SAL7496, Act: V°72.2-R°73.1 (104 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°72.2-R°73.1  
Act
Date: 1604-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-01 by Joop van der Horst
Item is conditie zoe verre men bevint/
uuijte voirs(chreven)e goeden naemaels meer te/
gaen dan eenen stuijver siaers uuijt elck/
parceel, gelovende de voirs(chreven)e deijlgenooten/
deen dandere daeraff te goet te commen/
elck voer een derdendeel, eisdem. Item es ondersproecken dat bijnnen den tijt/
van een jaer naestcommende iegelijck/
der deijlgenooten sal sijn nersticheijt doen,/
om sijne gronden van erfven te vinden en(de)/
te beco(m)men, dewelcke nersticheijt daer/
toe behoirl(ijck) gedaen sijnde, soe verre/
iemandt der deijlgenooten eenich parceel/
oft parceelen nijet vinden en can, zullen/
dandere deijlgenooten iegelijck een/
derdendeel daeraff te goet co(m)men eisdem./
Item blijven noch onverdeijlt zeckere
//
parceelen bempden, gelegen onder sinte/
peeters rhode die nu in hueringe is/
hebbende goert wens, gelijck die oijck/
nijet ter deijlinge en sijn gestelt in de/
deijlinge van de goeden der erffge(name)n/
wijlen hendricx eijckmans ende/
marie svriers-sbriers,? item sijn alnoch uuijte/
deijlinge gebleven veertien roeden lants/
eertijts wijngaert gelegen op den/
bollenslach, item twee rinsguldens/
erffel(ijck) die schuldich is [vacat] eisdem
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick