SAL7467, Act: V°492.2-R°493.1 (566 of 581)
Search Act
previous | next
Act V°492.2-R°493.1  
Act
Date: 1574-10-13

Transcription

2021-02-14 by Anton Schuttelaars
Item in tegenwoordicheijt des meijers en(de) der schepen(en) van/
loven(e) en(de) eijgengenooten naebeschreven gestaen(e) peeter/
deutels goudtsmit soene wijlen wouters ende anna/
hertshals zijn huijssvrouwe woenende te loven(en)/
hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse ende/
met ressche ende rijse een stuck beempts/
groot twee bonderen luttel min oft meer dwelck/
in drije stucken plach te liggen en(de) waeraff het/
middelste stuck eijgen goedt is gel(ijck) tzelve ombegrepen/
vander maeten gelegen es tot lubbeke geheeten/
de diepte regenooten die goeden wouters van/
zurple ter eenre den beempt geheeten duuijlencot/
ter tweedere die goeden des godtshuijs van tshertogen/
eijlandt tot ghempe en(de) die straete aldaer/
metten goeden des prelaets van sinte gertruijden/
binnen loven(e) ter andere zijden Exp(ositis) soe zijn d(aer)inne/
gegoijet e(nde) geerft ten erffel(ijcken) en(de) eijgen rechte/
goerdt de bosscher soene wijlen goerdts ende/
anna deutels zijn huijsvrouwe woenen(de) te loven(e)/
tot behoeff van hen selven en(de) van hunne kinderen die/
zij nu tzaemen hebben en(de) naemaels noch van malcanderen/
bijder gratie godts zullen moghen vercrijgen Hier waeren/
over ketelboeter maelcoet schepen(en) te loven(e) ende/
eijgengenooten Item peeter moons lieuten(ant) smeijers/
van loven(e) en(de) jeroen cloet insgel(ijcx) oijck als eijge(n)genooten/
coram quibus satis die voors(creven) opdraegeren en(de) tot hem m(eeste)r/
willem deutels licentiaet ind(en) rechten en(de) jacques/
deutels gebruederen kinderen der voors(creven) opdraegeren/
indivis(im) obligan(do) et submitten(do) et predicto m(agist)ro willelmo/
renuntian(te) in forma et waras op zes stuijvers een(en)/
bodderaeger aenden prelaet van parck acht r(insgulden) aende(n)/
prelaet van s(in)te gertruijden binne(n) deser stadt e(nde)/
tvoors(creven) eijgen goet voor drije en(de) eijgen alleenl(ijck) belast/
met drije carolusguldens erffel(ijck) aen derffge(namen)
//
goerdts van bruele staende te lossen den pen(ninck)/
zesthien tanquam prout iure behalven die voors(creven)/
goerden de bosscher en(de) zijn(en) huijssvrouwen inde/
voors(creven) goeden hunne p(er)ceptie en(de) voorheffven ende/
den selven goerden alleen(lijck) zijn dispositie/
quiquide(m) rogantes quod faciunt schabini p(re)dicti/
lovan(e) predicti octobris xiii anno xv[c] lxxiiii
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1576-09-05

Transcription

2021-02-14 by Anton Schuttelaars
Dopdrachte van(den)/
selven beempdt/
wedero(m)me gedaen/
aen peeter deutels/
h(abetu)[r] septe(m)bris/
v[a] libro lxxvi/
in p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-05-07 by Inge Moris