SAL7495, Act: R°116.3-V°116.1 (259 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°116.3-V°116.1  
Act
Date: 1604-01-31
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-28 by Willy Stevens
Allen den genen die dese iegenwoordige sullen/
sien oft hooren lesen borgem(eeste)ren schepen(en) en(de) raedt/
van loven saluijt doen condt en(de) teweten/
certificeren(de) voor de gerechte waerheijt dat op heden/
date van des(er) voor ons comen en(de) geco(m)pareert zijn/
in propre p(er)soonen germeijn grouweels oudt over/
de lx jaeren tinnengieter van zijn(en) ambachte/
en(de) andries van arenberghe oudt ontrent/
lx jaeren beyde borgers en(de) ingesetenen des(er)/
stadt van loven dewel(ke) hebben onder hunnen/
solemnelen eede in ons(e) handen gedaen v(er)claert/
en(de) geattesteert gel(ijck) zij v(er)claeren en(de) attesteren bij/
desen zeer wel te kennen jan of hans van/
hoolaer geboren van loven nu tertijt woonen(de)/
tot maestricht schoenmaecker van zijn hanteringe
//
en(de) dat hij is wettiche sone van wijlen lodewijck/
van hoolaer daer moeder af was cath(arine) van(der) veken/
dochter wijlen geeraerts, seggen(de) voor reden van/
wetentheijt de voors(chreven) germain grouweels/
dat hij is peter van(de) sel(ven) hans van hoolaer/
hebben(de) hem over die voente geheven en(de) de voors(chreven)/
andries van arenberch dat hij is momboir/
geweest van(de) sel(ven) hoolaer noch onder zijn(e) jaeren/
zijn(de) en(de) zijn zijns andriesse waer neve, hebben(de)/
zij declaeranten altijt oversulcx groote kennisse/
vrintschappe en(de) familiariteijt gehadt en(de) gehouden/
zoo metten voors(chreven) jan van hoolaer als zijn(e) ouders/
en(de) soolange als hij hoolaer te loven woonachtich/
es geweest dat hij hem altijt wel en(de) eerlijck/
heeft gedraeghen en(de) geregeert en(de) noot van hem/
eenighe clachten gehoort te hebben, verclarende/
voorts dat het ontrent twelff jaeren geleeden es/
dat hij van loven naer brussel es gaen woonen/
om aldaer zijn voors(chreven) ambacht te exerceren In/
kennisse van alle wel(ke) dinghen hebben wij/
borgem(eeste)ren schepen(en) en(de) raedt ons(en) gemeijnen/
zegel ten zaeken opt spatium? van desen doen/
drucken opden lesten dach januarii 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer