SAL7610, Act: R°213.2-V°214.1 (112 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°213.2-V°214.1  
Act
Date: 1728-02-05

Transcription

2019-12-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
presidents schepenen in d absentie/
des heeren meijers ende schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den offi(ciae)l/
van ranst omde naervolge(nde) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten e(nde)/
clausulen alhier te v(er)nieuwen herkennen/
e(nde) realiseren als thoonder vanden selven/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden 4[e] februarii 1728
//
voor mij notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt comparere(nde) s(eigneu)[r] michiel/
heppens innegesetenen borger alhier/
e(nde) m(eeste)[r] potdrijer van sijnen stijle den/
welcken heeft v(er)claert vercocht gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben aen .../
ten behoeve van s(eigneu)[r] josephus claes/
insgelijcx borgher e(nde) brootmaecker/
van sijnen stijle alhier present ende/
accepterende seker huijsken alhier gestaen/
achter onsen lieven heere boom in de/
diestersche straete alhier regenoten/
d erffgenaemen de with ter i[e] [vacat]/
[vacat]/
[vacat]/
vrij ende onbelast goet gelove(nde) daer/
voor guarrandt e(nde) dat omme ende voor/
de somme van drij hondert vijftigh gul(den)s/
courant gelt welcke somme den/
comparant verclaert in verscheijde/
rijsen ontfangen te hebben vanden acceptant/
omde rapherten te betaelen in het proces/
die hij comparant heeft moeten uijtstaen/
tegens de tennegieters alhier soo/
voor de heeren borghemeesteren als de/
heeren schepenen alhier mits welcke hij/
verclaert geen recht nochte actie meer
//
te hebben nochte te reserveren tot het/
huijs voors(chreven) dan het selve geheelijck te/
hebben getransporteert ten behoeve als voor/
surrogerende den acceptant in sijne plaetse/
e(nde) stede eodem iure verclaerende den/
voors(chreven) comparant het voors(chreven) goet hem te/
competeren uuijt den hoofde van sijne/
auders ende het selve gelijck het/
voorseijt is op dijen voet te sullen doen/
volgen onder obligatie van sijnen persoon/
e(nde) goederen in forma constituerende/
onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
e(nde) elders daer des behooren sal om den/
inhoudt deser aldaer te laeten v(er)nieuwen/
e(nde) te consenteren in condemnatie volontair/
mitsgaders in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
sonder voorgae(nde) daeghement niettegenstae(nde)/
eenighe surranneringhe Aldus gedaen e(nde)/
gepasseert ten tijde voors(chreven) ter presentie/
vanden eerw(eerdigen) heere philippus franciscus/
delfaux e(nde) van lambertus crehoij getuijgen/
hier toe versocht die minute deser/
becleet met behoorelijcken segel ondert(eeckent)/
michiel heppens josephus claes/
philippe francois delfaux lambert
//
crehoij e(nde) van mij notaris Onderstont quod/
attestor e(nde) was onderteeckent j c fizenne/
not(ari)s Aldus v(er)nieuwt e(nde) herkent e(nde) gere/
aliseert bij den voornoempden geconstitueerde/
de voors(chreven) acte notariael denwelcken/
dijenvolgens ter manisse [des heere president schepenen in d absentie] des heeren meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke ver/
thijdenisse het huijs in sijne regenoten/
gespecificeert e(nde) inden voors(chreven) acte breeder/
v(er)melt e(nde) daer uijt bij ordonnantie/
van rechten behoorelijck ontgoijt ende/
onterft sijnde soo wort daer inne/
behoorelijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r]/
josephus claes m(eeste)r brootmaecker e(nde)/
innegesetenen deser stadt present alhier/
den not(ari)s fizenne e(nde) t selve sijnen/
behoeve acceptere(nde) et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio obliga(ndo)/
submitte(ndo) ac renuntia(ndo) in forma coram/
jon(cke)[r] gilbert josephus van grave heere/
van bajenrieu laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen hac 5[a] febr(uar)ri/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-10 by Jos Jonckheer