SAL7483, Act: V°1.2-V°2.1 (1 of 281)
Search Act
previous | next
Act V°1.2-V°2.1  
Act

Transcription

2014-01-06 by etienne franckx
Alle(n) de(n) ghene(n) die dese lettere(n)/
sulle(n) sie(n) oft hoire(n) lese(n) borgem(eeste)re(n)/
schepene(n) ende raidt der stad van/
love(n) saluijt doe(n) condt ende te weete(n)/
certificerende midts dese(n) gemerckt me(n)/
in alle zaecke(n) des versocht zijnde schuldich/
is rechtveerdich getuijchenis te geven hoe dat/
op hede(n) voor ons gecome(n) ende gecompareert/
zijn in propere(n) persoone willem doncx lieuten(ant)/
des meyers van sichen(en) jan wielandts/
jan loeckemans henrick waerseggers en(de)/
aerdt jacops alle schepene(n) ende innegesetene(n)/
des dorps ende heerlijcheijt van houwaert/
de welcke altesaeme(n) hebbe(n) vercleert onder/
solempnele(n) eedt ten stavene jans francq
//
lieutenant heer charles van(der) temple ridder/
meyer der voorscr(even) stadt love(n) aende/
heijlige(n) goidts daero(v)e(r)? gedaen als dat in/
dese tegenwordige maent van junio door/
des crijchsvolck ende leger gelege(n) hebbende/
tot houwaert voorscr(even) ende daer ontrent alle de innegesetene(n) van voorscr(even) dorpe eentsaementl(ijck)/
alle andere gegoide inde(n) voorscr(even) dorpe en(de)/
heerlijcheijt groote bittere schaede en(de) verlies/
hebben gehadt soo van henliede(n) bestiaele(n) brandin(g)[e(n)]/
ende affbreke(n) van huyse(n) hove(n) en(de) schuere(n)/
ende affsnijdinge van graene(n) in groote/
menichte in sulcker vuege(n) dat bijnaest/
onmogel(ijck) is de voorscr(even) schaede(n) testimeren/
maer op dat die voorscr(even) comparante(n) respective/
elck in sijne officie henne(n) eedt soude(n) moghe(n)/
quijte(n) hebbe(n) alnoch vercleert ende/
verclere(n) mits dese(n) dat zij wel nerstel(ijck)/
ende met goede deliberatie naer hun v(er)moge(n)/
de voorscr(even) schaede hebben gevisiteert en(de) geschat/
in vuege(n) naer wegende te wete(n) dat zij/
comparante(n) ende alle andere ingesete(n)/
in henlieden huysige(n) graene(n) bempde(n)/
boomgaerde(n) en(de) gemeijnte(n) wel hebbe(n)/
gelede(n) die schaede van seventhie(n) hondert
//
carolus gul(den) ende meer ende alle andere/
gegoide buyte(n) de(n) dorpe woonende wel de/
somme van sesse hondert carolus guldens/
sonder alnoch geschat te hebbe(n) die affbrandin(g)[e(n)]/
vande huijse(n) hove(n) brouwerije(n) herberge(n) etc(eter)[a]/
die te(n) gronde sijn affgebrandt en(de) alsoo/
inestimaebel ende daer ontrent alle(n) dwelck/
certificerende als bove(n) voor ons vercleert/
te zijne te dije(n) eijnde soo wije hier aff/
iet voorcome(n) mach hem naer recht redene/
ende equiteijt sulle(n) moge(n) wete(n) te regulere(n)/
des toirconde(n) hebbe(n) wij borgem(eeste)re(n) schepe(nen) ende raidt der stadt van love(n) voorscr(even) de(n)/
segel ter saecke(n) der selver stadt dese/
l(ette)re(n) doe(n) opdrucke(n) passatum coram/
tijmple liebrechts junii xxvi 1590/
Contributorsetienne franckx , Inge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-20 by Inge Moris