SAL7610, Act: V°330.2-R°331.1 (160 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°330.2-R°331.1  
Act
Date: 1728-04-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-06 by kristiaan magnus
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naer te noemen is gecompareert s(eigneu)[r]/
jacobus nazet innegesetenen deser stadt e(nde)/
m(eeste)[r] va[r] timmerman van sijnen stijle denwelcken/
hem heeft verclaert te stellen borge ende/
cautionaris als principael voor d' apostille/
gegeven op heden [door die heeren schepenen voors(chreven)] op de requeste gepresenteert/
wegens arnoldus smets cum suis ten laste van/
guilliam vander luden meijer der heerelijckheijt/
van velthem verclaerende hij nazet voor allent/
gene soude comen te volgen uijt de voors(chreven) apostille/
te sullen innestaen e(nde) guarranderen alwat ten/
achterdeelen vanden voors(chreven) smits cum suis sal/
comen te volgen daer toe verbindende sijnen/
persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende e(nde) naementlijck eene/
rente van 200 guldens wisselgelt geaffecteert/
bij mainmise op huijs hoff e(nde) landt competere(nde)/
guilliam vanden schrieck gelegen onder velthem/
... beneffens sijnen woonhuijse gestaen/
alhier binnen loven ontrent s(in)[te] michiels kerck/
e(nde) dat om te verhaelen allent gene als voor/
coram jon(ke)[r] gilbert francois van winghe/
e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh schepenen desen/
23[e] april 1728
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts , kristiaan magnus , Karel Embrechts , Kristiaan Magnus , Karel Embrechts , kristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1 [onderaan V°330 en bovenaan R°331]
Date: 1728--
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-06 by kristiaan magnus
Segge(nde) den procur(eur) janssens hier/
diene(nde) partije hier toe advers in materie van/
refermatie hier toe gedaeght door den
//
dienaer peeter renson ut retulit
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts , kristiaan magnus , Karel Embrechts , Kristiaan Magnus , Karel Embrechts , kristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-17 by Jos Jonckheer