SAL7495, Act: V°118.1 (267 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°118.1  
Act
Date: 1604-02-09
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-29 by Willy Stevens
Item s(ieu)[r] henrij du franisie? sone wijlen andries/
woonen(de) bijnnen des(er) stadt loven in p(rese)ntia, heeft/
gecedeert getransporteert en(de) overgegeven cedeert/
transporteert en(de) geeft over midts desen hee(r)/
jan moens en(de) hee(r) andries baeten als m(eeste)rs/
der distributie van(de) gemeijne goeden der heer(en)/
cappellaenen der kercke van s(in)[te] peeters bijnnen/
loven tot behoeff van(de) distributie der selver/
goeden twintich rinsg(u)l(dens) en(de) xv s(tuijvers) erffel(ijck) daerinne/
v(er)bonden staet h(eer) en(de) m(eeste)r raphael gemma/
met schepen(en) brievenvan loven in date septemb(ris)/
xi[a] 1602 in 3[a] gel(ijck) hij die sel(ve) rente v(er)cregen/
heeft tegen h(ee)[r]en(de) m(eeste)r jacop de braij? doctoir/
ind(e) h(eilige) godtheijt opden xxii augusti 1603/
In media, cederen(de) transporteren(de) en(de) gevende/
voorts over die voors(chreven) du franisie? den voors(chreven)/
h(ee)[ren] cappellaenen tot behoeff als vore dess brieven/
daeraff zijn(de) met allen geloeften en(de) conditien/
daerinne begrepen mitsgaeders trecht van beleijde/
oft mainmise daernaer gevolght eodem jure,/
bekinnen(de) daeraen geen recht oft actie meer te/
hebben oft te behouden nu oft naemaels in eeniger/
manieren obligan(do) submitten(do) ac renun(tiando) in/
forma, coram liebrechts rivieren feb(rua)[rii] ix[a]/
1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer