SAL7495, Act: V°43.1 (105 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°43.1  
Act
Date: 1603-09-30
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-13 by Jozef D'Hoore
Item in p(rese)ntia villici gestaen broeder augustijn/
diericx prior des goidtshuijs van(de) augustijnen/
bijnnen loven en(de) broeder christiaen glimers/
procurators desselffs goidtshuys als rep(rese)nteren(de)/
en(de) hen sterckmaecken(de) voer dander henne/
mede conventualen hebben opgedraeghen met/
behoorl(ijcke) verthijden(issen) vier carol(us) gul(den)s erffelijck/
als sij jaerl(ijcks) trecken(de) zijn op zeke(re) goeden gelegen/
tot holsbeeck volgen(de) die brieven daeraff zijnde/
in date vii[a] augusti 1562 In prima, exp(osito)/
imp(ositus) est andries corthout inden naem en(de) tot/
behoeff van capiteijn martin meijnaerts ex mo(nitionem)/
et dat bij maniere van affquijttinge als die/
principaele penn(ingen) mette volle v(er)loopen van dijen/
ontfanghen hebben(de), promitt(entes) nullatenus/
alloqui, sed semp(er) sat(is) erga quoscumq(ue) obligan(do)/
et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, consenteren(de)/
oversulcx inde cassatie van(de) brieven daeraff/
zijn(de) Coram liebrechts rivieren sept(embris) ultima 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer