SAL7496, Act: V°75.3-V°76.1 (111 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°75.3-V°76.1  
Act
Date: 1604-09-24
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-08 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers
//
ende schepenen van loven(e), gestaen/
jo(uffrouw)[e] anna lemmens weduwe/
wijlen m(eeste)r jans van grave voerde/
tochte, ende christina van grave/
met consente, wille ende overstaene/
van jacop de blehain haers mans voir de/
erffelijckheijt, hebben opgedraegen met/
behoirl(ijcke) verthijdenisse alsulcke achtien/
rijnsguldens thien stuijvers erffelijck/
uuijt eene meerdere rente van eenendertich/
rijnsguldens erffel(ijck) vallende jairl(ijcx)/
halff s(in)[t] janssemisse ende halff te kers(miss)e/
daer aff de reste affgeleet is, als de/
voirs(chreven)e opdrageren met brieven van/
erffuuijtgeven gereserveert hebben op/
zecker huijs ende hoff, duijffhuijs ende/
voerganck gelegen tot berthem, regen(oten)/
de vossenstraete ter eenre d'erffgen(amen)/
schalck ter ii[re], ende de gemeijne/
vunte ter iii[re] sijden, blijckende/
bij de brieven van berthem daeraff/
zijnde in date xv[a] maii 1604/
expositis impositus heer ende/
m(eeste)r jan van hougaerden licentiaet/
in de rechten per mo(dum) et satis/
de voirs(chreven)e opdrageren indivisim/
obligerende, submitteren(de) ende/
renuntierende in forma, et waras/
voer eene goede ombelaste rente,/
Item es te wetene dat t'voirs(chreven) opdracht/
is geschiet, om daer aene te verhaelen/
alsulcken sesse mudden rogs ende/
sesse rijnsguldens erffel(ijck) gereducheert/
op twintich rijnsguld(ens) sesse ende/
eenen halven stuijvers, waer voer
//
adriaen de blehain vader des voirs(chreven)/
jacques personel(ijck) voer schepenen van loven(e)/
verbonden stont, consenterende alsoo de/
voirs(chreven)e opdraegeren, dat de voirs(chreven) m(eeste)r/
jan van hougaerden dese rente trecken sal/
totter tijt toe men sal gestelt hebben/
dobbelen pandt in conformiteijt van de(n)/
geloeften daeraff zijnde, verclaeren(de)/
voirts de voirs(chreven)e blehen den voirs(chreven)/
m(eeste)r jan van hougaerden ter causen van/
zeckere taxatie van costen te resteren die/
somme van vier rijnsguldens xix st(uivers)/
ende ter causen van t'proces d'welck de/
zelve [[van hougaerden heeft]] moeten sustineren tegen godefroid/
danielis alhier op den rolle, twelff/
rijnsguldens, met oijck t'verloop der voirs(chreven)e/
rente van drije jaeren 1601 1602 en(de)/
1603 tzestich rijnsguldens negenthien st(uivers)/
eenen halven, waer op hij nu heeft betaelt/
twintich rijnsguldens, ende in quitan(tie)/
twelff rijnsguld(ens) eens, resterende/
alsoe noch te betaelen vijff rijnsguld(ens)/
xviii ½ st(uivers), die welcke de voirs(chreven)e jacques/
beloeft te betaelen bijnnen xiiii dagen/
oft drije weken naestcommende, op/
pene van ten versoecke des voirs(chreven)e/
godefroid danielis hem in de hachte/
te leveren, Coram vorst liebrechts,/
septembris xxiiii[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Add. 1
Date: 1626-12-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-08 by Joop van der Horst
het transpoort/
van dese rente gedaen/
bij jouf(frouwe) marie veke/
mans weduwe/
hoegaerden straet/
ten behoeff van peeter?/
de vos decemb(ris)/
23 1626 in iii
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick