SAL7610, Act: R°390.2-R°392.1 (183 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°390.2-R°392.1  
Act
Date: 1728-05-31

Transcription

2019-10-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heere meijers/
schepenen der stadt loven gestaen/
den not(ari)s e(nde) officiael festraets om de/
naervolgende acte notariael alhier wette-/
lijck te vernuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat gedaen als/
volght. Op heden desen achsten meert
//
xvii[c] achtentwintigh compareerde/
voor mij openbaer not(ari)s bijden souve-/
reijnen raede van brabant geadmit-/
teert te loven residere(nde) e(nde) inde pre-/
sentie der getuijgen naergenompt/
peeter charle, e(nde) vaelentijn charle/
gebroeders ende innegesetenen/
van sluijse, welcke comparanten/
hebben mits desen verclaert finalijck/
afgerekent te hebben over de verloopen/
eender rente van ses gul(den)s vijff/
stuijvers t'jaers den penninck xvi,/
beset ende geaffecteert op seker/
huijs hoff groot ontrent een halff/
bunder onbegrepen der maete gestaen/
e(nde) gelegen tot slimprijt onder de/
heerelijckhijt van sluijse regenoten/
den prelaet van everbode in twee/
seijden d'erffgenaemen jan peeters/
ter derdere ende de straete ter/
vierdere seijden, welcke rente de/
voors(chreven) comparanten sijn lauderende/
e(nde) approberende, met s(eigneu)[r] cornelius/
berges tegenwoordigh schepenen/
deser stadt loven, als d'actie hebbende/
van sijne suster anna berges alhier/
oock comparerende, die mits desen/
verclaert de selve rente aen haeren/
broeder hier oock present e(nde) danckelijck
//
acceptere(nde) bij donatie inter vives,/
ende met wermer hant om redenen/
moverende te geven e(nde) te cederen,/
ende is alvolgens bevonden dat de/
selve was verloopen tot der gepasseerden/
jaeren xvii[c] sevenentwintigh inclus,/
afgetrocken e(nde) gecort de hellicht vande/
xx peningen voor vijffendertigh/
jaeren, boven alle betaelinghe gedaen,/
de somme van hondert eenen gulden/
vier stuijvers drij oorden, welcke somme/
gemodereert bij dito s(eigneu)[r] cornelius berges/
op sesenseventigh guldens courant, soo/
ist dat de voors(chreven) ierste comparanten/
malcanderen over de verloopen te betaelen/
aenden voornompden berges, hebben/
verstaen in vuegen als volght/
te weten soo sal den voors(chreven) peeter/
charle tusschen date deser, e(nde) anderhalff/
toecomende jaer uijt de voors(chreven) verloo-/
pen moeten betaelen de somme van/
dertigh gul(den)s, e(nde) den gemelden vaelentijn/
charle de somme van drijentwintigh/
gul(den)s, e(nde) de rester(ende) drij entwintich gul(den)s/
sullen moeten betaelt worden door jacq/
charle hennen broeder, waer voor den/
voors(chreven) s(eigneu)[r] cornelius berges sonder eentighe/
prejuditie van sijne rente t'sij van/
separatie oft andersints blijft in sijn geheel,/
ende ten regarde vande te toecomende
//
verloopen sullen de selve jaerelijck/
betaelt worden als volght. Te weten/
vier paerten door den voors(chreven) peeter charle,/
een paert door den voors(chreven) vaelentijn/
e(nde) het restere(nde) sesse paert door den voors(chreven)/
jaecq charle hennen broeder, soo ende/
gelijck de selve broeders hen desen/
aengaende hebben verstaen in henne/
gemeijne schedinghe e(nde) deijlinghe/
soo sij alhier sijn verclaere(nde), alle/
het welck den voors(chreven) berges sonder/
prejuditie als voor is accepterende,/
gelovende alle hetgene voors(chreven) is te/
houden voor goet vast e(nde) van/
weerde onder obligatie in forma/
e(nde) alvolgens constitueren partijen/
contractanten mits desen van weder-/
seijts onwederoepelijck een ieder thoon-/
der deser ten eijnde van vernieu-/
winghe soo voor den souvereijnen/
raede van brabant, de heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven ende/
alomme elders, e(nde) aldaer tot volbrengen/
van hetgene voors(chreven) is te consenteren/
in gewillighe condemnatie parate/
ende reele executie, mitsgaeders/
soo consenteren de ierste compa-/
ranten tot naedere assurantie der/
voors(chreven) rente e(nde) verloopen dijer ver-
//
schenen e(nde) te verscheijnen int/
slaen van mainnise e(nde) int decreet/
van dijen, e(nde) de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] berges/
ten behouve van haeren broeder/
voor soo veel noodigh in ontgoede-/
nisse e(nde) goedenisse sonder voorgaende/
dagement onder submissie e(nde) renuntia-/
tie in forma, actum binnen loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van joannes bastene e(nde) joannes/
reniers als getuijgen aensocht, in/
welckers presentie die voors(chreven) acte/
inde vlaemsche taele aen dito peeter/
charle is geexpliceert, de minute/
deser becleet met segel volgens/
reglement e(nde) onderteeckent met/
het mercq in forme van een/
cruijs van peeter charle, met het/
mercq in forme als voor van vae-/
lentijn charlé, anna berges corne-/
lius berges, joannes bastine, joannes/
reijniers et a me notario Onderstont/
quod attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s Aldus vernieuwt e(nde)/
herkent de voors(chreven) acte notariael in/
alle e(nde) iegewelcke haere poincten clau-/
sulen e(nde) articulen consentere(nde) als inde/
selve coram jo(nke)[r] albert francois van/
winghe et heer e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus schouten/
31 maii 1728
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-02-24 by Jos Jonckheer