SAL7394, Act: V°186.1,R°189.1 (314 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°186.1,R°189.1  
Act
Date: 1501-01-28

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Vanden gescille gecomen bijden raide vander/
stadt jo(annes) le senners als p(ro)cur(eur) ad(ri)aens van/
assche t(er) eenre ende augustijne vand(en) berge/
aengaen(de) seke(re)n chijsen te weten(e) twee cap(uynen)/
en(de) twee s(cellingen) bone de welcke de voirs(creven) aug(ustijn)/
nae uutwijs(en) van seke(re)n scepen(en) br(ieven) hadde/
op seke(r) erven en(de) huysen des voirs(creven) ad(ri)aens/
oft zijnd(er) werdynne(n) h(ier) bynnen gelegen/
inde legestrate de date(n) vand(en) voirs(creven) br(ieven)/
m iiii[c] en(de) thiene oft d(aer)omtrint de welcke/
de voirs(creven) ad(ri)aen woude lossen navolgen(de)/
der ordinan(cie) in tijden voirleden d(aer)op bijd(er) stadt/
gemaect a(n)no xliii oft d(aer)omtrint den pe(n)ni(n)ck/
met twintich mu(n)ten nutertijt cours hebben(de)/
D(aer)op de voirs(creven) augustijn hoepte navolgen(de) der/
selver ordinan(cie) dat hij betalen soude den pe(n)ni(n)ck/
xxii voe(r) dafleggen vand(en) voirs(creven) chijse soe/
v(er)re hij die woude aflegge(n) en(de) dat met/
pe(n)ni(n)gen doent(er)tijt cours hebben(de) te weten(e)/
ten tijde vand(er) ordinan(cie) voirs(creven) Te voirde(r)/
want al mochten zijn brieven sijn vanden/
jae(re) thiene als voe(r) soe bleeck nochtan uten/
selve(n) brieve(n) dat de rinte doent(er)tijt rinte/
was hoe wel de brieven alsoe vand(er) (con)stitutie(n)/
vand(er) rinte(n) niet en hadde sustine(re)nde alsoe/
dat die vand(er) oude(re)n ouderdo(m)me geacht ende/
ger(e)puteert soud(en) wordden dan vand(en) jae(re)/
x voirs(creven) ende dat hij als voe(r) met/
xxii afgeleet soude wordden dan vanden/
jae(re) thiene
[De] voirs(creven) procur(eur) des voirs(creven) ad(ri)aens/
de (contra)rie sustine(re)nde te voirde(r) want augustij(n)/
gheene(n) oude(re)n titel en conste doen gebliken/
ende dat alsoe den ouderdom sculdich/
wae(r) genomen te worden nae zijn geexhi/
beerd(en) brieven met meer woird(en) ten effecte voirs(creven)/
/ Es uuytgesproken ende get(er)mineert bijden selve(n)/
raide den voirs(creven) p(ar)tien nae zij des niet/
mi(n)lijck bliven en wouden inden selven raide/
des v(er)socht zijnde voe(r) recht dat de voirs(creven)/
ad(ri)aen de voirs(creven) rinte sculdich soude zijn/
te lossen soe v(er)re hem dat beliefde den/
pe(n)i(n)ck met twintich te weten(e) twintich/
silve(r) pe(n)ni(n)gen geheeten stuv(er)s der mu(n)ten/
wijlen h(er)togen ph(ilip)s van burg(oignen) voe(r) den/
rinsgulden(en) gerekent oft de weerde d(aer)af/
in ande(re)n goeden gelde Act(um) in (con)s(ili)[o]/
opidi p(rese)ntib(us) schoo(n)vorst ijssche burg(imagis)[tr(is)]/
et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] januarii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer