)af betalen/
moten op tgoet t(er) hagen boven lynthe(r) gelegen/
dwelck giel(is) m(er)celis houden(de) es Ende soe v(er)re/
men bevonde dat zij de [selve] xii r(ins)gul(den) erff(elijc) opden/
last vand(en) voirs(creven) (½) mudde corens d(aer)op niet en/
hadden noch heffen(de) en wae(re)n Soe hebben de/
selve pauwels en(de) zijn huysvr(ouwe) alsnu d(aer) voe(r) ver/
oblig(er)t ende verbonden alle hue(r) goede have en(de)/
/ erve hoedanich die zijn wair die gelegen zijn/
oft bevond(en) sullen moegen wordden Ende oft in/
e(n)nighe p(ar)tie gebreck viele te doene de voirs(creven)/
vestich(eit) tusschen dit en(de) s(in)[t] jans(mis)s[e] soe voirs(creven) es/
soe hebben de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n geloeft/
dat de gebreckelike p(ar)tie in dien sculdich sal/
zijn te betalen(e) boven tvoldoen vand(en) voirs(creven) (con)tracte/
alle costen en(de) schaden die d(aer)om gedaen sullen/
moegen wordden/
H(ier)na volgt de tenue(r) vanden/
voirs(creven) (con)tracte en(de) decrete d(aer)af h(ier) voe(r)/
me(n)tie gemaict is/
Opten lesten dach april(is) a(n)no xv[c] is jonch(e)r b(er)nard/
van walborn gedeputeert ende gemechticht van/
wege(n) mijnd(er) gened(iger) vr(ouwen) der rijn grevi(n)nen overcome(n)/
met pauwelse messuens en(de) joffr(ouwe) marien zijnd(er) huysvr(ouwe)/
in des(er) manie(re)n Te weten(e) dat de voirs(creven) pauwels/
en(de) jouffr(ouwe) marie der voirg(enoemde) mijnd(er) gened(iger) vrouwe(n)/
oft hue(re)n gedeput(er)den gheven ende wed(er)kee(re)n sulle(n)/
alsulcken hondert en(de) xxviii r(ins)gul(den) als zij gehaven/
hebben vand(er) renten van diest ten t(er)mijne(n) nae/
volgen(de) Te weten(e) twintich rinsg(ulden) ts(in)[t] jans(mis)s[e]/
naistcomen(de) vijftich rinsg(ulden) te kersmesse d(aer)naest/
volgen(de) dertich gelijcke rinsgul(den) van s(in)[t] jans(mis)s[e]/
naistc(omende) ov(er) een jair ende de xxviii rinsg(ulden)/
als voe(r) die leste paye en(de) betalinge van/
s(in)[t] jans(mis)s[e] naistc(omende) over twee jae(re)n en(de) telken t(er)mijne/
als vervolghde schout Met vorweerden dat/
de voirs(creven) pauwels en(de) zijn huysvr(ouwe) huerd(er) beyder/
leven lanck ende de lancst leven(de) van hen/
beyden houden en(de) bewoenen sullen peyselijc/
en(de) vredelijc de herberge der voirs(creven) mijnd(er) gened(iger)/
vr(ouwen) gestaen te loeven(e) bijde moutmoelen geh(eten)/
de h(er)berge van rotselair met hue(re)n toebehoirten/
/ inder manie(re)n zij in voirtijden d(aer)inne gewoent/
hebben sonder e(n)nige costen van rep(ar)atien te/
reken(en) den h(er)scape van rotselair d(aer)af die selve/
paul[(us)] en(de) sijn huysvr(ouwe) die voirs(creven) h(er)berge schuldich/
sullen sijn t(er) redelijch(eit) tond(er)houden(e) ende nae/
doot der selv(er) pauwels en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) den/
lesten leven(de) van hen hebben die selve pauwels/
en(de) zijn huysvr(ouwe) ov(er)gegeven en(de) belast alle hue(r)/
have bynnen den selven huyse tot des h(er)scaps/
behoef te latene en(de) te doen laten volgen Behoud(elijc)/
dat hue(re)r beyder erfgename(n) oft ande(re) die hen sal/
believen die selve have sullen moege(n) lossen/
en(de) quijte(n) met vijftich rinsgulden(en) eens ende/
h(ier)af sullen de voirs(creven) m(ijn) gened(ige) vr(ouwe) t(er) eenre/
en(de) pauwels en(de) zijn huysvr(ouwe) t(er) ande(re) doen/
goede vestich(eyt) sekerheyt van hue(re)n brieven ende/
zegele(n) oft and(er)ssins soe dat sal behoe(re)n sonder/
fraude oft argelist Dit es gedaen ten daighe/
en(de) jae(re) voirs(creven) in bijsijne aug(ustijns) opden berch stad/
houde(r) jans van elsbroecke wille(m)ss(one) coenrartdts/
drabbe en(de) my libert(i) jacobi/
Anno a nativitate d(omi)ni millesimoqui(n)ge(n)tesimo p(ri)mo/
mens(is) januarii die octava cora(m) magnifico viro/
et d(omi)no ac m(a)g(ist)ro ad(ri)ano de traiecto artiu(m) et sacre/
theologie p(ro)fessore eximio rectore alme univ(er)sitat(is)/
studii g(e)n(er)alis lovan(iensis) leod(iensis) dioc(esis) in meiq(ue) no(ta)rii/
pub(li)[ci] ac testiu(m) infrasc(ri)ptor(um) ad hoc vocatoru(m)/
spe(ci)aliter atq(ue) rogator(um) p(rese)ntia p(er)sonalit(er) (con)stitut(is)/
providis et discret(is) viris everardo de esche/
ass(ecu)[to] p(ro)cu(r)a(to)[re] et eo no(m)i(n)e nobilis et generose d(omi)ne/
comitisse reni retro no(m)i(n)ate ex una et paulo/
messuens eccl(es)ie colle(gia)[te] s(an)c(t)i petri lovan(iensis) virgario/
ex alia p(ar)tib(us) Ip(s)e hinc inde p(ar)tes de et super/
d(iffe)r(e)ntiis int(er) eas occ(asi)one co(n)tractus retro scripti/
existen(tibus) submiseru(n)t sese iur(ati)oni an(te)d(i)c(t)i d(omi)ni rector(is)/
quiquid(em) d(omin)us rector p(ar)tib[(us)] eisd(em) hinc inde auditur(is)/
de et cu(m) eoru(m) (con)sensu ordinavit et decrevit q(ua) die
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer