SAL7495, Act: V°13.3-V°14.1 (30 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°13.3-V°14.1  
Act
Date: 1603-08-04
LanguageLatinum

Transcription

2020-06-27 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eidt) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen willem vos tot des naerbes(chreven) stadt/
te doene behoorl(ijck) en(de) onwederroepel(ijck) geconstituert/
zijn(de) bij jo(ffrouw)[e] helwigis berthijns weduwe willems/
wijlen landtsh(ee)[re] den xiii[e] dach octob(ris) 1595 voor /
m(eeste)[r] coenrard sylvius openbare not(ari)s en(de) seke(re)/
getuyghen ten dage en(de) jaere voors(chreven) sal naerder/
blijcken en(de) van woorde te woorde hier naer/
volgen(de) Op heden den xiii[e] dach der maendt/
van octob(er) int jaer ons heeren 1595 voor/
mij openbaer not(ari)s en(de) den getuijghen naer-/
genoempt compareren(de) de eersame(n) en(de) voorsinnige/
jo(ffrouw)[e] helwigis berthijns wed(uw)e willems/
wijlen landtsheer heeft uuyt haeren vrijen/
wille en(de) wel wetentheyt om die goede/
jou(ffrouw)e, die sij tot haer suster jacomijn(e) berthijns/
es draegen(de) ende die goede bijstantichheyt/
en(de) dienste, die sij van haren heeft en(de) alnoch/
/ hopt tehebben en(de) ander(re) redenen haer manie(re)n/
zoo zij v(er)claerde diesel(ve) hare suster aldaer p(rese)nt/
en(de) tijde(n) in dancke accepteren(de) gegeven gecedeert/
en(de) getransporteert heeft cedeert en(de) transporteert/
mits desen in titule van donatie diemen noempt/
donatie tusschen den leven(den) ten erffel(icke) rente/
van eendertich rinsg(u)l(den) en(de) vi s(tuyver)s die haer/
comparant schuldich es m(eeste)r niclaes wijnants/
licen(tiaet) in beyde rechten en(de) zijn(e) goeden met/
schepen(en) brieven des(er) stadt loven in date drey/
augusti xxviii 1579 in prima met allen die/
acherstellen van dyen alnoch onbetaelt wesen(de)/
ende geloefte inde sel(ve) brieven begrepen met oock/
een hantschrift oft obligatie des voors(chreven) m(eeste)r/
niclaes wijnants van tweehondert eenentzeventich/
rinsg(u)l(den) x s(tuyver)s een blanck eens, wesen(de) diesel(ve) obliga(ti)e/
in date xxi feb(rua)[rii] 1583 om met diesel(ve) rente/
achterstellen van dyen en(de) obligatie haeren vrijen/
wille te doene, sonder haer comparant eenich/
recht oft actie meer daervoren te reserveren maer/
allen tsel(ve) in haer voors(chreven) suster jacomijn(e)/
tranferere(nde) en(de) transportere(nde) midts desen constituere(nde)/
voorts desel(ve) comparant onwederroepel(ijck) willem/
vos joris robierts m(eeste)r michiel van vileers/
augustijn impens en(de) elcken van hun besunder om/
allen het gene des voors(chreven) es t voors(chreven) transport/
voor schepen(en) van loven oft elders daer des van/
noode zoude moghen wesen ter maniss(en) van eenige/
van(de) partijen te v(er)nijeuwen begeren(de) hieraff/
hem gemaeckt en(de) gelevert te wordden een/
oft meer openbaer instrumenten in behoorl(ijcke) formen/
Dits aldus geschiedt te loven inde woon(en)nyse/
van mij not(ari)s onders(chreven) daerbij en(de) tegenwoordich/
/
waeren de eersame en(de) voorsinnighe mannen m(eeste)r/
jan schelckens en(de) m(eeste)r gerardt reymers van/
s(in)t ouden rode als getuyghen hier toe geroepen/
en(de) gebeden Aldus stondt ondergeschreven Ende/
ick coenraed sylvius openbaer not(ari)s bij den/
raede van brabant geadmitteert en(de) s(ecreta)[ris]/
der universiteijt van loven hiertoe oock/
v(er)socht, diesel(ve) willem uuyt crachte ende/
naer v(er)moeghen van(de) sel(ve) procura(ci)e heeft/
gecedeert, getransporteert en(de) heeft overgegeven/
cedeert, transporteert e(nde) geeft over midts/
desen in titule van donatie diemen noempt donatie/
tusschen die leven(den) jo(ffrouw)[e] jacomijn(e) berthijns/
p(rese)nt en(de) accepteren(de) de voors(chreven) erffrente van/
xxxi rinsg(ulden) v s(tuyver)s erffel(ick) die de voorscreven/
constituante schuldich es m(eeste)r niclaes/
wijnants licen(tiaat) in beyde rechten en(de) sijne/
goeden met schepen(en) brieven van loven in date/
xxviii augusti 1579 in prima, met allen die/
achterstallen van dyen alnoch onbetaelt wesen(de)/
mette geloeften inde sel(ve) brieven begrepen als/
oock van een(e) obliga(ci)e van twee hondert/
lxxi rinsg(ulden) x s(tuyver)s een bl(an)c eens wesen(de) die/
sel(ve) in date xxi feb(rua)[rii] 1583 en mette/
sel(ve) rente achterstellen van dyen en(de) obliga(ci)e/
haeren vrije wille daermede te doen sonder/
iemandts tegenseggen coram liebrechts/
rivieren augusti iiii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer