SAL7496, Act: V°73.2-R°74.1 (106 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°73.2-R°74.1  
Act
Date: 1604-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-01 by Joop van der Horst
Item in p(rese)ntie der schepenen ende/
eijgengenooten van loven(e), gestaen jacop/
van eertwijck zone wijlen jacops, ende/
martijna van baelen gehuijsschen als sij/
leeffden, hebben opgedraegen met ressche/
ende rijse de goeden naergeschreven, ierst/
drije vierendeel lants uuijt sesse/
vierendeelen gelegen tot lubbeke/
genaempt het heijervelt, regenooten/
t'cap(it)le van sinte peeters in twee/
sijden, peeter sbrieders ter derdere,/
ende ph(i)l(ippu)s pettens ter vierdere sijden,/
item een halff boender lants gelegen/
boven de rijwillegen, regenooten/
den wech gaende van houwart naer/
loven ter eenre, jooris uuijter/
hellicht ter ii[re] ende abraham vand(en)/
vlaest ter iii[re] sijden, item een dachmael/
lants ende dertien gelegen opt groot/
velt bij den steenwech, tusschen de goeden/
des heeren van der horst ter eenre, den/
wech van schubbeke naer rhode ter/
ii[re], ende d'erffgenaemen ketels ter/
andere sijden, item drije vierendeelen/
lants uuijt sesse vierendeelen onder/
rhode voirs(chreven), regenooten de capelle/
van rhode in twee sijden, ende d'erfgen(amen)/
michiels van essen ter derdere sijden,
//
item sesse vierendeelen bosch uuijt/
achtien vierendeelen bossch gelegen int middele/
ende commende boven ter straete uuijt,/
regenooten sheeren straete ter eenre, jooris/
van langenhoven ter ii[re], d'erffgenaemen/
m(eeste)r daniels van asscha ter iii[re], ende/
ph(i)l(ippu)s pettens ter iiii[re] sijden, item het/
derde deel van twee rijnsguld(ens) erffel(ijck)/
onderdeijlt bleven, die nu schuldich is/
[vacat] in der manieren/
de voirs(chreven)e goeden ende rente hen/
opdragere op heden date deser, in/
deijlinge gebleven sijn, et bonificaverunt/
in dictis bonis ph(i)l(ippu)s pettens ende marie/
van eertwijck gehuijsschen, his/
interfuerunt liebrechts ende/
rivieren schepenen ende eijgengenooten,/
item n. rombouts ende g. impens/
insgelijcx eijgengenooten, qui hec/
rogantes, quod faciunt, coram quibus/
satis, et waras voer vrij eijgen/
ende ombelast, obligeren(de), submitteren(de)/
ende renuntieren(de) in forma actum/
septembris xviii[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick