SAL7496, Act: R°75.3-V°75.1 (110 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°75.3-V°75.1  
Act
Date: 1604-09-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-08 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepen(en)/
van loven(e), gestaen m(eeste)r hendrick/
happe, obligerende ende submitteren(de)/
zijnen persoone ende goeden, rueren(de)/
ende onruerende, p(rese)nt, ende/
toecommende, ende renuntierende/
allen ende iegelijcke privilegien/
ende exceptien, naementlijck
//
der universiteijt van loeven, heeft/
bekendt ende bekindt mits desen charles/
van der noot in den name ende ende tot/
behoeff der kercke van den grooten/
bagijnhove bijnnen der stadt van loven/
sesse rijnsguldens tot xx stuijvers den/
gulden, ende vijff stuijvers tot drije/
plecken den stuijver loopende munte/
elcken jaere den xx[en] septembris te/
betaelen, ende in der stadt wissele van/
loven(e) los ende vrij te leveren, t'elcken/
termijne als schult met rechte verwonnen,/
gelovende ter maenisse pandt te stellen/
weerdt sijnde dobbele rente, deselve/
panden gelegen zijnde bijnnen de banmijlen/
der stadt van loven, ende zoe vele/
te doene dat de gedeputeerde der voirs(chreven)e/
kercke in toecommende tijden sal/
mogen genoch sijn, voirts is conditie/
dat de voirs(chreven)e bekinder de zelve rente/
van sesse rijnsguld(ens) vijff stuijvers/
erffel(ijck) sal mogen lossen ende quijten,/
elcken penn(inc) daeraff met sestien gel(ijcke)/
penningen als voirs(chreven) is ende met volle/
rente, Coram liebrechts, rivieren,/
septembris xx[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick