SAL7467, Act: V°362.2-V°363.1 (388 of 581)
Search Act
previous | next
Act V°362.2-V°363.1  
Act
Date: 1574-02-12

Transcription

2020-01-12 by Anton Schuttelaars
Hier naer volcht de p(ro)cur(ati)e d(aer)aff/
hierbove(n) me(n)tie gemaect wordt/
Wij burgem(eeste)r(e)n scepen(en) en(de) raedt der stadt/
van antwerpe(n) doen condt en(de) kennelijck/
ee(nen) iegel(ijcken) die dese l(ette)r(e)n zelen sien oft hoiren/
lesen dat op hed(en) dat(um) va(n) des(en) voer ons/
gecome(n) e(nde) geco(m)p(ar)reert es in p(ro)pren p(er)soone/
jouff(rouw)[e] franchijne de smit al(ia)s vulcania/
m(eeste)r peeters dochter wijlen daer moeder aff
//
was jouff(rouw)[e] dorothea huwaert begijn(e) opt/
begijnhoff tot liere met ee(nen) mo(m)boir huer/
gegeven metten rechte ende heeft wettelijck/
mechtich gemaect e(nde) in huer stede gestelt/
maect wettel(ijck) mechtich e(nde) stelde in huere/
stede midts des(en) francisco de smith alias/
vulcanio huere(n) broedere Geven(de) he(m) volcomen/
macht auctoriteijt e(nde) sunderlinge bevel sonder/
eenich wederoepe(n) omme aen alsulcken p(er)soon/
oft p(er)soonen e(nde) voer alsulcken prijs als hem/
goetduncken e(nde) gelieven sal te v(er)coope(ne) te/
cedere(ne) op te draege(ne) te transp(or)teren oft/
met so(m)men va(n) pen(ningen) eens te belasten tderdendeel/
e(nde) allen hue(r) co(m)paranten recht actie gedeelte/
e(nde) toeseggen van seker huijse metten boo(m)gaerde/
beempde gronde e(nde) allen den toebehoirten gestaen/
ende gelegen binne(n) der stede van loeven(e)/
inde minnebroeders strate bijde bolleboerne/
aldaer d(aer)aff dander twee restere(nde) derde(n)deelen/
toebehoire(nde) zij(n) de(n) voers(creven) francisco vulcanio/
hueren broeder de(n) coop(er) oft coopers d(aer)inne/
te goed(en) terffven e(nde) te vestigen e(nde) huer/
constituan(te) voergen(oemt) d(aer)aff tontgoede(ne) tonterve(n)/
e(nde) tontvestigen(e) met brieven oft anderss(in)ts soo/
dat naeder plaetsen recht daer deselffve/
goedeniss(e) geschied(en) sal behoirt halm te/
schiete(ne) e(nde) wettel(ijck) gifte te geve(ne) warantschap/
te doen(e) e(nde) te gelove(ne) hue(r) constituan(te) p(er)soon(en) e(nde)
//
goede(n) te v(er)binden de pen(ningen) d(aer)aff comende/
tontfange(n) quitantie van zijn(en) ontfanghe/
te geve(ne) e(nde) te v(er)tijde(ne) Ende voirts allen/
tgene d(aer)inne te doe(ne) e(nde) te hantere(ne) dat/
zij constituan(te) voerge(noemt) selver p(rese)nt e(nde) voer/
ooge(n) wese(nde) doe(n) soude mogen al waert/
dat de sake breede(r) oft speciaelde(r) macht/
behoeffde dan voers(creven) is Gelove(nde) in goeder/
trouwen de voerge(noemde) constituan(te) te houden(e)/
altijt vuer goet vast gestentich ende van/
weerden talle(n) dage(n) allen tgene des bijden/
voers(creven) hue(r) gemechtichde(n) hierinne gedaen e(nde)/
voyrts gekeert sal wordden sonder d(aer)tegens/
te comen(e) oft de doen(e) in eeniger manie(re)/
sonder argelist Ende des toirco(n)d(en) hebben/
wij den zegel ten saken der voers(creven) stadt/
van antwerpen des(en) l(ette)r(e)n doen opdrucke(n)/
opten xii[en] februarii a(nn)[o] xv[c] lxxiii stilo brab(antie)/
onderteekent vander neeze(n)
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-13 by Inge Moris