SAL7496, Act: R°67.3-V°68.1 (97 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°67.3-V°68.1  
Act
Date: 1604-09-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-10 by Joop van der Horst
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen/
zien oft hooren lesen, borgem(eeste)ren/
schepenen ende raidt der stadt van/
loven(e) saluijt, doen te wetene dat/
op heden date deser zijn ten versuecke/
van heer ende m(eeste)r raphael gemma/
priester ende scholaster van sinte peeters/
bijnnen loven, ende van m(eeste)r raphael/
lintermans ende jo(uffrouw)[e] cathelijne sijne/
zustere bagijne bijnnen loven, voer/
ons gecompareert d'eersaeme m(eeste)r/
frederick van hinninsdael oudt omtrent/
lx jaeren, anna zedelers huijssvrouwe/
peeters colebrant oudt omtrent/
vijftich jaeren [hans zedelers oudt omtrent lxx jaeren] allen borgeren ende/
innegesetenen der voirs(chreven) stadt van/
loven, de welcke allen op hunne
//
mans waerheijt hebben gecertificeert ende/
geattesteert, certificeren ende attesteren/
mits desen hunlieden wel kennelijcken/
ende indachtich te sijn, dat eertijden in den/
jaere van sesse oft lxxvii[tich] is in loven/
geweest eenen genaempt jan van der hoeven/
zone jans, ende dat den selven inden/
voirs(chreven) jaere heeft gewoont ende hem gehouden/
gehadt bijnnen der voirs(chreven) stadt van loven/
zoe dat oijck voer hem gedaen hadde sijnen/
voirs(chreven) vader, ende dat deselve jan/
van der hoeven in den voirs(chreven) jaere bijnnen/
der stadt loven is in houwel(ijcxe) staet/
gealieert geweest met eene dochtere/
genaempt johanna zedelers, ende dat/
eenen cortten tijt daernaer dat hij met/
de voirs(chreven)[e] johanna zedelers is gehouwt/
geweest, is buijten loven op den wech/
van thienen oft daeromtrent onnoosel(ijck)/
vermoort geweest, achterlaeten(de) de voirs(chreven)[e]/
johanna zedelers zijne wed(uw)e bevrucht/
met kinde, item dat de zelve sijne/
weduwe dezelve vruchte daernaer/
ter werelt gebrocht hebbende ende/
in kerstendom genaempt anna sij/
eenigen cortten tijt daernaer is/
herhouwt geweest met eenen genaempt/
reijnier van den putte, item dat de/
zelve reijnier van den putte mette voirs(chreven)[e]/
johanna zedelers zijne huijssvrouwe/
ende weduwe des voirs(chreven) jans vand(en)/
hoefven, is in den jaere lxxviii/
oft daeromtrent van hier vertrocken/
bij de rebellen van sijne ma(jesteij)t/
ende met hem genomen de voirs(chreven)e/
anna van der hoefven sijnde een/
weesken van omtrent tusschen den/
een oft twee jaeren, ende zoe sij verstaen/
doergaens in de macht van haeren
//
stiefvader tot dat sij van deser werelt/
is overleden is gehouden geweest, hebben(de)/
oijck mede verclaert ende gecertificeert/
als boven, dat sijlieden zeer wel hebben/
gekent d'ouders van den voirs(chreven) heer ende/
m(eeste)r raphael gemma, ende vanden voirs(chreven)/
heer ende m(eeste)r raphael ende cathelijne/
lintermans, dewelcke sijn geweest/
respectivel(ijck) doctoir cornelis gemma/
ende jo(uffrouw)[e] margriete vand(en) hoeven,/
ende m(eeste)r jan lintermans gehouwt met/
jo(uffrouw)[e] marie van der hoeven dewelcke/
de zuster was van de voirs(chreven)e jo(uffrouw)[e]/
margriete ende vaderlijcke(n) moijen/
tzamen van den voirs(chreven) jans vander/
hoefven, ende alsoe oude moijen/
van sijnen kinde zijne voirs(chreven)e/
achtergelaeten weese anneken van der/
hoefven, verclaeren oijck mede dat/
de voirs(chreven) doctor cornelis gemma/
met zijne voirs(chreven)[e] huijsvrouwe ende/
de voirs(chreven) doctor cornelis, gemma/
met zijne voirs(chreven)e huijsvrouwe, ende/
de voirs(chreven) m(eeste)r jan lintermans insgelijcx/
met zijne huijssvrouwe hebben hunlieden/
doergaens gehouden onder d'onderdanicheijt/
vand(en) ma(iesteij)t hooger memorie bijnnen der/
stadt van loven tot dat zij lieden ende/
elcken van hunlieden deser werelt/
sijn overleden, de voirs(chreven)e doctoor/
gemma ende sijne huijssvrouwe/
te weten in de pesttijt, ende de/
voirs(chreven)e lintermans met zijne/
huijssvrouwe ind(en) jaere respectivel(ijck)/
lxxxi ende xcii, zoe oijck hunne/
kinderen in wedersijden onder/
d'onderdanicheijt van sijne ma(jesteij)t/
hun gehouden hebben ende met hunnen/
ouders gesupporteert ende gedragen/
de gemeijne lasten van dese inlantsche
//
oirloghe, zulcx dat zij lieden die/
anderssints waeren in redelijcken goeden/
doen, sijn geco(m)men tot een merckelijcke/
decadentie als den meesten deel van/
hunne goeden doergaens heelijck/
verdestrueert ende desolaet gelegen/
hebbende ende anderen daervan sij/
eenichssints gelt mochten maecken moeten/
derfven ende vercoopen, zoe mits de groote/
lasten daerinne zij midts het groot/
garnisoen vanden jaere lxxviii lxxix/
lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii ende/
lxxxiiii zij waeren gevallen, als oijck/
mits den gevanckenisse van heer ende/
m(eeste)r philips gemma int suppremeren/
van der stadt van thienen in den/
jaere 90 oft daeromtrent bij die/
rebellen ingenomen ende gespoulleert/
overgeco(m)men zoe sij comparanten certificeren/
ende de voirs(chreven) heer ende m(eeste)r philips/
bijnnen der voirs(chreven) stadt van thienen/
doen vanden vijant gevangen geweest/
ende langen tijt gevangen geseten hebben(de),/
Alle welcke poincten de voirs(chreven)e/
comparanten vercleeren waerachtich/
te sijn, ende hunlieden zeer kennelijck/
ende dat zijlieden des noot zijnde/
van elcx wel zouden pertinente/
redenen van wetenschap weeten te/
geven, zoe verre het noot waere/
in welcken cas sij seijden dat sij/
lieden t'gene voirs(chreven) is oijck onder/
eede bij hunlieden te doen affirmeren/
ende vernijeuwen, Coram duffle/
beringen septembris xv[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick