SAL7495, Act: V°101.4-V°102.1 (231 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°101.4-V°102.1  
Act
Date: 1604-01-05
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) van love(n)/
naerbes(chreven) gestaen cath(ari)[ne] van(der) biest dochter/
wijlen christiaens tegenwoordighe huysvr(ouw)e/
peeters reyniers met consente en(de) overstae(ne)/
desselffs peeters haers mans woonen(de) te/
love(n) heeft uuytgegeve(n) en(de) bekindt midts desen/
uuytgegeven te hebben voor haer haeren erffve(n)/
en(de) naercomelin(gen) janne boon(en) sone wijlen anthonis/
en(de) cath(ari)[ne] boon(en) zijne huysvr(ouw)e de welcke/
bekinnen midts desen voor hen haere(n) erffve(n)/
en(de) naercomelin(gen) ten erffchijse van(der) voors(chreven)/
cath(ari)[ne] van(der) biest genomen te hebben een huijs/
met allen anderen zijn(en) toebehoorten en(de) achterhuijse(n)/
genoempt den nachtegaele soo en(de) gel(ijck) tselve
//
gestaen is alhier inde dorpstraete tussche(n)/
thuijs merttens van meensele en(de) zijne kindere(n)/
in d'eene jan van vlasselare ter andere co(m)mende/
achteruuyt met een poorte tot opde(n) dwersen/
keijenberch ter iii[e] zijd(e), ende de voors(chreven) dorpstraete/
voor ter iiii[e] zijd(en) erffel(ijck) te houden te hebben/
en(de) te besitten(e) opde lasten daeruuytgaen(de) te weten/
op achthien rinsg(u)l(dens) thien stuyvers tsj(ae)[rs] aen h(ee)[r]/
en(de) m(eeste)r peeter de greve v(er)schijnen(de) jaerl(ijcx) prima/
maii op de hellicht van zekeren chijns daer men/
jaerlijcx tot nochtoe voor betaelt heeft aen de/
cappellaenen van s(in)[te] peeters te loven drije stuyvers/
een bla(nc) alnoch op de hellicht van zekeren chijns/
aen(de) groote taeffele van(den) h(eiligen) gheest van s(in)[te]/
pieters alhier daermen jaer(lijcx) voor betaelt/
[vacat] ten behoorl(ijcke) tijde/
en(de) termijne te betaele(n) ende voorts meer op een(e)/
voortaen(e) erffel(ijcke) rente van eenendertich/
goude penn(ingen) geheeten carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers)/
tstuck loopen(de) munte erffel(ijcke) rente alle/
jaire op den vijffden dach januarii te betaelen/
ende ind(e) stadt wissele van loven los en(de)/
vrije (etcetera) oock van v[e] x[e] xx[e] c[e] en(de) alle ander/
meerder en(de) minde(re) penn(ingen) geimponeert en(de) te/
imponeren te leveren in toe(comen)[de] tijden telcken termijn(e)/
als schult met rechte v(er)wonnen Et sub/
his sat(is) et war(as) op de lasten voorschreven/
met conditie dat die voors(chreven) erffvenere(n) de/
voors(chreven) erffrente van xxxi rinsg(u)l(den) erffel(ijck)/
sullen moghen lossen en(de) affquytte(n) talle(n) tijde(n)/
alst hun gelieven sal tot een, twee, drije,/
en(de) meer maelen maer nyet min dan met sesse
//
rinsg(u)l(den) smaels en(de) teenemael en(de) elcken penn(inc)/
daeraff met xvi[e] gel(ijcke) penn(ingen) en(de) met volle/
rente nae rato van(de) quyttinghe, ende soo/
wanneer die [sel(ve)] quyttinghe gebeuren sal dat die/
effvenere(n) oft possesseuren van(de) sel(ve) goeden/
gehouden sullen wesen te draeghen die geheele/
pontpenn(ingen), Geloven(de) ind(ivisim) de voors(chreven) erffnenere(n)/
de voors(chreven) rente van xxxi rinsg(u)l(den) erffel(ijck)/
jaer(lijcx) ten tijde en(de) termijn(e) voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck)/
te betaelen en(de) los en(de) vrije als voor te leveren/
telcken termijne als schult met rechte v(er)wonne(n)/
daervoor v(er)bindende haeren p(er)soon en(de) goeden/
p(ro)ut en(de) ire.[de?] coram duffele rivieren janua[rii]/
v[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Is gebleken bij/
notariale quint/
tancie gepassert/
voor den notaris/
van(den) schrieck e(nde)/
seckere getuijgen/
in date den/
iersten decembris/
1663 gequeten/
te sijn eene rente/
van thien guldens/
erffel(ijck) spruijtende/
uuyt dese naerdere/
rente van xxxi gulden erffel(ijck)/
bij s(ieu)[r] simetius/
del vaulx als/
rentmeeste(r) van/
het capittel van/
s(in)[te] peeters deser stadt/
ontfangen te sijn /
ende alsoo gequeten/
Act(um) xiii/
decembris 1667
ContributorsJoop van der Horst , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer