SAL7496, Act: V°63.3-V°65.1 (92 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°63.3-V°65.1  
Act
Date: 1604-09-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-09 by Joop van der Horst
Item in p(rese)ntie der schepenen van loven(e)/
gestaen guillaum impens, gebruijcke(nde)/
de macht van de procuratie speciale
//
ende irrevocable hem gegeven bij heer/
ende m(eeste)r jan de la cousture, licentiaet/
in beijde rechten, gepasseert voer m(eeste)r/
peeter van cotthem oepenbaer notaris/
ende zeckere getuijgen op den xiiii[en]/
augusti 1604, alhier gesien ende/
geinsereert op heden den xiiii[en]/
dach der maent augusti in den/
jaere ons heeren 1604, comparere(nde)/
voer mij notaris ende den getuijgen/
hier ondergenoempt, heer ende m(eeste)r/
jan de la cousture licentiaet in/
beijde rechten ende advocaet postulere(nde)/
in den raedt van brabant, heeft in/
alder bester formen ende manieren hem/
doenelijck wesende specialijck ende/
onwederroepel(ijck) geconstitueert ende/
machtich gemaeckt constitueert ende/
maeckt machtich mits desen m(eeste)r guillaum/
impens woonende tot loven, om/
aldaer voer wethouderen, inden name/
van hem constituant te transporteren/
aen heer everart molengravius/
pastoir vanden grooten bagijnhove/
tot loven voirs(chreve), alsulcke thien/
rijnsguldens erffel(ijck) als hij constituant/
jairlijcx treckende is op de staeten/
des lants van brabant int quartier/
van loven, staende op de groote/
bede num(mer)[o] 21 ende te lossen den penn(inc)/
sestien mette verloopen van dien, sonder/
prejuditie nochtans van een jaer verloops/
van dezelve rente, waer aff hij/
constituant overlange d'ordonnan(tie)/
heeft gehadt, welcke voirs(chrev)e rente/
van thien rinsguldens, is de hellicht
//
van twintich rinsguld(ens), waer aff/
de hellicht heer pastoir oijck heeft vercregen/
in januario lestleden de andere thien/
rijnsguldens, co(m)mende uuijt eene/
meerdere rente van lxvii[tich] rinsg(uldens)/
thien stuijvers erffel(ijck), vallende half/
in maio ende halff in novembri/
achtervolgende de brieven ende bescheeden/
daervan sijnde, om bij den selven heer/
pastoir oft zijns actie hebbende jairl(ijcx)/
gebruijckt ende ontfangen te wordden,/
promittens e(t)c(etera), obligans e(t)c(etera). Actum/
ut supra bijnnen bruessel ten huijse/
van den heere cancellier van den voirs(chreve)/
rade, in p(rese)ntie van jan verstappen/
deurweerdere van den zelven rade,/
ende dienaer van den voirs(chreve) heere/
cancellier ende jan vergouts oijck/
deurweerdere ende dienaer vanden/
heere vice cancellier getuijgen hier/
over geroepen ende gebeden. Onder/
stont, ende van mij peeter van cotthem/
oepenbaer notaris bij den voirs(chrev)en/
rade ende heer cancellier geadmitteert/
hiertoe special(ijck) versocht geweest/
hebbende, quod attestor ond(er)t(eekent) j. van/
cotthem, heeft gecedeert ende/
getransporteert, cedeert ende/
transporteert bij desen, heer ende m(eeste)r/
everart molengrave priestere licen(tiaet)/
inder heijliger godtheijt in den name/
ende tot behoeff van zeckere fundatie/
ende borsse gefundeert inde collegie/
van standonck bij den eerw(eerde) heere jannen/
droeshaegen in sijnen leven canoninck der/
kercke collegiale van s(in)[te] marien
//
bijnnen der stadt van utrecht alsulcke/
thien rijnsguldens erffel(ijck) als de voirs(chreve)/
constituant jairl(ijcx) treckende es op de/
staeten van brabant int quartier/
van loven nu(mer)[o] 21 te lossen den penn(inc)/
xvi[e] mette verloopen van dijen, sonder/
prejudicie nochtans van een jaer/
verloops van deselve rente, waer aff/
hij constituant overlange d'ordonnan(tie)/
van betaelinge heeft gehadt, welcke/
is de hellicht van twintich rijnsguld(ens)/
erffel(ijck), waeraff de voirs(chreve) heer/
graerdt everart heeft vercregen dandere/
thien rinsguldens op den xii[en] maii 1604/
in tertia, diewelcke thien rijnsguldens/
naest voirs(chreve), die voirs(chrev)[e] heer everardt/
mits desen oijck is transporterende ende/
cederende, gelijck hij transporteert ende/
cedeert mits desen tot behoeff ende prouffijte/
der voirs(chrev)e fundatie van heer jans/
droeshaghe in den huijse der armen/
standonisten bijnnen loven, ende dese/
voirs(chrev)e twintich rijnsguldens tzamen/
spruijtende uuijt eene erfrente van/
lxvii rinsguldens thien stuijvers op de/
staeten van brabant, vallende half/
in maijo ende half in novembri/
ende bekent de voirs(chrev)e opdragere/
in der qualiteijt als voer totte voirs(chrev)e/
rente egeene actie oft recht meer te/
competeren, cederende alsoe heer/
rolant thijenne pater vande collegie/
van standonck alhier present ende/
accepterende, tot behoeve vand(er)/
zelve fundatie de voirs(chrev)e rente/
brieven daeraff zijnde ende allen
//
t'gene daer aff dependeert ten selven/
rechte overe, gelijck die constituant/
die te voeren gehadt heeft, coram duffle/
vorst septembris xiii 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick