SAL7610, Act: V°288.2-V°290.1 (146 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°288.2-V°290.1  
Act
Date: 1728-04-03

Transcription

 by 
In tegenwoordighijt des heeren meij/
[ers e(nde)] schepenen der stadt loven [naerbes(chreven)] gestaen/
den officiael festraets om de naer/
volghende acte notariael alhier/
wettelijck te vernuwen ende
//
te sententieren als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daerinne geinse/
reert heeft dat gedaen als volght/
Op heden desen negenthinsten/
april xvii[c] sevenentwintigh/
voor mij openbaer not(ari)s bijden/
souvereijnen raede van brabant/
geadmiteert te loven residerende/
ende inde presentie der getuijgen/
naergenompt comparerende guil/
liam thielens innegesetene van/
s(in)t agatha roede ter eendere/
ende jouffrouw geertrudis oliviers/
wed(uw)[e] wijlen s(eigneu)[r] peeter corthout/
ter d andere seijde welcken iersten/
comparant heeft verclaert soo hij/
doet bij desen mette tweede com/
parante van alles tot alles fina/
lijck te hebben gerekent ende affge/
rekent ende dat van alle com/
merschappen soo van laeckens gemaeck/
te cleederen leijnwaert als ander/
sints soo bijden voors(chreven) thielens als/
door wijlen sijne sijne huijsvrouwe/
vande voors(chreven) tweede comparante/
in diversche reijsen tot date deser/
genoten e(nde) dat t sedert de leste
//
afrekeninghe bij dito thielens metten/
voors(chreven) tweede comparante aenge/
gaen in date 24 xbris 1718 waer/
bij bleke dat dito thielens alsdaer/
schuldigh ende ten achteren was/
de somme van hondert vieren/
negentigh guldens courant e(nde)/
is alsnu bevonden dat den voors(chreven)/
thielens aende voors(chreven) wed(uw)[e] corthout/
tot date deser finalijck schuldigh/
ende ten achteren is boven/
alle betaelinghe soo door dito/
thielens als door wijlen sijne/
huijsvrouw ende kinderen gedaen/
de somme van twee hondert/
achtenviertigh guldens elff stuijvers/
courant gelt boven eene somme/
van vierensestigh guldens cou/
rant die hij thielens heeft laeten/
corten bij middel van seker/
vercoop van een huijs e(nde) hoff/
appendentie e(nde) dependentie dijer ge/
staen e(nde) gelegen binnen s(in)t[e] aga/
tha roede vors(chreven) breeder gespeci/
ficeert in sekere acte notariael/
voor mij onderges(chreven) not(ari)s gepasseert/
in date achthien april lestleden/
welcke somme van twee hondert
//
achtenviertigh guldens elff stuijvers/
dito thielens mits desen beloeft/
te betaelen aende voors(chreven) wed(uw)[e]/
corthout present acceptere(nde) in/
vijff distincte paeijementen/
als schult metten rechte verwon/
nen te weten een just vijfde/
paert t s(in)t[e] andriesmisse naestco/
mende vandesen jaere seventhien/
hondert sevenentwintigh ende/
de restere(nde) vier vijffde paerten/
van jaere te jaere wel/
verstaende nochtants dat hij ieder/
achtereen volgende jaer sal moeten/
betaelen een just vijffde paert/
vande voors(chreven) totale somme van/
twee hondert achtenviertigh/
guldens elff stuijvers sonder een/
tighe contradictie e(nde) alvolgens/
constitueert dito thielens mits/
desen onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ten eijnde van/
vernuwinghe soo voor den souve/
reijnen raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven/
e(nde) alomme elders e(nde) aldaer tot/
volbrengen van hetgene voors(chreven)
//
is te consenteren van alsnu/
voor alsdan in gewillighe/
condemnatie parate e(nde) reele/
executie sonder dagement Actum/
binnen loven ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van philippus/
molevaets e(nde) bartholomeus vander/
beken als getuijgen aensocht/
de minute deser becleet met/
segel volgens reglement ende/
onderteeckent gillam thielens ger/
trudis oliviers philippus mole/
vaets bartholomeus vander beken/
et a me notario onderstont quod/
attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1728 Aldus vernieuwt/
herkent e(nde) gesententieert de voors(chreven)/
acte notariael id momente pretore/
bijden voornompden geconstitu/
eerden in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
consentere(nde) als inde selve coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost et s(eigneu)[r] cornelis de berges/
hac iii[e] april 1728
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-17 by Jos Jonckheer