SAL7495, Act: R°24.2-V°24.1 (53 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°24.2-V°24.1  
Act
Date: 1603-08-2
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-06 by kristiaan magnus
Item in tegenwoordich(eit) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen steven van meerbeeck andries/
carels en(de) henrick carels alle als erffgen(aemen) van/
mathijs wijlen van hoogenberghe alle woonen(de) te/
loven hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
een huys met zijne toebehoorten kelder achterhuys/
schaelgije met een(en) blauwen theynendack gestaen bynnen/
des(er) stadt loven inde steenstraete genaempt die
//
gheel leeue regen(oten) den zwegerin ter 1[e],/
en(de) ii[e] thuys geheten die wieghe ter iii[e] en(de) die/
voors(chreven) steenstraete voor die iiii[e] zijd(en), exp(osito)/
imp(ositus) op jan gansmans en(de) e(m)b(er)ten van(den) stock/
zijne huysvr(ouw)e ex mo(nicionem) et sat(isfactionem) die voors(chreven)/
opdraege(re) obligan(do) et submitten(de) ac renun(tiando) in/
forma et war(ans) opde commeren ende lasten naebes(chreven)/
Te weten op xx st(uyvers) wij overtreffel(ijck) aen tgoidthuys/
van ghempe. Item op thien stuyvers erfel(ijck)/
aen het capittele van s(ieu)[r] peters alhier. Item/
op drije peeters daernae jaerl(ijcks) voorbetaelt/
drije rinsg(u)l(den) en(de) xiiii st(uyvers) aent goidtshuys van(de)/
predicheren alhier. Item op twelff rinsg(u)l(den)/
iii st(uyvers) een blanck erffel(ijck) te quitten den xviii(en)/
xviii aen bernaert des(er) met al erfschijns en(de)/
rente ten gewoonelijcken tijde e(nde) termijne te/
betaelen nae inhoudt der brieven en(de) bescheeden/
daeraff zijn(de). Coram schoren rivieren/
augusti xxvii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-01-06 by kristiaan magnus
Op heden den xxiii[a]/
feb(rua)rii 1604/
geco(m)pareert maria van/
hoogenberge huysvr(ouw)e/
stevens van/
meerbeecke dewel(cke)/
heeft geratificeert/
dese goedinge van(den)/
huyse vande halff leeue voor soo vele haer is aengaen(de), coram liebrechts rivieren/
scab(ini) lovaniens(es)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer