SAL7495, Act: V°10.1 (23 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°10.1  
Act
Date: 1603-07-26
LanguageLatinum

Transcription

2020-06-07 by Jozef D'Hoore
Allen es dat m(eeste)r roelandt de prince s(.)[eren?] der stadt/
van loven als man en(de) momboir van jo(ffrouw)[e] cath(ari)[na]/
tseraerts eenich erffg(enaeme) h(ee)[ren] coenraets tserraets/
daer moeder aff was jo(ffrouw)[e] cath(ari)[ne] draecx iest/
approberen(de) en(de) ratifficeren(de) allen tgene des tot/
noch toe voor hen compara(n)t es gedaen ende/
gehandelt bij s(eigneu)r dierick van vanderheyden/
borger ende innegeseten der stadt van ant(wer)[pen]/
int v(er)volgh en(de) ontfanck van desel(ven) chijnsen en(de)/
renten als de voors(chreven) de prince van wege zijnder/
voors(chreven) huysvr(ouw)e competeren(de) zijn int quartier van/
antwerpen soo bynnen ant(wer)[pen], tot mercxem schooten/
als daaromtrent, heeft voorts die voors(chreven) de/
prince geconstitueert en(de) maechtich gemaeckt/
by desen die voors(chreven) vanderheyden om die processen/
ter causen van(den) sel(ven) chijnsen en(de) renten alreede/
geintenteert int eynde toe te v(er)volghen ende/
dachtterstellen der sel(ve) te v(er)volghen, promitt(entes)/
rat(um) obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) et salvo/
semp(er) calculo coram borght, beringhen julii/
xxvi[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer