SAL7495, Act: V°12.2-V°13.1 (28 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°12.2-V°13.1  
Act
Date: 1603-08-04
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-23 by Jozef D'Hoore
Item j(onk)[er] gielis edelheer sone wijlen j(onk)[er]/
willems woonen(de) te loven in p(rese)ntia heeft/
bekent h(ee)[re] en(de) mee(ste)r jan moens andriese/
baten e(nde) janne wiggers als meesters vande/
distributie van(de) cappelaenen van s(in)[te] peeters/
binnen loven tot behoeff van(den) sel(ven) distributie/
acht goude penn(ingen) geheeten carol(us)gul(den)s te xx s(tuyvers)/
stuck loopen(de) munte erffel(icke) rente v(er)schijnen(de)/
jaerl(ijckx) den ii[de] dach januarii daeraff den iersten/
valdacht v(er)schijnen sal den ii[e] dach januarii 1604/
naestcomen(de) en(de) ind(en) stadt wissele van loven/
los en(de) vrij oock van v[e] x[e] xx[e] c[e] en(de) alle ande(r)/
meerde(re) en(de) minde(re) penn(ingen) geimponeert en(de) alnoch/
te imponeren te leveren de voors(chreven) distributie/
in toe(komen)[de] tijd(en) telcken termijn(e) als schult met rechte/
v(er)wonnen geloven(de) de voors(chreven) erffrente van/
acht rinsg(ulden) ter maniss(en) te bepanden op goede/
loffel(ijcke) panden geleghen bynnen de vrijheyt van loven/
weerdt zijn(de) boven alle commeren daer te voren/
uuytgaen(de) dobell dobbel rente ende soo voer/
te doene dat die voor(schreven) distributie in toe(komen)[de] tijd(en)/
sal mogen genoech zijn, met conditie dat de/
voors(chreven) bekinder desel(ve)re erffrente sal moghen/
lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven/
sal teenemaele en(de) elcken penn(ing) daeraff met xvi[e]/
gel(ijcke) penn(ingen) en(de) met volle rente met conditie soo/
wanneer en(de) dickmael die sel(ve) quittinghe sal/
/ gebeuren dat die m(eeste)rs van(de) voors(chreven) distributie/
nu zijn(de) en(de) naemaels wesen(de) gehouden sullen/
zijn de sel(ve) penn(ingen) ter sel(ver) natueren wederomme/
aen te leggen, ende dit in voldoeninge van/
alsul(cken) legaet als wijlen jo(ffrouw)[e] margriet van coelen/
wed(uw)[e] des voors(chreven) jo(nke)[r] gielis met haeren testam(ent)/
gepass(eer)t voor m(eeste)r willem impens not(ari)s/
en(de) zeke(re) getuyghen den vi[en] april(is) lestled(en) gered(er)[t]/
en(de) begeert heeft bij haeren executeurs aldaer/
genoempt tot behoeff van een eeuwich jaergetijt/
met distributie van zeker broot aen(de) ermen gedaen/
te wordden, al naerder int sel(ve) testam(ent) verhaelt/
van wel(cken) voors(chreven) acht gul(den)s die priester een van(de)/
voors(chreven) m(eeste)rs die misse doen(de) sal hebben acht/
stuyvers die diaken en(de) subdiaken oock van(de)/
m(eeste)rs elck drije stuijvers die sangers twintich/
stuyvers voor vier keerssen soo op den autaer/
als opt baer achthien stuyvers voor het stellen/
van(de) baer ii st(uyvers) voor het bellen een(en) stuyver voor/
tgebruyck en(de) slijten van(de) ornamenten iiii s(tuyvers) voor/
het onderhoudt van een keersse van een halff/
pont te stellen opden candelaer van(de) taeffereel/
van(de) voors(chreven) testateesse en(de) haeren man xviii st(uyvers)/
voorden dienaer die de keersse onsteken en(de) uuytdoen/
sal jaerl(ickx) x s(tuyvers) tot behoeff van(de) xiii[e] arme/
mans en(de) xiii[e] oude vroukens die inde voors(chreven)/
misse van(de) jaergetijt sullen comen elck een/
wittebroot van ii s(tuyvers) bedragen(de) twee rinsg(ulden) xii s(tuyvers)/
den vuer m(eeste)rs van(de) distributie voors(chreven) l s(tuyve)[rs] acht/
stuijvers ende drie resteren(de) xiii s(tuyver)s sullen wesen en(de)/
blijven tot behoeff van(de) voors(chreven) cappelanen ende/
distributie wel(cke) voors(chreven) bekin van acht rinsg(u)l(den)/
erffel(ick) de voors(chreven) h(e)[ren] en(de) m(eeste)rs van(de) voors(chreven)/
distributie tot behoeff al boven geaccepteert/
en(de) aenveerdt hebben, ende geloeft de voors(chreven)/
fundatie in vuegen en(de) manieren als voor te/
achtervolghen en(de) tonderhouden coram liebrechts/
rivieren augusti iiii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer