SAL7495, Act: V°134.2-R°135.1 (311 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°134.2-R°135.1  
Act
Date: 1604-03-06
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-11 by Willy Stevens
Item peeter scheepmans sone wijlen henricx/
woonen(de) te binckem heeft bekint en(de) bekindt/
midts desen schuldich te zijn michielen gijsbrechts/
sone wijlen adriaens ses carol(us)gul(den)s en(de) thien/
stuijvers den guld(en) tot xx s(tuijvers) gerekent en(de) den/
stuijver tot drije plecken erffel(ijcke) rente alle jaer/
s(in)[te] andriesmisse apostel te betaelen, telcken/
termijn(e) als schult met rechte v(er)wonnen Geloven(de)/
desel(ve) peeter deselve ses gul(den)s en(de) x s(tuijvers) alle/
jaere ten termijn(e) voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen/
en(de) los en(de) vrij soo van x[e] xx[e] c[e] en(de) alle ande(re)/
penn(ingen) en(de) impositien geimponeert oft alnoch/
te imponeren te leveren assecut(um) ut supra/
ad mo(nitionem) pignus valens duplum, met/
conditie dat de voors(chreven) peeter deselve rente/
sal mogen lossen en(de) afquijtten alst hen gelieven
//
sal teenen reijse en(de) elcken gulden daeraff met/
xvi[e] gel(ijcken) guld(en), en(de) met volle rente hier mede/
casseren(de) doot en(de) te nijette doen(de) de voors(chreven) michiel/
alsul(ken) twee rinsg(u)l(den) x s(tuijvers) als de voors(chreven) machiel/
jaerel(ijcks) getrocken heeft op een halff boend(er) landts/
gelegen onder binckem geheeten drees block den/
voors(chreven) peeter toebehooren(de) coram eisd(em)
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer