SAL7611, Act: R°387.2-V°389.1 (149 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°387.2-V°389.1  
Act

Transcription

2019-09-11 by kristiaan magnus
In tegenwoordighijt der heeren schepenen/
der stadt loven primae camerae gestaen den/
notaris e(nde) officiael festraets omde naervol-/
gende acte notariael alhier wettelijck
//
te vernuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden den iersten/
junii 1729 compareerde voor mij/
openbaer not(ari)s bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert te loven/
residere(nde) present die getuijgen naerge/
nompt jan pauwels bejaerden jonck/
man woonachtigh inden nieuroden/
bergh onder de stadt van aerschot/
welcken comparant heeft verclaert/
soo hij doet bij desen t sijnen conten/
temente wel ende deughdelijck ontfan/
gen te hebben uijt handen van den/
seer eerw(eerdigen) heere
//
ende heijlwigis betteijns int voors(chreven)/
collegie van atrijck gemaeck eene/
rente van tweelff guldens thien/
stuijvers courant gelt t jaers ende alsoo/
tegens den penninck xx los e(nde) vreij/
van alle lasten soo reele personele/
als mixte niettegenstaende eenighe/
maj(estij)t[s] placcaerten en edicten oft ordonnan/
tien ter contrarie waer aen van/
alsnu voor alsdan bij den comparant/
wort gederogeert bij desen onder re/
serve nochtants dat ingevalle den ge/
seijden comparant betaelde opden/
precisen valdagh oft uijtterlijck sesse/
weken nae elcken valdagh soe sal/
den comparant gestaen mits jaerelijckx/
binnen het voors(chreven) collegie te betaelen/
thien guldens ende alsoo tegens den/
penninck xx[e] den voors(chreven) seer eerw(erdigen) heere/
hermannus damen hier present ende/
dese rente ten behouve vande voors(chreven)/
fundatien alsoo accepterende cours/
nemende date deser ende sal alsoo voor/
den iersten jaere comen te ver/
scheijnen dien ierssten junii xvii[c] der/
tigh e(nde) soo voorts van jaere te jaere/
tot die effective quijtinghe toe die altijt/
sal mogen geschieden als het den rent/
geldere gelieven sal t eender reijse in/
munte als voor ende met volle renten/
gelovende dese rente alle jaeren wel ende/
loffelijck te sullen betaelen onder obligatie/
/ van sijnen persoon e(nde) goederen meube/
len e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
ende naementlijck daer voor specialijck/
verobligere(nde) e(nde) oppignorerende de goederen/
naerbeschreven/
Ierst seker huijs hof schuere stallinghe/
ende een daghmael lants daer aengele/
gen onbegrepen der maete gestaen/
e(nde) gelegen inden nieuwroden bergh/
onder aerschot regenoten de erffge/
naemen wijlen d heer van maeckenborgh/
ter i[e] dionisius dirix ter ii[e] andries/
verbiest ter iii[e] seijde vreij eijgen/
e(nde) onbelast hem comparant compe/
terende volgens goedenisse daer van/
sijnde gepasseert voor wethouderen/
van aerschot in date 31 maii 1729/
Item seker huijs hoff schuere stallin/
ghe e(nde) huijsvelt groot saemen een/
daghmael een halff salvo iusto regenoten/
dionisius dirix oost andries verbiest/
zuijt e(n)de jacobus jamis west gelegen/
onder den nieuroden bergh getaxeert/
ten minsten op vijffhondert guldens/
courant volgens acte van taxaet/
daer van sijnde gepasseert voor den/
no(ari)s j j waeijbergh in date 17[e] maii/
1729 e(nde) sekere getuijgen/
Item alnoch sekere heijde groot drij dagh/
maelen gelegen te romsel onder aerschot/
/ regenoten zuijt heer moors met het/
strepken den beggijnendijck west adriaen/
sluijts ten minsten prisatie weerdich sijnde/
twee hondert guldens volgens het voors(chreven)/
taxaet/
Item seker plecke bosch sommigh/
heijden gelegen te romsel onder aer/
schote voors(chreven) regenoten oosst jan cole/
brant adriana colebunders suyt jan/
verlinden west e(nde) gorcum van dijck/
noort groot een bunder los e(nde) vreij/
goet volgens het meergemelt taxaet/
weerdigh ten minsten hondert vijfftich/
guldens waranderende alle de voors(chreven)/
panden voor vreij eijgen e(nde) onbelasst/
als voor behoudelijck s heeren cheijns/
ingevalle hier voor waerschap e(nde)/
guarrant gelovende consentere(nde) over/
alle de voors(chreven) panden int slaen van/
mainmise decreet e(nde) herdecreet van dijen/
hier toe constituerende tot meerder/
vastighijt een ieder thoonder deser/
ten eynde van vernuwinghe/
soo voorden souvereijnen raede van/
brabant heeren meijers e(nde) schepenen/
van loven aerschot e(nde) alomme/
elders e(nde) aldaer tot volbrengen van/
hetgene voors(chreven) is te consenteren/
van alsnu voor alsdan in gewillighe/
condemnatie parate e(nde) reele executie/
/ mitsgaeders int slaen van mainmise/
decreet e(nde) herdecreet van dijen als/
voor alles sonder voorgaende dage/
ment de surranneringhe niettegen/
staende onder obligatie submissie/
e(nde) renuntiatie in forma Actum/
binnen loven ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van den eerw(erdigen) heere/
franciscus hillegeer procurator vant/
voors(chreven) collegie van atrecht ende/
wouter verheijen getuijgen aensocht/
de minute deser becleet met segel/
volgens reglement onderteeckent/
met het marcq in forme van een/
cruijs van jan pauwels verclaerende/
niert te connen schrijven hermannus/
damen president met het marcq in/
forme als voor van wauter verheijden/
verclaerende ut ante f(ranciscu)s hillegheer/
proc(uratore) et a me notario Onderstont/
quod attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1729/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael bij den voornompden/
geconstitueerden in alle e(nde) iegewelcke/
haere poincten clausulen e(nde) articulen/
consenterende als inde selve coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van/
baienrieu et leijens et s(eigneu)r joannes van/
arenbergh hac x[d(en)] junii 1729
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator