SAL7495, Act: V°133.1-R°134.1 (307 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°133.1-R°134.1  
Act
Date: 1604-03-01
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-04 by Willy Stevens
Item jan v(er)thiers sone wijlen remeijs en(de) deselve/
remeijs zijnen vader beijde woonen(de) tot werchter/
hebben indivis(im) bekindt m(eeste)ren leonarde oliviers en(de)/
willem de bosscher als huijsarmm(eest)ers van s(in)[te]/
geertruijden prochie bijnnen des(er) stadt inden naeme/
en(de) tot behoeff van(de) selve huijsarmen twee/
goude penn(ingen) geheeten carol(us)guld(ens) te xx st(uijvers) tstuck/
loopen(de) munte erffel(ijcke) rente alle jaere opden i[e]/
dach martii te betaelen ende inde stadtswissele/
van loven los en(de) vrije (et)c(etera) oock van v[de] x[e] xx[e] c[e]/
penn(ingen) en(de) alle ande(re) meerde(re) en(de) mindere penninghen/
geimponeert en(de) te imponeren te leveren in futurum/
tamquam assecutum geloven(de) ter maniss(en) pandt te/
stellen gelegen tot werchter waert zijnde boven/
alle commeren daer tevoren uuijtgaen(de) dobbel rente/
et tantu(m) met conditie dat de voors(chreven) bekinderen/
de voors(chreven) twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sullen moghen lossen/
en(de) affquijtten tallen tijden alst hen gelieven sal/
teenemaele elcken carol(us)gulden daeraff met xviii/
gel(ijken) carol(us)gul(den)s en(de) met volle rente obligan(do) et/
submitten(do), in forma consenteren(de) de voors(chreven)/
bekinderen dat de voors(chreven) huijsarmm(eeste)rs sullen/
maecken mannisse op haere goeden consenteren(de)/
nu voor alsdan int decreet der selver waer/
inne zij nu voor alsdan hen houden voor/
gecondempneert, verclaren(de) de voors(chreven) huijsarmm(eeste)rs/
dat de penn(ingen) daermede dese rente es gecocht/
zijn gecomen van daffleggen van eenig rente een(en)/
carol(us)guld(en) erffel(ijck) bij(de) voors(chreven) oliverii gequeten/
date des(er) gaen(de) uuijt zijnen huijse genoempt de/
collegie van s(in)[t] jeronimus gestaen opde cleije
//
ende de twee [resteren(de)] penn(ingen) gecomen van(de) affleggen van/
gel(ijcke) xx st(uijvers) erffel(ijck) gequeten bijde wed(uw)[e] jans/
de coninck aen(de) voors(chreven) taeffele coram liebrechts/
rivieren martii prima 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Add. 1

Transcription

2021-02-04 by Willy Stevens
Op heden de xxiii s(te)/
feb(rua)[rii] 1624/
soo hel ? [hebben]/
adriaen de vadder en(de)/
m(eeste)r jan van diependael/
als huijsarm(meester)s van/
s(in)[te] geertruijden/
prochie bijnnen/
loven bekindt de/
capitaele penn(ingen)/
van(de) voors(chreven) rente/
van twee rinsg(u)l(dens)/
mette verloopen/
van dijen ontfangen/
te hebben en(de) getelt/
te zijn in handen/
van ? staes/
? [als] rentm(eeste)r/
van(de) huijsarmen/
en(de) dat uuijt handen merten briers/
voors(chreven) consenters?/
over sulx inde/
cassatie dat ?/
rente act(um) xxiii[e]/
feb(rua)[rii] 1634 ut supra adriaen de/
vader
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer