SAL7472, Act: V°16.2-V°17.1 (16 of 274)
Search Act
previous | next
Act V°16.2-V°17.1  
Act
Date: 1578-07-01
LanguageNederlands

Transcription

2021-03-14 by Jef Willemsens
Item jan rauvoet zone wijlen vrancx/
als momboir van onser liever vrauwen/
aulthaer inder kercken van sinte/
geertruijden binnen loven(e), ende/
adriaen vander heijden als kerckm(eeste)r/
der voirscr(even) kercke tot des/
naebescr(even) staet te doene hebbende/
volcomen macht, last procuratie/
speciael en(de) onwederroepelijck bevel/
van(den) vier leden der zelver kercken
//
en(de) oijck expres consent van(den) convente/
en(de) cloistere van sinte geertruijden voirs(creven)/
al naeder blijckende bijder commissien ende/
procuratien daeraff zijnde gepasseert/
voer m(eeste)r jan van wamel openbaer/
notaris en(de) zeeckere gethuijgen opten/
achten(de)twintichsten dach maii an(no) xv[c]/
achten(de)tzeventich lestleden, in prese(n)tia/
hebben inder voirscr(even) qualiteijt ende/
tot behoeff der voirs(creven) kercken bekindt/
en(de) bekinnen bij desen schuldich te zijne/
anneken hertshals natuerlijcke dochter/
jans wijlen hertshals, vijffthien carolus/
gulden te twintich stuijvers tstuck/
jaerlijcxsche lijffpensie, ten lijve/
der voirs(creven) anneken hertshals alleenlijck/
alle jaere halff opten lesten dach/
novembr(is) en(de) halff opten lesten dach/
maii te betaelene, waeraff den iersten/
valdach wesen en(de) verschijnen zal opten/
lesten dach novembris naestcomende/
want zij gelovers bekinden de hootpenn(ingen)/
daeraff opten lesten dach maii lestled(en)/
ontfangen te hebbe(n), en(de) alzoo voirts/
van [halven] jaere te halffven jaere te
//
betaelene, en(de) inder stadt wissel van loven(e)/
los en(de) vrij (et)c(etera) oijck van thiende, xx[e],/
hondersten en(de) allen andere penningen te/
leveren zoo lange de voirs(creven) anneken/
hertshals leven zal quolibet ass(ecu)t(um)/
Et ad mon(itionem) pignus infra leucam valens,/
Et tantum, Met conditien dat de/
voirscr(even) bekinders ende heure successeurs/
de voirs(creven) lijffpensie zullen mogen lossen/
ende affquijten tallen tijden alst hen/
gelieven zal met negentich gelijcke/
carolus gulden, der munten tshertogen/
van brabant ten tijde van(der) quijtinge/
cours ende loop hebben(de), ende met/
volle pensie van(den) termijne oft halffven/
jaere daer inne de quijtinge gebeuren/
zal, behalffven jouffr(auwe) anna svadders/
inde voirs(creven) lijffpensie haer perceptie/
ende dispositie, obligan(do) et submitten(do)/
cor(am) bucq, wils julii prima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1581-12-05
LanguageNederlands

Transcription

2021-03-14 by Jef Willemsens
De quijtan(cie) en(de)/
quijtschellinghe(n)/
van des(en) beghinn(en),/
Ite(m) jan zeleers/
(etcetera), h(odi)[e] dece(m)bris/
quinta a(nn)[o] xv[c] lxxxi/
in hac ca(me)[ra]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-07-15 by Jos Jonckheer