SAL7610, Act: V°211.2-R°213.1 (111 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°211.2-R°213.1  
Act
Date: 1728-02-03

Transcription

2019-10-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)l van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen her/
kennen e(nde) realiseren als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen 31[e] october/
1712 comparere(nde) voor mij notaris inden/
souverijnen raede van b(ra)bant geadmitteert/
tot loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt den eerw(eerdigen) heere joannes/
collaes pastoor van herent et(ceter)[a] denwelcken/
heeft v(er)claert ten ersste uijtgegeven te/
hebben soo hij doet bij desen aen gillis/
pus innegesetenen van herent voors(chreven)/
present ende accepterende een halff ...
//
dachmael lants waerop dat tegenwoordigh/
is gebauwt een huijs gestaen ende gelegen/
binnen herent regenoten de notelaere straete/
ter eenre jan vander beken ter tweedre/
het capitillen van camerijck ter derdere e(nde)/
madame van sart ter vierdere bij den acceptant/
bewoont e(nde) dat om ende voor mits jae/
lijcx betaele(nde) aenden heere uuijtgevere ten/
behoeve van s(in)[t] cattharina autaer aldaer drij/
guldens sjaers courant gelt volgens placcaerte/
van sijne ma(jestij)[t] vrije van alle laste geene uuijtge/
nomen ofte gereserveert niettegenstae(nde) eenighe/
tegenwoordighe ofte toecomende placcaerten/
van sijne ma(jesteij)[t] ter contrarie waer aen hij bij/
deser is derogerende waer van het ierste/
jaer van betaelieghe heeft beginnen cours/
te nemen s(in)[t] andriesmisse xvii[c] elff sulcx/
dat het ierste jaer van betaelinge sal/
comen te verschijnen s(in)[t] andriesmisse 1712/
e(nde) soo voorts van jaere tot jaere eenwichl(ijck)/
sonder dat de selve sal moghen gequeten/
worden waranderende t selve voor vrije/
e(nde) onbelast daer voor altijdt guarant/
gelove(nde) op conditie dat ingevalle den/
acceptant ofte desselffs actie hebbe(nde)/
dese rente lieten verloopen vier a vijff/
jaeren dat den heere uuijtgever dit goet/
met appendentien ende dependentien van/
dijen sal mogen t hem waerts nemen met/
simpel dagement Gelovende t gene
//
voors(chreven) is te houden voor goet vast e(nde)/
van weerden onder obligatie van hunne/
persoonen ende goederen present ende toe/
comende met submissie ende renuntiatie/
in behoorelijcke form constituere(nde) onwede/
roepelijck alle thoonders deser ofte copije/
authenticq om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven ende aldaer te/
consenteren inde vernieuwinge ende/
realisatie deser onder obligatie submis/
sie ende renuntiatie als voor Aldus/
gedaen ende gepasseert voorten tijde e(nde)/
plaetse voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r] antho/
nius muls ende peeter verhulst als/
getuijgen ende heeft den heere comparant/
e(nde) acceptant die minute deser beneffens/
mij notario onderteeckent ges(egel)[t] op behoore/
lijcken segel onderstont quod attestor/
e(nde) was onderteeckent g beetens not(ari)s/
1712 Aldus vernieuwt e(nde) herkent bij/
den voornoempden geconstitueerden de voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten ende clausulen denwelcken/
dijen volgens ter manisse des heeren/
meijers ende wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse het halff/
dachmael lants met den huijse daerop
//
staende breeder inden voors(chreven) contracte/
vermelt e(nde) daer uijt bij ordonnantie van/
rechten behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde soo wert daer inne behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft gilis puts innegesetenen/
van herent present alhier den notaris/
franssens e(nde) t selve ten behoeve vanden/
voors(chreven) puts [acceptere(nde)] op den last vande rente/
van drije gul(den)s sjaers courant inden/
voors(chreven) contracte insgelijcx v(er)melt e(nde)/
voorts opde conditien daer inne geins(ereer)[t]/
et satis et wara(n)s prout latius in dicto/
procuratorio obligan(s) submitten(s) ac renun/
tian(s) in forma coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-02-10 by Jos Jonckheer