SAL7610, Act: V°79.3-V°82.1 (44 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°79.3-V°82.1  
Act
Date: 1727-09-26

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt des heeren/
meijers ende schepenen van loven
//
naer te noemen gestaen den offi/
ciael van ranst den welcken uijt/
crachte ende naer vermogen van/
twee distincte onwederoepelijcke/
procuratien hem als thoonder deser/
gegeven d eene geinsereert in/
sekere conditien gehouden door den/
notaris franciscus ludovicus fes/
traets den lesten sitdagh opden/
16 augusti lestleden ende de tweede/
geinsereert in eene naedere acte/
notariael gepasseert voor dito festraets/
ende sekere getuijgen in date/
xxiii (septem)bris 1727 [onderteeckent j b schaeps c g daelman hermanus damen et(ce)t(er)a] heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de naervolgende goederen/
Specificatie van panden/
onder birbeeck/
Ierst een pachthoff bestaende in/
twee schueren eenen peerdenstal/
twee koeijstallen twee verckens stallen/
een huijs behelsende een kamer met/
een keucken ende een spinneken om/
bier in te leggen/
Item aenden hoff twee kamers aen/
gebouwt te weten een neder camer/
ende een boven kamer met schouwen/

//
eenen solder ende daer boven een/
duijve kot/
Item eenen kelder ende van achter/
eenen hoven voorder eenen borreput/
Item eenen hoff groot ontrent/
een daghmael gestaen e(nde) gelegen/
onder birbeeck gemeijnelijck genompt/
het pachthoff van daelen/
Item een bloeck lants groot vijff/
daghmaelen en tweeensestigh roeden/
regenoten de straete van drij/
sijden ende eenighe landen der/
voors(chreven) hove ter iiii seijde/
Item ses daghmaelen en vier/
entwintigh roeden lants regenoten/
de straete in twee seijden het/
voors(chreven) bloeck ter derdere ende de/
capelrije van corbeeck over loo/
ter vierdere seijde/
Item twee bunderen een/
daghmael en sestigh roeden lants/
regenoten den h(eilighen) geest van loven/
van twee seijden het berghs collegie/
ter derdere de cappelrije van corbeeck/
e(nde) de erffgenaemen schoorenbroot
//
ter iiii[e] seijde/
Item ses bunderen en sesendertigh/
roeden lants gelegen aende meere/
straete bijde seve willigen rege/
noten de voors(chreven) straete ter i[e] de/
erffgenaemen van meerbeeck/
ter tweedere den h(eilighen) geest van/
loven ter derdere ende de erffge/
naemen van ophem ter vierdere/
seijde/
Item drij daghmaelen lants twee/
ennegentigh roeden lants rege/
noten d erffgenaemen van ophem/
ter eendere e(nde) tweedere den h(eilighen) geest/
van loven ter derdere e(nde) de erff/
genaemen schoorenbroot ter/
vierdere seijde/
Item ses daghmaelen en twelff/
roeden lants regenoten de gemeijnte/
van birbeeck in twee seijden den/
h(eilighen) geest van loven ter derdere e(nde)/
de straete ter vierdere seijde/
Item twee bunderen en tweeen/
taghentigh roeden lants halff lant/
en halff weijde geheeten de drooghe/
oft gescheurde weijde regenoten den/
h(eilighen) geest van loven in twee seijden
//
de meulebeeck ter derdere het berghs/
collegie ter vierdere ende de straete/
ter vijfdere seijde/
Item eenen bempt groot vier/
daghmaelen en sesensestigh roeden/
regenoten de meulebeeck ter eendre/
peeter vande schrick ter tweedre/
de moelestraete ter derdere ende/
jooris pulle ter vierdere seijde/
Goederen onder corbeeck over/
loo paelende aende voors(chreven)/
bovengeschreve partijen van/
goederen beneden het voors(chreven)/
pachthoff/
Ierst drij bunderen en twee en/
sestigh roeden lants genompt het/
groot bloeck regenoten de straete/
van twee seijden den bomgaert/
ter derdere e(nde) een stuck lants toe/
behoorende aen het voors(chreven) collegie/
Item twee boomgaerden aen mal/
canderen groot drij bunderen en/
vierentachentigh roeden behelsende/
een veijverken van ontrent/
een halff bunder den boomgaert/
is beplant met ontrent vijffentwin/
tigh cleijne boomkens regenoten
//
het voors(chreven) lant ter eendere de/
straete ter tweedere ende derdere/
seijde ende den h(eilighen) geest van loven/
ter vierdere seijde sijnde ontrent/
een bunder van desen boomgaert/
verandert in lant/
Item ende finalijck een daghmael/
en tweeentachentigh roeden weijde/
regenoten den voors(chreven) boomgaert/
ter eendere den h(eilighen) geest van loven/
ter tweedere de meulebeeck ter/
derdere ende christiaen vanden/
bosch ter vierdere seijden ende/
daer uijt bij ordonnantie van rechten/
de eerw(eerdigen) heeren vercooperen in henne/
respective qualitijten ontgoeijt ende/
onterft sijnde soo wort daerinne ter/
maenisse des heere meijers ende/
wijsdomme der naerbeschreve heeren/
schepenen met alle gewoonelijcke/
ende behoorelijcke solemnitijten daer/
toe van rechts wegen gerequireert/
behoorelijck gegoeijt gevest e(nde) geerft/
den notaris ende officiael festraets/
hier present ende accepterende inden/
naeme e(nde) ten behouve van s(eigneu)[r] hi/
ronimus de zangere ende jouffrouw
//
joanna martina striethagen wetti/
ghe gehuijsschen innegesetenen deser/
stadt henne oir ende naercomelingen/
sijnde het voors(chreven) pachthoff met alle/
de landen weijden et(ceter)[a] hiervoorens/
breeder geinsereert ten uijtganck/
der brandende kersse gebleven aenden/
notaris vander zeijpen den welcken/
de voors(chreven) gehuijsschen heeft ge/
nomineert ingevolghe de acte/
van nominatie e(nde) acceptatie/
staende in pede vande voors(chreven)/
conditien in date 16 augusti voors(chreven)/
voor ende omme de somme van/
vijffduijsent negenhondert en/
vijffentwintigh guldens wisselgelt/
hierinne begrepen het stuijvergelt/
hoogen ende stomme hoogen welc/
ke quittantie ende conditien [respective sel bijde alhier in date 16 aug(usti) e(nde) de voors(chreven) quittantie in xxiii 7bris] ./
[in originali] gesien worden gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert/
et satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram m(ijn)heer/
philip louis baron van schore/
ende heer ende m(eeste)[r] hiachintus/
jacobus schouten hac xxvi 7bris/
1727
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-03 by Jos Jonckheer