SAL7610, Act: V°395.2-V°397.1 (185 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°395.2-V°397.1  
Act
Date: 1728-06-05

Transcription

2017-12-15 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren president/
schepenen in d absentie des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te noemen gestaen/
den off(iciael) van ranst om de naervolge(nde) acte/
notariael alhier te vernieuwen herkennen e(nde)/
realiseren als thoonder vande selve geconsti/
tueert sijnde bij die procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat gedaen als volght/
Op heden desen derden meert seventhien hon/
dert achtentwintich comparere(nde) voor mij/
openbaer notaris geadmitteert bij sijne/
majesteijdts souverijnen raede van brabant/
tot loven residerende ende inde presentie/
van die getuijghen naergenoempt simon/
thomas ende elisabeth vanden eijnde ghe/
huijsschen ende innegesetenen deser stadt/
toecomende meester repareder de welcke/
bekennen vercocht gecedeert e(nde) getranspor/
teert te hebben soo ende gelijck sij vercoopen/
cederen e(nde) transporteren mits desen aen/
simon freches e(nde) catharina renaer
//
insgelijcx gehuijsschen alhier present ende/
in coop acceptere(nde) te weten een derde paert/
in eene rente van drije hondert vijfftigh/
guldens wisselgelt staende gehijpotiqueert/
op het huijs alhier gestaen aen calster/
put regenoten calster put in drije/
seijden ende de straete van voorens ter/
vierdere seijden volgens acte voor mij/
onderges(chreven) notaris gepasseert in datho/
eersten decembris 1724 ende die realisatie/
daerop gevolght ende die beleijde in/
datho tweentwintighsten decembris/
seventhienhondert sevenentwintigh in/
prima mede die annotatie ter weijckbocke/
den 22[e] decembris 1727 voors(chreven) onderteec/
kent j sneijers waer van sijne twee/
gebroeders te weten jan joseph thomas/
ende jan baptista thomas ieder oock/
een derde is competerende inde voors(chreven)/
rente wesende alsoo het derde paert der/
voors(chreven) somme de somme van hondert/
sesthien guldens derthien stuijvers een oordt/
wisselgelt welcke somme met die/
verloopen der selver die voors(chreven) acceptanten/
als nu bekennen ontfangen te hebben diene(nde)/
dese voor absolute quittantie sonder
//
andere te moeten doceren surrogerende/
alsoo de voors(chreven) tweede comparanten in/
hunne plaetse stede ende gerechtigheijdt/
mede inde drije guldens wisselgelt die de/
rentgelders in het queijten moeten restitueren/
geavanceert tot het beleijden int gheheel/
neghen guldens eenen stuijver v(er)claere(nde)/
die voors(chreven) gehuijsschen tot de voors(chreven) rente/
geene actie ofte recht meer te hebben/
directelijck ofte indirectelijck dan/
totaelijck te sijn verghenoeght v(er)claere(nde)/
de selve rente te sijn voor vrije ende/
onbelast altijdts garrand e(nde) genoghdoeninghe/
gelovende alles onder obligatie van hunne/
respective persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde)/
immeubelen present e(nde) toecome(nde) met submissie/
ende renuntiatie als naer rechte constituere(nde)/
voorts onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser n n ofte copije autentique der/
selver om te compareren soo voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven e(nde) alle/
omme elders daer het van noode soude/
mogen wesen consenterende inde/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse mede den/
gebreckelijcken inde condemnatie voluntair/
sonder voorgae(nde) dagement Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert binnen loven ten daeghe
//
maende ende jaere voors(chreven) ter presentie/
van peeter pinnaert ende guilliam/
maes getuijghen hiertoe gebeden/
d originele minute deser geschreven/
sijnde op sijnen behoorelijcken segel van/
drije stuijvers is onderteeckent simon/
tommas leegher de forme van een/
cruijs de handtmerck van elisabeth/
vanden eijnde simon freches ende/
van mij onderges(chreven) notaris Onderstont/
quod attestor e(nde) was onderteeckent j(oannes) b(aptista)/
franssens not(ariu)s pub(licu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent bijden/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle e(nde) ige/
welcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des voors(chreven) heeren president schepenen/
in d absentie des heeren meijers als/
voors(chreven) e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke v(er)thijdenisse het derde paert/
der rente inden voors(chreven) contracte breeder/
v(er)melt e(nde) daer uijt bij ordonnantie van/
rechten daer uijt behoorelijck ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo werden daer
//
inne behoorelijck gegoijt e(nde) geerft simon/
freches e(nde) catharina renaer present/
alhier den procureur franssens e(nde) t selve/
paert [inde voors(chreven) rente van drije hondert gul(den)s capitaels] t hennen behoeve acceptere(nde) et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio obliga(ndo) submitte(ndo) ac renun/
tia(ndo) in forma coram jon(ke)[r] petrus de/
herckenrode heere van roost ende s(eigneu)[r] e(nde)/
m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten hac 5[a]/
junii 1728
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2015-02-24 by Jos Jonckheer