SAL7496, Act: R°102.2-V°102.1 (150 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°102.2-V°102.1  
Act
Date: 1604-10-27
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-20 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loven(e), gestaen peeter van den/
broecke, zone wijlen willems woonen(de)/
t'overloe bij thienen, obligerende/
submitterende ende renuntierende/
in forma, heeft geloeft ende/
geloeft mits desen heeren laurentius/
zoenius priestere, in den name ende/
tot behoeff van de distributie van de/
heeren cappellaenen van sint peeters/
bijnnen loven,te doen ende volbrengen/
alle ende iegewelcke geloeften e(nde)/
conditien begrepen in seckere/
schepenen brieven van loven in date/
iiii[a] julii xv[c] xli in prima,/
ende de rente van drije/
rinsguldens erffel(ijck) vallende den/
xv[en] julii daerinne geruert/
jairlijcx wel ende loffel(ijck) te/
leveren ende betaelen, ende ter/
maenisse goede loffel(ijcke) panden te stellen/
breeder vermelt in de voirs(chrev)e ierste/
schepenen brieven, ende perficere/
daer naer gedaen bij ida oft anna/
van der steenen, ende aengaen(de)/
de verloopen der selver rente/
verachtert van den jaere xv[c] lxxv[tich]
//
totten jaere 1604 beijde incluijs,/
hebben de voirs(chrev)e heeren hem geremitteert/
ende quijtgeschouwen mits betaelende/
vijftien jaeren verloops, te weten d'ierste/
vijff jaeren mette costen ter saecke van/
dijen geresen binnen xiiii dagen oft drije/
weken naestcommende ten lanxsten,/
ende de resterende thien jaeren binnen den/
tijt van een jaere naestcommende, als/
schult met rechte verwonnen, ende/
ingevalle de voirs(chrev)e peeter in gebreke/
is van betaelinge drije weken nae/
elcken termijne voirs(chrev)e, dat de geheele/
schult alsdan sal gevallen sijn, ende/
nijet en sal genijeten de voirgenoemde/
quijtscheldinge hem gegunt, coram/
beringen, liebrechts, octobris xxvii[a]/
1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1609-12-14
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-20 by Joop van der Horst
Item heer jan/
morus ende/
heer balduinus/
drutius als m(eeste)rs/
vand(en) distributie/
van de heeren/
cappellaenen/
van sinte/
peeters bekennen/
hen vernuecht/
van sebastiaen/
van wange/
erffgenaem/
peeters van den/
broecke/
vande capitale/
penningen ende/
verloopen van/
drije rinsguld(ens)/
erffel(ijck), consenteren(de)/
in de cassatie/
actum den 14[en]/
decembris 1609/
ende was/
ond(erteken)t jo(ncker) morus/
balduinus drutius.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick