SAL7443, Act: V°7.2-V°8.1 (15 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°7.2-V°8.1  
Act
Date: 1549-07-05
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-02 by Josette Leenders
Item nycholas lapostol sone wijlen/
he(re)n en(de) m(eester) pet(er)s lapostol raidt doen/
hij leefde ons he(re)n des keysers in zijn(en)/
grooten raide resideren(de) tot mechelen ierst/
inden name van hem selve(n) ende inden/
name en(de) van wegen anth(onijs) lapostol/
brueder des voirs(creven) nycholas om alle de/
goed(en) desselfs anth(onijs) te moegen vercoepe(n)/
en(de) alsoe tot des naebescreve(n) es te doen(e)/
bijd(en) selve(n) anth(onijse) geco(n)st(itueert) zijn(de) voer wet/
houde(re)n der voirs(creven) stadt van mechelen/
den xx[te(n)] maii a(n)no xv[c] xli gebleken/
bij procu(r)atie in date voirs(creven) getekent/
orssele Item inden name en(de) van wegen/
maximiliaen lapostol brueder der voirs(creven)/
gebruede(re)n in vuegen en(de) manie(re)n voirs(creven)/
bijd(en) selve(n) maximiliaen(e) geconst(itueert) zijn(de)/
voe(r) wethoude(re)n van mechelen voirs(creven)/
den vierd(en) maii a(n)no xv[c] xlvi alh(ier) gebleken/
bij procu(r)atie voirs(creven) getekent meeren/
It(em) inden name en(de) van wegen meeste(re)n/
adriaens lapostol brueder der voirs(creven) ge/
brueders in vuege(n) en(de) manie(re)n voirs(creven)/
bijd(en) selve(n) m(eester) adriaen(e) geconst(itueert) zijnde/
voer de wethoude(re)n van mechelen voirs(creven)/
den viii[te(n)] octobris a(n)no xv[c] xlv gebleken/
bij procu(r)atien voirs(creven) getekent orssele/
It(em) inden name en(de) van wegen m(eester) jan(ne)/
lapostol doctoir in rechten en(de) m(eester) pete(re)n/
lapostol advocaet brued(er) der voirs(creven)/
gebrueders en(de) van m(eester) henricke va(n) achghele(n)/
doctoir in medicijn man en(de) mo(m)boer/
van jouffr(ouwen) a(n)nen lapostol sijn(re) huysvr(ouwen)/
suster der voirs(creven) gebruede(re)n lapostol bijd(en)/
selve(n) voirs(creven) drie p(er)soen(en) in vuegen ende/
manie(re)n bove(n) gescreve(n) geconst(itueert) zijn(de)
//
voer wethoude(re)n van mechelen den xx[te(n)]/
decembris a(n)no xv[c] xlvi gebleken bij pro/
curatien getekent orselle heeft uuytgeg(even)/
en(de) bekint bij desen ten erfchijse uuytgegeve(n)/
te hebben(e) m(eester) matheeuse cogge voe(r) hem/
zijn(en) erve(n) en(de) nacomelingen de huysingen/
en(de) erve(n) naebescreve(n) Ierst een groote/
woeni(n)ge met hue(re)n hove plaetse oft scael/
gie borreputte houthuyse en(de) alle ande(re)/
toebehoirten gestaen bynne(n) lov(en) inde scrij(n)/
strate comen(de) met een(en) uuytgange inde/
augustijn strate Item alnoch inde selve/
augustijn strate een groot huys met zijn(en)/
hove borreputte stalle plaetse en(de) uuytgange/
comen(de) inde scrij(n)strate tusschen tvoirs(creven) vorste/
huys en(de) de huysen van(den) collegien van(den) drie/
tongen ald(air) Ende alnoch twee cleyn huysen/
met een(en) stalle gelegen inde voirs(creven) augustijn/
strate met hue(re)n hoven gelegen naist den/
voirs(creven) grooten huyse ald(air) gelijck alle de voirs(creven)/
huysingen erve(n) hove(n) uuytgange(n) en(de) ande(re)/
toebehoirten voirs(creven) zijn gelijckelijck gelege(n)/
ter plaetsen voirs(creven) tusschen de goed(en) van(den) erve(n)/
en(de) huysingen van(den) voirs(creven) collegien vand(en) drie/
to(n)gen zuyt en(de) west in tween zijd(en) de augustijn/
strate noort de goed(en) der erfgenaem(en) cornelis/
van duffle en(de) de fabrijcke van s(in)[te] pet(er)s noort/
ter derd(er) en(de) de selve strate inde vierde zijde/
Erffelijck te hebben en(de) houden voer hem zijn(en)/
erve(n) en(de) nacomelingen oft actie van hem hebben(de)/
opt recht en(de) co(m)me(re)n dair te vo(r)en uuytgaende/
te weten(e) op div(er)s(en) chijsen en(de) rinten belopen(de)/
inde jairlijcxsche betalinge jairlijcx ter so(m)men/
van zesse karolus guld(en) als op allen den co(m)mer/
dair te vo(r)en uuytgaen(de) ten gewoenlijcken/
tijd(en) en(de) termijn(en) te betalen(e) Ende voirts meer/
op twee en(de) tseve(n)tich carolus guld(en) te xx/
stuv(er)s stuck sulcx gelt ten tijde van(den) betalingen/
cours en(de) loep hebben sal erffelijcke rinte alle/
ja(r)e s(in)[te] janss(miss)[e] bap(tis)[ten] in midzomer te bet(alen)/
en(de) te loeven(e) te leve(re)n den voirs(creven) uuytgeve(re)n/
erffelijck in toecomen(de) tijd(en) Et sub hiis sat(isfacere)/
no(min)ibus quibussup(ra) et war(anzare) prout Met cond(ici)[en]/
dat de possesseurs der voirs(creven) goed(en) de voirs(creven)
//
lxxii carolus guld(en) ts(jae)[rs] sullen moegen/
lossen en(de) afquijten tot een(en) twee drie oft/
vier malen mair niet min dair dan xviii/
karolus guld(en) inder w(eer)den voirs(creven) dair aff/
tot een(en) male elcken d(enier) dair aff met xviii/
gelijcke d(eniere) inder w(eer)den voirs(creven) en(de) met vollen/
rinten naer gelinghde van(der) quijti(n)gen en(de)/
tijde behalve(n) datmen de wete dair aff/
een(en) maent te vo(r)en sal moeten doen te/
mechelen ten huyse van e(n)nigen vanden/
gebruede(re)n oft actie van hen hebben(de) Ende/
de pontd(eniere) van(den) selv(en) als die gequeten wordd(en)/
in geheel oft deel te moeten gedrage(n) wordd(en)/
bij p(ar)tien halff en(de) halff cor(am) rijcke rombouts/
julii v[ta]
ContributorsJef Willemsens , kristiaan magnus
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer