SAL7611, Act: R°340.2-R°342.1 (132 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°340.2-R°342.1  
Act

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Allen de gene die dese letteren sullen/
sien oft hooren lesen saluijt wij jon(ke)[r]/
albert francois van winghe jon(ke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van baienrieu/
laijens et(ceter)[a] s(eigneu)[r] joannes van arenbergh
//
ende s(eigneu)[r] cornelis de berges schepenen/
der stadt loven doen condt e(nde) te weten/
met kennisse der waerheijt dat alsoo/
d heer philippus josephus philippi ende jo(ffrouw)[e]/
maria theresia devos gehuijsschen e(nde) innege/
setenen deser stadt met schepenen brieven/
deser stadt de date 20 novembris 1710/
in tertia verbonden e(nde) verobligeert stonden/
aende eerw(eerdigen) heeren proviseurs e(nde) president/
vant coll(egie) s(in)[te] anna alhier binnen loven/
als transport hebbe(nde) van guilliam bruelle/
mans ende catharina raijmaeckers bij sur/
rogatie gedaen bij den heere doctor e(nde) prima/
rius joannes anthonius brenaert in eene/
rente van viertigh guldens twelff stuijvers/
sjaers .../
.../
...
naer/
vermogen vande welcke e(nde) om te comen/
tot asseurantie ende jaerelijcxsche betae/
linge der voors(chreven) rente is den notaris/
petit in den naem ende ten behoeve/
vanden voors(chreven) brullemans cum sua eodem/
behoorelijck geleijdt geweest door den/
heere meijer deser stadt tot sekere/
plecke lants gelegen buijten deser stadts/
wijngaert poorte ontrent den verloren/
cost regenoten het clooster van groenendael/
ter eenre het clooster van s(in)[te] geertruijden/
ter tweedre ende derdere ende die straete/
ter vierdere seijden seijnde het beleijde/
eodem 20 (novem)bris 1710 gedecreteert
//
geworden e(nde) verclaert executoriael daer/
toe geconcludeert geweest sijnde vermits/
den volontairen consente der voors(chreven) rent/
gelders daer toe gedraeghen e(nde) want de/
selve in faulte bleven van aenden voors(chreven)/
heeren rentheffers de verloopen croijsen/
te voldoen sijn de selve genoodtsaeckt/
geweest den voors(chreven) d heer phillippi soo/
in eijgen naem als als momboir der min/
derjarighe kinderen bij hem verweckt met/
de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] wijlen sijne huijsvr(ouw)e te doen/
daeghen door den dienaer jan vermijlen/
bij relaes op segel van twee stuijvers/
om het voors(chreven) beleijde anderwerft te comen/
sien decreteren ende verclaeren executoriael/
e(nde) mits sijnder non comparitie nochte oppo/
sitie soo is het selve beleijde opden vierden/
junii 1727 anderwerft gedecreteert ende/
verclaert executoriael daer toe alvorens/
geconcludeert sijnde ende is alvolgens/
naer vermogen van dijen geprocedeert tot/
vercoopinge vande voors(chreven) elff daghmaelen/
lants beneffens andere [goederen] bij vier distincte/
sitdaeghen waer van de twee leste/
versocht sijn door den voors(chreven) rentgelder/
ende alle gehouden inde herberghe het/
pauwken inde diestersche straete alhier/
naer behoorelicke affictien van billjetten/
met designatie van dagh ende ure pro/
clamatien et(ceter)[a] soo dat de voors(chreven) plecke/
lants in haere situatie opden vierden/
tweelfsten

//
vierden sitdagh gehouden den twelff/
april 1729 ten uijtgaen der brandende/
keirsse is vercocht e(nde) gebleven als/
hooghsten e(nde) lesten verdierder aen s(eigneu)[r]/
carolus henskens om ende voor de somme/
van twee duijsent achtendertigh gul(den)s/
wisselgelt achtervolgens conditien/
denwelcken verclaerde desen incoop gedaen/
te hebben voor ende ten behoeve van/
jo(ffrouw)[e] maria catherina van opstal gees/
telijcke dochter ende innegesetenen/
deser stadt volgens de selve conditien/
daer over gehouden door den officiael/
van ranst allen d welck alsoo gedaen/
sijnde ... is den voors(chreven)/
philippi cum suis gedaeght geworden/
door den voors(chreven) dienaer jan vermijlen ut/
retulit ten eijnde om over de voors(chreven)/
vercoopinghe te comen hooren interpo/
neren den decrete van goedenisse ende/
gemerckt die voors(chreven) geexecuteerde/
niet en sijn gecompareert nochte hen/
daer tegens geopponeert e(nde) dijenvolgens/
wegens die heeren executanten versocht/
sijnde dat soude worden voorts geprocedeert/
tot d interpositie van vanden voors(chreven)/
decrete van goedenisse doen condt ende/
te weten dat wij schepenen voornoemt/
wel e(nde) int lange oversien hebbe(nde) die/
voors(chreven) schepenen brieven decreet anderwerf/
decreet conditien van vercoop ende
//
allentgene daer uijt ende naer is/
gevolght procederende alsoo tot d inter/
positie van onsen voors(chreven) decrete hebben/
wij schepenen voors(chreven) ter manisse des/
heere luetenant mijers deser stadt daer/
over stae(nde) van wegens den keijser e(nde)/
coninck als hertogh van brabant van/
sijn recht van naerderschap renuntiere(nde)/
bij onsen vonnisse geautoriseert ende/
autoriseren bij desen de voors(chreven) vercoopinghe/
ende allent gene daer uijt e(nde) naer/
is gevolght mede den voors(chreven) geexecu/
teerden e(nde) alle andere eenigh recht/
pretenderende van desen stadtshuijse/
voortsgeroepen sijnde e(nde) niemandt/
comparerende deffaut e(nde) continuatie/
gevende e(nde) voort proffijt van dijen de/
selve van alsulcken recht actie ende/
gerechtigheijt tot het voors(chreven) landt v(er)steke(nde)/
hebben het selven aengewesen e(nde) aenweijsen/
bij desen de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] maria catharina/
van opstal present alhier den/
procureur fizenne e(nde) t haeren behoeve/
acceptere(nde) e(nde) dijenvolgens den selve/
daer inne behoorelijck gegoijt e(nde) geerft/
met alle solemniteijten daer toe ge/
requireert sijnde voorders gebleken vande/
quittantie der pontpenninghen de date/
26[e] aprilis 1729 onderteeckent g sf/
van molle actum 26[a] aprilis 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator