SAL7610, Act: V°392.1-V°395.1 (184 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°392.1-V°395.1  
Act
Date: 1728-05-31

Transcription

2017-12-15 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naerbeschreven/
gestaen den not(ari)s e(nde) officiael festraets/
den welcken uijt crachte e(nde) naer ver/
mogen vande procuratie op hem verle/
den geinsereert inde naervolghende/
acte notariael heeft dat gedaen als/
volght Op heden desen negensten/
april duijsentsevenhondert achten/
twintigh compareerde voor mij/
openbaer notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
te loven residere(nde) ende inde presentie/
der getuijgen naergenompt den eer/
saemen michiel lenoir e(nde) maria hac/
quin gehuijsschen innegesetenen van/
ottenborgh welcke comparanten hebben/
mits desen verclaert wel e(nde) deughde/
lijck ontfangen te hebben uijt handen/
vanden seer eerw(eerdigen) heere hermanus/
damen doctoor regent inde h(eilighe) godthijt/
choordeken van s(in)t[e] peeter alhier et(ce)t(er)a/
e(nde) als president van het collegie van/
atrecht binnen dese stadt ende/
universitijt loven alles op aggriatie/
der heeren proviseurs van het voors(chreven)/
collegie de somme van drij hondert/
guldens wisselgelt den pattacon a/
twee gul(den)s en acht stuijvers e(nde) alle
//
andere soo mindere als meedere munte/
naeradvenant voor welcke somme de/
voors(chreven) comparanten beloven mits/
desen te gelden e(nde) te betaelen ten/
behouve vande fondatie pauwels/
e(nde) de fondatie heijlwigis berteijns/
int voors(chreven) collegie van atrecht eene/
rente van vijfthien guldens t jaers/
te weten tweelff guldens thien/
stuijvers ten behouve der gemelde/
fondatie pauwels e(nde) twee guldens/
thien stuijvers ten behouve der/
fondatie heijlwigis berteijns voors(chreven)/
onder reserve nochtants dat in cas de/
rentgelderen betaelden opden precisen/
valdagh oft uijtterlijck sesse weken daer/
naer soo sullen de selve gestaen mits/
jaerelijckx te betaelen ten behouve/
e(nde) naer proportie als voor de somme/
van tweelff guldens e(nde) alsoo tegens/
den penninck xxv den voors(chreven) eerw(eerdighen) heere/
hermanus damen hier present ende/
dese rente ten behouve vande voors(chreven)/
fondatie acceptere(nde) los e(nde) vrij van/
alle lasten soo reele personele als mixte/
niettegenstaende eenighe ma(jestij)t[s] placcaerten/
edicten oft ordonnantien ter contrarie/
waeraen van alsnu voor alsdan/
bij de rentgelders wort gederogeert
//
cours nemende date deser e(nde) sal alsoo/
voor den iersten jaere comen te/
verscheijnen den negensten april/
xvii[c] negenentwintigh e(nde) soo voorts/
van jaere te jaere tot die quijtin/
ghe toe die sal moeten geschieden/
t eender reijse in munte als voor/
e(nde) met volle rente doch altijt als/
het de voors(chreven) rentgelders gelieven/
sal gelovende sij rentgelders dese/
henne rente alle jaeren in het voors(chreven)/
collegie opden voors(chreven) valdagh oft uijtter/
lijck ses weken daernaer te sullen/
betaelen ten behouve als voor/
onder obligatie van henne respective/
solidaire personen e(nde) goederen meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
e(nde) naementlijck daervoor oppignorere(nde)/
seker huijs e(nde) hoff groot ontrent ander/
halff daghmael onbegrepen der maete/
soo het selve gestaen e(nde) gelegen is [tot ottenborgh] in/
sijne heijmen regenoten de heir/
bane van loven ter i[e] gillis de/
prez ter ii[e] de erffgenaemen gulliam/
vander wauwer ter iii[e] lenaert du/
fort ter vierdere bij hen vercregen/
bij meijer e(nde) schepenen van ottenborgh/
in date elffsten januarii 1698 onderteeckent
//
a de hertoghe greffier alleenelijck/
belast met negen guldens t jaers/
sijnde twee rentiers ende sheeren cleijnen/
cheijns welcke rentiers met dese cappi/
taele penningen met den iersten/
door de rentgelderen sullen worden/
gequeten/
Item een halff bunder ende sesthien/
roeijden lants der juste maete onbegre/
pen gelegen als voor op het heucker/
velt regenoten het selver velt/
ter eendere het clooster van onse/
lieve vrouwe weijngaert tot loven/
ter ii[e] philips de hertoghe ter derdere/
gillis abs ter vierdere vreij eijgen/
e(nde) onbelast bij hun vercregen voor/
de voornompde meijer e(nde) schepenen/
in date 27 augusti 1711 onderteeckent/
als voor/
Item een daghmael een halff gelegen/
inde cleijn greule onder ottenborgh rege/
noten de gemijnte van ottenborgh/
ter i[e] blondeau tot waever ter tweedere/
colum banus tot waever ter iii[e] ende/
rombau tot waever ter vierdere/
Item een daghmael ende een vierendeel/
lants gelegen als voor regenoten
//
het voors(chreven) parceel ter i[e] mevrouw/
vander lochter tot brussel ter tweedere/
lowies van pee ter derderen bij hen/
vercregen tegens peeter van calsteren/
cum suis e(nde) waerinne sij rentgelde/
ren hen met den iersten sullen doen/
goeden mitswelcke verclaeren par/
tijen contractanten mits desen van/
wederseijts onwederoepelijck te constitu/
eren een ieder thoonder deser ten/
eijnde van vernieuwinghe soo voor/
den souvereijnen raede van brabant/
de heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven ende alomme elders consentere(nde)/
aldaer in gewillighe condemnatie/
parate e(nde) reele executie mitsgaeders/
int slaen van mainmise decreet/
e(nde) herdecreet van dijen sonder voor/
gaende dagement e(nde) alhier mede/
comparere(nde) herman vande put in/
negesetenen van ottenborgh voors(chreven)/
den welcken heeft verclaert sonder pre/
juditie der voors(chreven) gestelde hijpotecque/
sigh te hebben gestelt tot meerder assu/
rantie der voors(chreven) rente e(nde) te verscheijnen/
verloopen als borghe e(nde) cautionaris
//
principael verclaerende sij rent/
gelderen hennen cautionaris altijt/
costeloos e(nde) schaedeloos te sullen ontheffen/
ende indemneren alles onder gelijcke/
constitutie als voor onder submissie/
e(nde) renuntiatie in forma e(nde) naementlijck/
soo renuntieert den voors(chreven) cautionaris/
privilegio ordinis excussionis et divisio/
nis dies door mij ondergeschreven/
notaris onderricht actum binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presen/
tie vanden eerweerdigen heere/
joannes franciscus wauters pro/
curator vant voors(chreven) collegie ende/
georgius henricus stas als getuijgen/
aensocht de minute deser becleet/
met segel volgens reglement onder/
teeckent michen le noir met het/
mercq in forme van een cruijs van/
maria hacquin e(nde) het mercq in forme/
als voor van jan le noir her/
man vande put hermanus damen/
als president j(oannes) f(ranciscus) wauters g(eorgius) h(enricus)/
stas et a me notario Onderstont/
quod attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1728 Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte notariael
//
bijden voornompden geconstitu/
eerden in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
consentere(nde) als inde selve coram/
iisdem eodem
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2015-02-24 by Jos Jonckheer