SAL7495, Act: R°128.2-V°128.1 (292 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°128.2-V°128.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-26 by Willy Stevens
Condt sij een(en) iegel(ijcken) dat maria van hoogenberge dochter/
wijlen machiels met consente wille weten en(de) overstaen(e)/
stevens van meerbeke haers mans, andries en(de) henrick/
caerels gebroeders sonen wijlen carels, alle drije/
respective erffgen(aemen) van wijlen matthijs van/
hoogenberghe en(de) van maria servaes gehuijsschen/
als sij leefden, hebben uuijtgegeven ende bekinnen/
midts desen ten erffve uuijtgegeven te hebben/
henricken de coninck en(de) constantia rollen zijne/
huijsvro(uwe) die wel(ke) bekinnen insgel(ijcks) alsoo ten erffve/
genomen te hebben zeker huijs met zijn(e) toebehoorten/
gestaen bijnnen deser stadt inde steenstraete/
genaempt de wiege? de halfflelie ter i[e]/
en(de) den cam ter ande(re) zijde erffel(ijck) te houden en(de)/
te besitten opt recht en(de) commer daer te voren/
uuijtgaen(de) Te weten thien schellin(gen) boon(en) aen(de) h(ee)[ren]/
deken en(de) capp(el)[le] van s(in)[te] peeters alhier lii[tich] schell(ingen)/
een gans chijns daermen jaere(lijcks) voors betaelt/
xxxii s(tuijvers) een ort aen het goidtshuijs van gemp/
drij rinsg(u)l(dens) v s(tuijvers) aen(den) aultaer van s(in)[te] peeters inde/
kercke van s(in)[te] peeters alhier als op allet recht/
en(de) commer daer te voren uuijtgaen(de) ende voorts/
meer op xviii rinsg(u)l(dens) xv s(tuijvers) erffel(ijck) aen(de) voors(chreven)/
erff uuijtgeveren Te wetene de hellicht/
daeraff aen(de) voors(chreven) steven van meerbeke/
en(de) zijne huijsvro(uwe) en(de) dander hellicht aende/
voors(chreven) twee gebroeders carels geloven(de)
//
de voors(chreven) henrick de coninck en(de) zijne voors(chreven)/
huijsvro(uwe) de sel(ve) rente van xviii rinsg(u)l(dens) en(de) xv s(tuijvers)/
jaer(lijcks) opde xx[e] feb(rua)rii wel en(de) loffel(ijck) te betaelen/
en(de) los en(de) vrije te leveren telcken termijn(e) als schult/
met rechte v(er)wonnen obligan(do) submitten(do) ac/
renun(ciando) in forma, en(de) besunder de voors(chreven) constantina/
den privilegie den vrouwen v(er)leent met conditie dat/
de voors(chreven) erffnemeren de sel(ve) xviii rinsg(u)l(dens) xv s(tuijvers)/
sullen moghen lossen en(de) affquijtten alst hen gelieven/
sal telcker reijsen met vier carol(us)gul(den)s smaels/
wel meer maer nijet min en(de) elcken carol(us)gulden/
daeraff met xvi[e] gel(ijcken) carol(us)gulden en(de) met volle rente/
nae raete van(de) quijttinge, coram liebrechts/
rivieren feb(rua)[rii] xx[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Add. 1

Transcription

2021-01-26 by Willy Stevens
De quitan(tie) van/
iiii rinsg(u)l(dens) xiii s(tuijvers)/
bl(an)c gegeven/
bij andries carels/
(be)taelt? xvii jan(ua)[rii]/
1605 in hac/
ca(mer)a Dopdracht bij/
manier van/
quijttin(ge) gegeven/
bij henr(ick) carels/
janu(a)[rii] xvii/
1605 in hac ca(mer)a
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer