SAL7495, Act: V°27.2-V°28.1 (64 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°27.2-V°28.1  
Act
Date: 1603-09-04
LanguageLatinum

Transcription

2020-11-15 by Jozef D'Hoore
Item h(ee)[r] en(de) m(eest)er jan de prince licent(iaet) ind(en) rechten/
en(de) advocat postuleren(de) voor de wethouderen der/
stadt van loven in p(rese)ntia en gebruycken(de) in desen/
die macht en(de) faculteyt(en) hem gegeven en(de) v(er)leent/
bijd(en) testam(ent) van hem comparant met jo(ffrouw)[e]/
barbara baers zaliger gedachten zijnd(er) huysvr(ouw)e/
gemaeckt en(de) gepass(eer)t voor m(eeste)r anthonis/
wijlen middelborch als openbaer not(ari)s en(de) seke(re)/
getuygen opden xi[e] dach septemb(ris) 1578 In desen/
gesien en(de) gebleken heeft bekint schuldich te/
zijn(e) h[eer] en(de) m(eeste)ren servaes van alijn oock/
licen(tiaet) ind(en) rechten en(de) jo(ffrouw)[e] anna van z(er)nweghen/
zijn(der) huysvr(ouw)e achtien carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers)/
stuck loopen(de) munte alle jaer opden iiii[e] dach/
/ septemb(ris) te betalen en(de) inde stadt wissel/
van loven los en(de) vrije van x[e] xx[e] c[e] en(de)/
alle ande(r) penn(ingen) en(de) impositien te leveren in/
toe(komen)[de] tijden telcken termijne als als schult met/
rechte v(er)wonnen daeraff den iersten termijn/
van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen sal den iiii[e]/
septemb(ris) 1604 en(de) alsoo voortaen van jaer te/
jaere geloven(de) mits die voors(chreven) de prince/
daer voor v(er)obligere(nde) zijn(en) persoon en(de) alle zijne/
goeden ruerende en(de) onrueren(de) en(de) renun(tierende) tot dijen effecte/
van allen privilegien soo die eerw(eerdige) universiteyt/
van loven als alle andere die hem te contrarien/
van desen eenichsints souden comen co(m)peteren de/
voors(chreven) rente van xviii rinsg(u)l(den) ter maniss(en) der/
voors(chreven) gehuijsschen wel en(de) erffel(ick) naer des(er) stadts/
recht te besetten en(de) te bepanden op goede sufficie(n)te/
panden weert zijn(de) boven alle voorcommeren daer/
op uuytgaen(de) dobbele rente pen(ningen) soo vele te /
doene dat den voors(chreven) gehuijsschen ofi haere geactioneerde/
in toe(komen)[de] tijde altijt sal moghen genoech wesen/
met conditie dat die voors(chreven) de prince de/
sel(ve) rente van xviii rinsg(u)l(den) altijd sal moghen/
lossen en(de) quijtten alst hem gelieven sal teenen/
reysen elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvi[e]/
gel(ijcken) carol(us) gul(den)s en(de) dat met volle rente/
consenteren(de) voorts die voors(chreven) bekindere int/
maecken van een beleydt off mannisse op alle zijne/
goeden en(de) naementl(ijck) op zijn huys en(de) daer met alle/
zijn(en) toebehoorten en(de) appendentien daerinne hij/
nu tegenwoordel(ijck) es woonen(de) en(de) opde ander/
zijn(en) huijsen daernaest gelegen oft gestaen inden/
wierinck mitsgaeders in het decreet daerover/
te geven sonder dat van noode sal wesen daeromme/
hem te doen daeghen Ende dit is al geschiedt/
/ met consente aggreatie en(de) overstaen van jo(ffrouw)[e]/
cath(eri)[ne] de prince ten effecte van des(ser) hebben(de)/
gerenun(tiert) het benefitie s(anctus) c(arolus) vell.? daervan /
onderricht zijn(de) Item van m(eeste)r roelandt de/
de prince secret(aris) der stadt van loven ende/
s(ieu)[r] anthoen de(n) prince alle kinderen des voors(chreven)/
bekinders voor soo vele als die gerechticheyt/
en(de) actie hun soude moeghen concerneren inde /
voors(chreven) huysen en(de) goeden Coram liebrechts/
rivieren septembris iiii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer