SAL7496, Act: R°62.2-V°62.1 (89 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°62.2-V°62.1  
Act
Date: 1604-09-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-04 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loven(e) gestaen cecilia verelst/
tegenwoirdige huijsvrouwe van joos/
verjannen die sij geloeft in dijen te/
hebben, dat hij bijnnen veerthien dagen/
naestcommende sal lauderen ende/
approberen t'gene naerbeschreven is,/
heeft opgedragen met behoirlijcke/
verthijdenisse alsulcke sesse rinsguld(ens)/
erffelijck jairlijcx vallende den ix[en]/
julii, met allen ende iegelijcke/
verloopen derselver beset ende/
bepant opt huijs genaempt sint/
michiel gestaen in de hoelstraete/
alhier, regenooten cathelijne de/
raijmaecker ter eenre ende d'erffgen(amen)/
gielis wijns ter andere sijden, expos(it)[a]/
impositus andries de punder, zoe voer/
hem selven als voer hester de pape/
sijne huijsvrouwe, ende dat bij/
maniere van quijtinge, consenteren(de)/
alsoe inde cassatie van dien/
promittens nullatenus alloqui sed/
semper satis et waras erga quoscunq(ue)/
Voirts is merckel(ijck) ondersproecken, dat/
zoe verre men bevindt t'voirs(chreven) huijs min belast/
te sijn dan met twintich rijnsguldens/
erffel(ijck) - daerinne begrepen seven/
rinsguldens erffel(ijck) - dat sal commen tot/
prouffijte van den selven andries, ende/
zoe verre daer meer lasten op sijn dan/
twintich rijnsguld(ens) erffel(ijck), geloeft
//
de voirs(chreven)e cecilia dat goet te doen, daer/
voer verbindende specialijck ende/
opdraegende met behoirl(ijcke) verthijdenisse/
vijff dachmaelen lants gelegen bij de/
vier vaentkens, regenooten jo(uffrouw)[e] marie/
de vleesschouwer ter eenre, ende/
de straete gaende naar thienen ter/
andere sijden Item een halff dachmael/
lants geheeten het wijngaerdeken gelegen/
op den wech van pellenberch, regenooten/
geeraert schoesetters ter eenre, ende/
damiaen [vacat] ter andere sijden, expos(it)[a]/
impositus de voirs(chreven) andries de pundere/
ende dat bij maniere van cautie/
et satis obligan(do), submitten(do) ende/
renuntian(do) in forma et waras d'ierste/
stuck met acht halsteren rogs aen die/
van chantrain, tanquam prout, coram/
liebrechts, rivieren, septembris xi[a]/
1604.
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Add. 1
Date: 1604-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-04 by Joop van der Horst
joos verjannen/
man ende momboir/
van cecilia verelst/
hem voergelesen/
sijnde dit/
contract heeft/
t zelve in alle/
zijne poincten/
ende clausulen/
gelaudeert ende/
geapprobeert laudeert ende approbeert bij/
desen obligeren(de)/
submitteren(de)/
ende renuntieren(de)/
in forma coram/
duffle liebrechts/
octobris xix[a]/
a(nn)o 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick