SAL7495, Act: R°135.2-V°135.1 (312 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°135.2-V°135.1  
Act
Date: 1604-03-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meijers en(de) schepen(en)/
van loven naebes(chreven) gestaen alardt van regen woonen(de)/
bijnnen des(er) voors(chreven) stadt loven hebben(de) om des naebes(chreven)/
staet te doene volcomen macht en(de) procurae(tie) irrevocabel/
hem gegeven bij jan smets sone wijlen gordts/
eertijts getrouwt gehadt hebben(de) barbara boon dochter/
wijlen michiels en(de) matthijs molemans sone wijlen/
loijcx daer moeder aff was marie boon opden v[e]/
dach van januarii 1604 en(de) gepass(eer)[t] voor den not(ari)s/
g. boels en(de) zeke(re) getuijghen alhier gesien ende/
gebleken, heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(ise)/
de drije deelen van sesse hen competeren(de) inde goeden/
naebes(chreven) Ierst drije dachm(alen) bosch gelegen onder/
lubbeeck oft bautersum, regen(oten) de hoeve van/
bollenberghe ter i[e], en(de) sh(ee)[ren] straete ter ii[e] Item/
in drije carol(us)gul(den)s erffel(ijck) en(de) een halff mudde/
rocx erffpachts, daervore v(er)bonden staet jaspars/
boon sone michiels aen m(eeste)r henrick lombaerts/
met schepen(en) brieven van loven in date xvi[e] decemb(ris)/
1567, en(de) daeraff persicier? is gedaen bij michiel/
boon opden xxiii[e] maii 1573 in media expo(sito) impo(siti)/
sunt jan zeeldraijers en(de) niclaes van(der) biest beijde/
woonen(de) bijnnen des(er) voors(chreven) stadt loven p(er) mo(nitionem) et
//
sat(is) de voors(chreven) opdraege(ren) vigore quo supra obligan(do)/
et submitten(do) p(er)sonas et bona su...? constit(utas)/
cum debita renun(ciatione) in forma, et war(as) de voors(chreven)/
drije dach(malen) bosch op tsh(ee)[ren] chijns van(de) gronde/
tamquam prout en(de) de voors(chreven) rente en(de) erffpacht/
voor goet onverthiert oft ombelast, coram/
vorst, rivieren martii viii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer